Θάρρος 1901: Η ίδρυση του Βρεφοκομείου της Καλαμάτας και τα πριν αυτής επεισόδια

Θάρρος 1901: Η ίδρυση του Βρεφοκομείου της Καλαμάτας και τα πριν αυτής επεισόδια

Σοβαρόν επεισόδιον μεταξύ Νομάρχου και Αδελφάτου

«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιανουαρίου 1901
Χθες, δύο εκ των μελών του Αδελφάτου προς ίδρυσιν του Βρεφοκομείου, οι Κανάς και Πετρομανιάτης, Δικηγόροι, μετέβησαν παρά τω Νομάρχη και εζήτησαν παρ’ αυτού πληροφορίας αν ενέκρινε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου δι’ ου εχορηγείτο πίστωσις όπως προβώσιν εις την ίδρυσιν του Βρεφοκομείου αφ’ ου ήδη το περί τούτου καταστατικόν ενεκρίθη. Ο Νομάρχης όμως ενώ πρότερον εθέρμανε τούτους και προέτρεπεν αυτούς να προβώσιν εις την συλλογήν χρημάτων, κατά την χθεσινήν συνέντευξιν ηρνήθη διαρρήδην ότι θα εγκρίνη το ψήφισμα τούτο, ενώ επανειλημμένως είχεν υποσχεθή την έγκρισιν εις το Αδελφάτον.

Προ των λόγων αυτού του Νομάρχου ο εκ των μελών του Αδελφάτου Κανάς είπεν εις τον Νομάρχην ότι παλινωδεί και δεν γνωρίζει πού να αποδώση την στάσιν αυτήν του Νομάρχου, ο δε Νομάρχης επί τοις λόγοις αυτοίς διέταξε την εκ του γραφείου του έξοδον του Κανά δια τρόπου ήκιστα αξιοπρεπούς. Το επεισόδιον αυτό γνωσθέν μεταξύ των Δικηγόρων παρήγαγε ζωηράν αίσθησιν άγνωστον πού θα καταλήξη.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Ιανουαρίου 1901
Κατόπιν της στειρώσεως των Καλαμών παντός φιλανθρωπικού καταστήματος και της απαραιτήτου ανάγκης προς σύστασιν τοιούτων ιδρυμάτων, πάντες βεβαίως ευχαρίστως θα ήκουσαν την είδησιν της ανεγέρσεως ενταύθα ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος του Βρεφοκομείου.

Δυστυχώς όμως ενώ η αρχή του έργου τούτου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας και πάντες εχειροκρότησαν την ευγενή και φιλάνθρωπον ιδέαν του ξένου διαθέτου, δυστυχώς λέγομεν ότι τα πράγματα έλαβον εντελώς αντίθετον φορά και η ιδέα αυτή τείνει να ναυαγήση.

Τρανώτατον της ιδέας ταύτης παράδειγμα μας παρέχουσιν αυτά ταύτα τα πράγματα τα οποία εκτελούνται προ ημών κατά τας ημέρας ταύτας. Ο Νομάρχης ηδύνατο και εδικαιούτο μάλιστα, όταν το πρώτον ανηγγέλθη εις αυτόν η ιδέα αύτη, να αποτρέψει πάσαν ενέργειαν του Αδελφάτου είτε περί την συλλογήν εράνων, είτε περί άλλου σχετικού τινός, αφ’ ου μάλιστα αυτό το στοιχειώδες υπαρκτικόν μιας τοιαύτης ενεργείας έλειπεν, τουτέστιν το καταστατικόν εκ του οποίου θα ενομιμοποιείτο πάσα ενέργεια του Αδελφάτου. Αφού λοιπόν ήντλει το δικαίωμα της απαγορεύσεως εξ αυτής της ελλείψεως του καταστατικού, διατί δεν ανέτρεπε τότε το Αδελφάτον να προβή εις επίσημον τινά ενέργειαν; Και ενώ δεν έπραξε τούτο τότε οπότε ηρωτήθη και ου μόνον απέτρεψε το Αδελφάτον, αλλά τουναντίον μάλιστα προέτρεψε τούτο εις πάσαν ενέργειαν και θα έχει αμέριστον την συνδρομήν αυτού εις τας ενεργείας του, διατί κατόπιν ηκολούθησε την οδόν αυτήν την οποίαν αρχήθεν ηδύνατο, ως είπομεν, να ακολουθήση και να ματαιώση πάσαν ελπίδα περί της ανεγέρσεως τοιούτου φιλανθρωπικού ιδρύματος;

