Από τις 16 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στην Πελοπόννησο για το «Εξοικονομώ (κατ’ οίκον) – Αυτονομώ»

Από τις 16 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στην Πελοπόννησο για το «Εξοικονομώ (κατ’ οίκον) – Αυτονομώ»

Έρχεται το Δεκέμβριο το δημοφιλές πρόγραμμα «Εξοικονομώ (κατ’ οίκον) – Αυτονομώ». Δηλαδή, παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 11/12/2020 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

•Θεσσαλία: 9/12/2020

•Ήπειρος και Ιόνια Νησιά: 11/12/2020

•Αττική: 14/12/2020

•Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 16/12/2020

•Δυτική Ελλάδα: 18/12/2020

•Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο: 21/12/2020

•Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 11/1/2021

•Δυτική Μακεδονία: 13/1/2021

•Κεντρική Μακεδονία: 15/1/2021

Πολυκατοικίες: 18/1/2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται

υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιχορήγηση / Επιδότηση από 35% έως 100%.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιλέξιμες κατοικίες: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δε χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας:

1. Να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

2. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

3. Να έχει καταταχθεί βάσει του A Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (AΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Α)

5. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Β)

6. Να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία (πολυκατοικία Τύπου Α & Β).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που υποβάλλεται με την αίτηση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

•Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ.

•Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ. Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

•Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ

•Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο Διαμέρισμα: έως 50.000 ευρώ

•Πολυκατοικία τύπου Α: έως 50.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.

•Πολυκατοικία τύπου Β: έως 80.000 ευρώ.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις:

•Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός

•Θερμομόνωση

•Συστήματα θέρμανσης/ψύξης

•Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού:

•Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

•Η συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων.

•Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, την προσκόμιση των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

•Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως, για παράδειγμα, αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού.

•Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρις ενός ποσού (για πολυκατοικίες τύπου Α/Β).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος