Προσπάθεια της Περιφέρειας για ένταξη επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Προσπάθεια της Περιφέρειας  για ένταξη επιπλέον ΚΑΔ  στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Που επλήγησαν από την πανδημία covid-19

Η παράταση ως τις 18 Νοεμβρίου της προθεσμίας για προτάσεις ένταξης επιχειρήσεων στη δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19” συνοδεύεται από τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να εντάξει στη συγκεκριμένη δράση πρόσθετους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) Επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η ένταξη επιπλέον ΚΑΔ στη με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ εν λόγω δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Πελοπόννησος 2014 – 2020” μπορεί να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως έχουν προσδιοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών και παράλληλα δεν εμπίπτουν στους εξαιρούμενους τομείς όπως αυτοί ορίζονται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρωτογενής, γεωργική παραγωγή, αλιεία, καπνός).

Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση της δράσης με νέους ΚΑΔ απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται, πάντως, ότι αναφορικά με το θέμα της επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 προκύπτει ότι αυτές δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, καθώς δε δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης κριτηρίων των εν λόγω επιχειρήσεων με αυτές που έχουν συσταθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία.

Ωστόσο, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως, π.χ., το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων covid-19.