Δεν θέλομεν περισσότερον να ομιλήσωμεν επ’ αυτού του ζητήματος, το οποίον υπήρξεν αιτία ποικίλων παρεξηγήσεων και έδωκεν αφορμήν δικαίων παραπόνων εις Σωματείον ολόκληρον και εις την κοινωνίαν των Καλαμών. Θα επροτιμούσαμεν όπως ο Νομάρχης ευθείς εξ αρχής να παρηνείτο την συνδρομήν του εις το Αδελφάτον και τοιουτοτρόπως θα απεφεύγομεν τα σοβαρά και ητιοληγημένα επεισόδια τα οποία κυρίως κατά το εν μέρος οφείλονται εις το ζήτημα αυτό.

Ηκούσαμεν ότι η κα Καπετανάκη προτίθεται να επιστρέψη το συλλεγέν χρήμα εις τους προσφέροντας τούτο φιλανθρώπους, αλλά τότε καταστρέφεται το όλον οικοδόμημα και ο άγιος σκοπός θάπτεται εις το πείσμα ενός ανθρώπου. Ανάγκη λοιπόν εκ καθήκοντος επιβαλλομένη είναι όπως το Αδελφάτον θέτον εν άλλη ενεργεία το δίκαιον παράπονόν του προβή μετά τόλμης εις το φιλάνθρωπον σκοπόν τον οποίον ανέλαβε.

Διατί λοιπόν να μη κυριαρχήση εν ημών η φιλανθρωπία υποχωρούντων προς στιγμήν των δικαίων παραπόνων;

Το λέγομεν δια τελευταίαν ίσως φοράν, ότι ο συνέχων τας αρχάς δεσμός εν Καλάμαις παρέλυσε και επομένως οφείλομεν να συνενώσωμεν όσω το δυνατόν ισχυρότερον τους δεσμούς και τα καθήκοντα τα οποία έχομεν και προς ημάς και προς τον ατυχή τόπο μας, αδιαφορούντες περί αλλοτρίας δια τον τόπον ενεργείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
«ΘΑΡΡΟΣ 19 Ιανουαρίου 1901
Δεν γράφω σήμερον ταύτα δια τον Νομάρχην Μεσσηνίας διότι έδειξεν αναξιοπρεπή συμπεριφοράν ιδία προς τον κ. Κανάν και εμέ, μεταβάντες ίνα τον ερωτήσωμεν δια γενικόν ζήτημα, σχέσιν έχον με την ίδρυσιν του ενταύθα Βρεφοκομείου, διότι η συμπεριφορά του αύτη αφορά προ παντός εις αυτόν και την Κυβέρνησιν, ήτις τον διώρισε και τον διατηρεί. Τούτο μόνον θέλω καταστήσει γνωστόν, ίνα κριθή κατά πόσον είχε δίκαιον ο συνάδελφός μου Κανάς ίνα τω είπη ότι μετέβαλε γνώμην. Ενώ κατά τας δύο προηγουμένας παρουσιάσεις ημών ουδέν έθιξε ούτε περί των πόρων του Βρεφοκομείου ούτε περί των εισφορών, ούτε εν γένει πού στηρίζεται η επιτροπή ήτις θα ιδρύση Βρεφοκομείον, αλλ’ ενεθάρρυνε ημάς υποσχεθείς άπασαν την συνδρομήν του ειπών ότι αμέσως πρέπει να γίνη έναρξις του έργου και είναι έτοιμος να εγκρίνη την εισφοράν του Δήμου, τουναντίον κατά την τελευταίαν συνάντησιν ημών μετά θυμού είπε ότι δεν εγκρίνει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως της αναγεγραμμένης πιστώσεως κτυπών την χείρα του επί του γραφείου του και δια των λέξεων, ότι «δεν θα σας δώσω πεντάρα», και εν γένει δια τρόπου και λέξεων θιγουσών την αξιοπρέπειαν όλων των μελών του Βρεφοκομείου.

