Δ.Σ. Τριφυλίας: Καταψηφίστηκε από 15, υπερψηφίστηκε από 12 τροποποίηση προϋπολογισμού & Τ.Π.

Δ.Σ. Τριφυλίας: Καταψηφίστηκε από 15, υπερψηφίστηκε από 12 τροποποίηση προϋπολογισμού & Τ.Π.

Τα… «Θεοδωρικάκεια» “τερτίπια” για τη λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, ακόμη κι όταν μια πρόταση-εισήγηση θέματος ημερήσιας διάταξης καθίσταται μειοψηφική, αφού καταψηφίζεται από την πλειοψηφία των μελών, μπορούν να τύχουν εφαρμογής και στο θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (έγκρ. των αριθ.250-256-264/2020 ΑΟΕ» της τελευταίας, 29ης, έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας το Σάββατο και μόνο με αυτά – ως προς τις ψήφους – να ληφθεί απόφαση έγκρισής του; 

Στο απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 29/14-11-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (Αριθ. Απόφασης 164/2020) με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Έγκρ. των αριθ.250-256-264/2020 ΑΟΕ)», που δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω5ΝΦΩΗΕ-ΦΙΘ, αναγράφεται: «Εισάγοντας το 2ο θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας εισηγείται, με τις αριθ.250-256-264/2020 αποφάσεις της, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020 τις οποίες θέτω υπόψη σας και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά». 

Ακολούθως αναγράφονται αναλυτικές τοποθετήσεις, με αιτιολόγηση της ψήφου, των δημοτικών συμβούλων Παναγιώτη Αλευρά (ΚΑΤΑ), Γιάννη Μερκούρη (ΚΑΤΑ), Μαρίας Πανουσιοπούλου (ΚΑΤΑ στις 2 ΑΟΕ, θετική στη 1 ΑΟΕ), Σταματίας Αλεξοπούλου (ΚΑΤΑ), Παναγιώτη Τσαφαρά (ΚΑΤΑ), Δριμή – Παρασκευόπουλου (ΚΑΤΑ), Σαράντου Κουκούμη (ΚΑΤΑ), Ανδρινόπουλου – Καμπύλη-Ανδρινοπούλου (ΥΠΕΡ, μόνο και μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου) και «Κοροβίλα-Κατσίβελα-Κατσούλα-Καναλουπίτη-Τσακανίκα-Αδρακτά-Τσίγγανου ΚΑΤΑ». Στη συνέχεια γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στην  «παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019 και ισχύει, στην οποία ορίζεται ότι: “Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας”.  

Επίσης, αναφέρεται: “Τέλος από τα οριζόμενα στην με αριθ.108/2019 εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ ισχύει ότι: 

-Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. -Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες”. 

Και “Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, οι δημοτικοί σύμβουλοι (Ασημακόπουλος Γεώργιος-Βλάχος Αντώνιος-Φρούσος Νικόλαος- Στριμπάκος Δημήτριος-Αυρηλιώνης Χαράλαμπος-Παναγιωτοπούλου Χάιδω-Αντωνόπουλος Θεόδωρος-Ανδρινόπουλος Ευστάθιος-Καμπύλη Ανδρινοπούλου Μαγδαλινή-Κουτρουμπής Αλέξανδρος-Μπακούρος Σωτήριος-Παναγοπούλου Μαρία) που ψηφίζουν Υπέρ του εν λόγω θέματος, αποφασίζουν: Εγκρίνουν την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθ. 250-256-264/2020 αποφάσεις της Οικον. Επιτροπής ως εξής:…[…]… (σ.σ. ως έχουν οι ΑΟΕ)». 

Είναι σίγουρο, άραγε, ότι η απόφαση δεν πάσχει νομιμότητας και εγκυρότητας; Τηρήθηκαν απολύτως όσα ρητά ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία;