«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Μαΐου 1902: Η προχθεσινή δολοφονία

«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Μαΐου 1902: Η προχθεσινή δολοφονία

-Ποίος ο δράστης…
-Τα αίτια

Φοβερά και αποτρόπαιος δολοφονία έλαβε χώραν κατά την προπαρελθούσαν νύκτα εντός του ξενοδοχείου του Σταύρου Ψαρρά, κειμένου παρά τον Ναόν των Αγίων Αποστόλων. Η φοβερά αύτη δολοφονία υπό τα περιστάσεις υφ’ ας έλαβε χώρα, μεγάλως συνεκίνησε την κοινωνίαν των Καλαμών δια την αγριότητα μεθ’ ης διεπράχθη. Αύτη έλαβε χώραν υπό τας ακολούθους περιστάσεις.

Εντός του ειρημένου ξενοδοχείου ειργάζετο ως μάγειρας ο Γεώργιος Σαρδούνης εκ Πατρών. Την προπαρελθούσαν νύκτα αφ’ ου έκλεισε το μαγαζίον έπεσε και απεκοιμήθη μετά των λοιπών υπηρετών. Την νύκτα όμως, ότε εκοιμάτο βαθέως, ηγέρθη έντρομος, άνοιξε την θύραν του ξενοδοχείου και ήρξατο δια φωνών να ζητή βοήθειαν, αιτιόμενος ότι υποφέρει από φοβερά κοψίματα. Ο κατ’ εκείνην την ώραν φυλάττων εκεί φρουρός αστυφύλαξ προσέδραμεν εις τας φωνάς του ατυχούς και παραδόξως είδεν, ότι ούτος ήτο πλήρης αιμάτων. Αμέσως δια της σφυρίκτρας του εκάλεσε και άλλους συναδέλφους του, τη συνοδεία των οποίων ωδήγησαν αυτόν εις την παρακειμένην οικίαν του. Περί τούτου ειδοποιήθη αμέσως ο διευθυντής της Αστυνομίας Μιχαλόπουλος, ο οποίος παραλαβών και τον ιατρόν Ηλίαν Πανταζόπουλον έσπευσεν επί τόπου.

Ο ιατρός Πανταζόπουλος εξετάσας αυτόν εύρεν ότι ούτος είχε δεχθή δύο τραύματα διαμπερή κάτωθεν του δεξιού μαστού, καταφερθέντα δι’ αμφιστόμου μαχαίρας, παρέσχεν αμέσως τας πρώτας βοηθείας, ο δε διευθυντής της Αστυνομίας έλαβε την κατάθεσίν του.

Εκ της καταθέσεως του δολοφονηθέντος φαίνεται ότι ο δράστης της στυγερής ταύτης δολοφονίας είναι ο εν τω αυτώ ξενοδοχείω υπηρετών Κωνστ. Βρεσάκος, ο οποίος και από της ώρας της δολοφονίας εγένετο άφαντος.

Οι λόγοι δε οίτινες ώθησαν τον δολοφόνον να προβή εις την αγρίαν ταύτην δολοφονίαν, είναι διότι ο δολοφονηθείς παρετήρησε τον δολοφόνον την προηγουμένην καθ’ όσον ούτος ο δολοφόνος εκτύπησε μικρόν τινά υπηρέτην.

Χθες δε την πρωίαν κατόπιν φοβερών αλγηδόνων ο ατυχής δολοφονηθείς εξέπνευσε. Εις το νεκροταφείον κληθέντες οι ιατροί Ιω. Κουρτάκης υπίατρος και διευθυντής του ενταύθα στρατιωτικού θεραπευτηρίου Περ. Σάλμας, ιατρός του Δήμου, ενήργησαν την νεκροψίαν πιστοποιήσαντες τον θάνατον και την αιτίαν αυτού.

Ο δράστης της αγρίας πράξεως μεθ’ όλας τας ενεργείας της Αστυνομίας ακόμη δεν συνελήφθη.