Τι συνετέλεσε εις το να μεταβάλη γνώμην ο Νομάρχης, τι εισεχώρησεν εις την διάνοιαν αυτού, δεν γνωρίζω. Φρονώ όμως ότι οι λόγοι ους είπε δεν είναι επαρκείς ότι δήθεν δεν εγκρίνει το ψήφισμα διότι εξήλθον Κυρίαι προς συλλογήν εράνων και εζητήθη η συνεισφορά των φιλανθρώπων εν τινί εκκλησία.

Εν μόνον δύναμαι να είπω ασφαλώς και μεθ’ υπερηφανείας ότι τα πρόσωπα των ιδρυτών του τοιούτου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος είναι μεταξύ των τα πρώτα εν τοις γράμμασι, εν τη εμπορία και εν ταις επιστήμαις. Ταύτα μόνον επί του παρόντος εκθέτω άνευ σχολίων, χωρίς ν’ αναφέρω όλα τα άλλα επεισόδια τα ήκιστα ευχάριστα τα λαβόντα χώραν κατ’ εξαίρεσιν επί των ημερών του Θεοχάρους.

Λυπούμαι όντως διότι συνέβη η τοιαύτη σκηνή μετ’ ανθρώπου γνωρίμου τον οποίον πλέον ή άπαξ είχον επισκεφθή εν τη Νομαρχία, αλλά την λύπην ταύτην φρονώ ότι πρέπει ν’ αισθανθώσι οι άνθρωποι εκείνοι, οίτινες πρέπει να έχωσι την αξίωσιν τιμών λόγω της ηλικίας των και της διακεκριμένης θέσεως ην κατέχουσι εν τη κοινωνία και πολιτεία.

ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΜΑΝΙΑΤΗΣ

Δικηγόρος

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΗΣ Μ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
«ΘΑΡΡΟΣ»15 Μαρτίου 1901
Η αξιότιμος σύζυγος του Π. Καπετανάκη Μ. Καπετανάκη πρόεδρος της Επιτροπής των Κυριών επί της συλλογής εράνων δια το Βρεφοκομείον, εκ λόγων υγείας εδήλωσεν παραίτησιν από της θέσεως ταύτης. Η κα Καπετανάκη εργασθείσα μετά μεγάλη ζήλου υπέρ του ιδρύματος τούτου αφήνει θέσιν λίαν δυσαναπλήρωτον.

TA EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1901
Την παρελθούσαν Κυριακήν ώραν 3.00 μ.μ. ετελέσθησαν εν όλη τη επισημότητι τα εγκαίνια του νεοϋδριθέντος Βρεφοκομείου. Κατά την τέλεσιν των εγκαινίων παρέστησαν ο Νομαρχεύων Α΄ γραμματεύς Τροχάνης, ο Δήμαρχος μετά του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δικαστικός Σύλλογος παρισταμένου και του Εισαγγελέως των Εφετών Πρωτοπαπά, το δικηγορικόν σώμα και πολλά άλλα έγκριτα μέλη της πόλεώς μας. Οσαύτως παρίσταντο και πολλαί αξιώτιμοι δέσποιναι και δεσποινίδες.

Ο αγιασμός εψάλη υπό του προέδρου της ενταύθα Επισκοπικής Επιτροπής Αθαν. Αβραμάκου Οικονόμου. Μετά την τέλεσιν των εγκαινίων κατάλληλον λόγον εξεφώνησεν ο Καθηγητής του ενταύθα Γυμνασίου Π. Θεοδωρόπουλος εξάρας τον μέγαν ευεργετικόν σκοπόν τον οποίον εκπληρή το ρηθέν ίδρυμα.

