Ανθεκτική η ΤΕΜΕΣ απέναντι στον… κορωνοϊό

Ανθεκτική η ΤΕΜΕΣ απέναντι στον… κορωνοϊό

Πτώση στα έσοδα ξενοδοχείων, αύξηση από πωλήσεις ακινήτων 

Η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου το 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων περίπου 55% από τις τουριστικές δραστηριότητες της Costa Navarino (υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής). 

Σε ό,τι αφορά όμως τις πωλήσεις κατοικιών (πώληση επενδυτικών ακινήτων) εντός του 2020, δεν υπήρξε σημαντική επίπτωση από την πρόσφατη πανδημία και συγκεκριμένα στον τομέα αυτόν αναμένεται αύξηση των εσόδων της εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019.

Τα παραπάνω επισημαίνονται στις Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2019 της ΤΕΜΕΣ ΑΕ, που ελέγχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino, αλλά και το Hilton Αθηνών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Λάμπρου Καραγεώργου στην ενημερωτική ιστοσελίδα euro2day, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΤΕΜEΣ Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, “οι εξελίξεις αυτές συνδυαστικά εξασφαλίζουν και διατηρούν την ισχυρή ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του 2019. 

Η διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει στέρεες βάσεις οργάνωσης και δομής, ούτως ώστε να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις, ενώ η υγιής διάρθρωση του ισολογισμού του και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν επιπλέον παράγοντες θωράκισης στο πλαίσιο του ως άνω περιβάλλοντος.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου επιτρέπει την απορρόφηση οποιωνδήποτε επιπτώσεων από τη διαφαινόμενη κρίση και η διοίκηση εκτιμά ότι, παρόλο που η πρόσφατη πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας το 2020, αυτή η επίπτωση θα είναι απορροφήσιμη και δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο εγγύς μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα σχετικά με τη βάση της συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Κατά τη χρήση του 2019, ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ και η εταιρεία αποκόμισαν συνολικά έσοδα [τα οποία ο όμιλος και η εταιρεία ορίζουν ως τα έσοδά τους πλέον του ανταλλάγματος της διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου και της εταιρείας] σε εύλογη αξία 99,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2019 έναντι 71,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 40%) και 69,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2019 έναντι 60,1 εκατομμυρίων ευρώ το 2018 για την εταιρεία (αύξηση 16%).

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της εταιρείας περιλαμβάνουν το ολοκληρωμένο θέρετρο στο Navarino Dunes (το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή ξενοδοχειακά θέρετρα και ένα γήπεδο γκολφ επώνυμου σχεδιαστή), ένα δεύτερο γήπεδο γκολφ επώνυμου σχεδιαστή στο Navarino Bay και τη συμμετοχή του Ομίλου και της εταιρείας κατά 51% στο Hilton Αθηνών.

Τα ξενοδοχειακά θέρετρα του Ομίλου και της εταιρείας στο Navarino Dunes υπήρξαν βασικοί συντελεστές της αύξησης των εσόδων κατά την υπό εξέταση περίοδο και οι οικονομικές τους επιδόσεις βελτιώνονται σταθερά. 

Το 2019, πραγματοποιήθηκε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των διανυκτερεύσεων στα ως άνω ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της πληρότητας όσο και των Μέσων Ημερήσιων Τιμών και στα δύο ξενοδοχεία στο Navarino Dunes.

Επιπλέον, η επιχειρηματική δραστηριότητα γκολφ του Ομίλου και της εταιρείας συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά και το 2019. Το γκολφ είναι ζωτικής σημασίας συστατικό της προσπάθειας του Ομίλου και της εταιρείας να επεκτείνει την περίοδο λειτουργίας των ξενοδοχειακών θερέτρων της και προσθέτει σημαντική επιπλέον αξία στις κατοικίες του Ομίλου και της εταιρείας στην Costa Navarino. 

Όσον αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων), επί του παρόντος είναι διαθέσιμα προς πώληση οικόπεδα σε ορισμένες γειτονιές στο Navarino Dunes και μονάδες κατοικιών εντός του The Westin.

Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα συνεχίσει να αποφέρει έσοδα όχι μόνο από την πώληση ολοκληρωμένων, ετοιμοπαράδοτων κατοικιών, οικοπέδων και ξενοδοχειακών κατοικιών, αλλά και από τη διαχείριση της διαδικασίας κατασκευής κατοικιών και τη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών προς τις πωλημένες κατοικίες.

Για το έτος 2019, ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν έσοδα από τη διάθεση επενδυτικών ακινήτων 20,9 εκατομμύρια ευρώ και  15,9 ευρώ εκατομμύρια αντίστοιχα.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 27,6 εκατομμύρια το 2019, έναντι 20,3 εκατομμυρίων το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 36,00%) και αντανακλά τη συντονισμένη προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν το 2019 σε επίπεδο Ομίλου στα 23.464.890 ευρώ έναντι 8.743.563 ευρώ το 2018 και σε επίπεδο εταιρείας στα 1.405.974 ευρώ έναντι 19.657.866 ευρώ το 2018″.