Κατά το διάστημα των εγκαινίων παρίστατο η Φιλαρμονική της πόλεως ανακρούουσα διάφορα εμβατήρια.

ΣΦΑΛΜΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΙΣ;
«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Μαρτίου 1901
Ανεκοινώθη ημίν και μετά πραγματικής αναγράφομεν λύπης ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον του ενταύθα νεωστί συστηθέντος Αδελφάτου του Βρεφοκομείου, προκειμένου να τελέση κατά την 3ην μ.μ. ώραν της παρελθούσης Κυριακής τα εγκαίνια αυτού εν τη οικία Χρηστέα επισήμως καλώς κατά τούτο ποιού, εκάλεσε μεταξύ των λοιπών και το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού της πόλεως Συλλόγου «Ο Ερμής» ίνα συμμετάσχη αντιπροσωπεύον τον Σύλλογον. Αλλά δυστυχώς, και παρά τα νενομισμένα και εις παρομοίας προσκλήσεις μεταξύ ανεγνωρισμένων Σωματείων κρατούντα, όλως αναρμοδίως υπέβαλε την πρόσκλησίν του ταύτην προς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου δια του Αντιπροέδρου αυτού Παπαφωτεινού, ενώ έδει να υποβάλη την πρόσκλησίν του ταύτην δια του Προέδρου του Συλλόγου Αλ. Συρμποπούλου, όστις και ενταύθα διέμενε κατά την συγκεκριμένην ταύτην περίπτωσιν και κάλλιστα εγνώριζον ή τουλάχιστον έπρεπε να γνωρίζουν τούτο, οι το Αδελφάτον αποτελούντες, ων οι πλείστοι μέλη του εμπορικού συλλόγου, συμμετασχόντα μάλιστα και της προ τινών μόλις ημερών ενεργηθείσης τακτικής και νομικής εκλογής του.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού Συλλόγου, εκλαβόν δικαίως την τοιαύτην ανοίκειον πρόσκλησιν, ως ένδειξιν μάλλον ανευλαβείας προς την εκπεφρασμένην αυτού θέλησιν και την ακεραιότητα των δικαιωμάτων του εν τη σφαίρα του ελευθέρως εκλέγειν τας προϊσταμένας αυτού Αρχάς, τας οποίας εν τη διαμοιβή, των προς άλληλα εξωτερικών σχέσεων, οφείλουσι να αναγνωρίζωσι και οι λοιποί Σύλλογοι και σωματεία, εάν και εφ’ όσον φιλοτιμούνται να διατελώσιν εις φιλικάς μετ’ αυτού σχέσεις, συνελθόν εκτάκτως απέρριψε παμψηφεί την τοιαύτην πρόσκλησιν και απέσχε πάσης επ’ αυτής απαντήσεως και συμμετοχής εν τη εορτή. Και τώρα, ερωτάται: το διάβημα τούτο υπήρξε προϊόν σφάλματος ή προθέσεως; Οι παρακολουθούντες από τινός την σύγχρονον εν τη κοινωνία δράσιν τινών εκ του Αδελφάτου, ίσως αποκλίνωσιν υπέρ της δευτέρας εκδοχής, ημείς όμως επιφυλακτικώτεροι τούτων, αρκούμεθα να υπομνήσωμεν εις τους Πρόεδρον και Γραμματέα του αρτιγενούς Αδελφάτου, ους και βαρύνει μάλλον το τοιούτον διάβημα, ότι οφείλουσι να ώσι μάλλον προσεκτικώτεροι εις τας προς τους Συναδέλφους σχέσεις των έστω και με θυσίαν απωτέρων τινών επιθυμιών των, εάν θέλωσι να αποφεύγωσι τας τοιαύτας συρράξεις και μεθοδώτεροι θεωρηθώσιν εργαζόμενοι υπέρ προκοπής του Σωματείου των, μήποτε δε υποληφθώσιν οργώντες προς σκάνδαλα.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Μαρτίου 1901
Κατόπιν της υποσχέσεως την οποίαν εδώσαμεν εις τους αναγνώστας μας αρχόμεθα από της σήμερον της δημοσιεύσεως συνοπτικής μελέτης υπό τον άνω τίτλον, σκοπούντες να γνωρίσωμεν τη κοινωνία Καλαμών, ήτις προσέφερεν τον οβολόν της υπέρ του ιδρύματος τούτου, τα κατά το βρεφοκομείον εν γένει. Ήτοι την δωρεάν του πρώτου χρήματος εις το κατά βούλησιν μέχρι τινός Αδελφάτον δηλονότι μέχρι της αναγνωρίσεως τούτου δια του καταστατικού και τα της εισπράξεως των χρημάτων δια της επιτροπής των κυριών.

Άμα εγνώσθη η ιδέα της συστάσεως του φιλανθρωπικού τούτου ιδρύματος, εξ επιβαλλομένου καθήκοντος ετάχθημεν υπέρμαχοι της ιδέας ταύτης και δια σειράς άρθρων εξήραμεν τον μέγαν σκοπόν τον οποίον το ίδρυμα τούτο θα εξεπλήρου και συνεστήσαμεν τότε εις τους συμπολίτας μας την παροχήν πάσης συνδρομής εις τας ενεργείας του αυτοχειροτονηθέντος τότε Αδελφάτου. Και δεν θα παύσωμεν χορηγούντες την συνδρομήν ημών εφ’ όσον το ίδρυμα τούτο εκπληροί τον προορισμόν του και οι ιθύνοντες δεν μεταβάλλουσι τας αιθούσας αυτού εις αιθούσας συμβουλίων προς παρασκευήν αστόχων δημοσιευμάτων κατά προσώπων, άτινα δια της εργασίας των εν Καλάμαις και εν Μεσσηνία γενικώς απέσπασαν τον σεβασμόν και την ευγνωμοσύνην του Μεσσηνιακού λαού.

Διότι τοιαύτη τις ενέργεια παρέλκουσα τον σκοπόν του ιδρύματος καθιστά τούτο τόπον προς εκπλήρωσιν προσωπικών παθών.

Ότε το πρώτον ανεκαινίσθη η ιδέα περί συστάσεως του Βρεφοκομείου εσπεύσαμεν αμέσως να ζητήσωμεν τας δεούσας πληροφορίας, τουτέστιν τον φερόμενον ως δωρητήν, κάποιον Γερμανόν και τα αποτελούντα το Αδελφάτον πρόσωπα.

Επληροφορήθημεν δε λεπτομερώς την ιστορίαν της δωρεάς, την οποία αποφεύγομεν συντομίας ένεκε ν’ αναγράψωμεν, και τα αποτελούντα το Αδελφάτον πρόσωπα. Εζητήσαμεν πληροφορίας ακριβώς αν το Αδελφάτον αυτό έχει αναγνωρισθή υπό της διαθήκης ή δια καταστατικού ή πώς τέλος πάντων ενεργεί, δηλαδή εν τίνι δικαιώματι προέβη εις διορισμόν επιτροπής και εις συλλογήν εράνων αφ’ ου δεν περιεβάλλετο με επίσημον τινά αναγνώρισιν. Δυστυχώς δε αι ενέργειαί μας τότε δεν μας ήγαγον εις ουδέν θετικόν αποτέλεσμα. Τούτο δεν το εγνωστοποιήσαμεν καθ’ όσον υπηκούσαμεν εις την κοινήν φωνήν ότι ο σκοπός καθαγιάζει τα μέσα.

Εθεωρήσαμεν ηθικήν ημών υποχρέωσιν να υπακούσωμεν εις την φωνήν του ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, εφ’ όσον πράγματι εξεπληρούτο σκοπός ευεργετικός, σκοπός φιλανθρωπικός. Εις πολλούς δε μάλιστα θα ηγέρθη η απορία της συγκροτήσεως του κατά βούλησιν εκείθεν Αδελφάτου του νομιμοποιηθέντος κατόπιν της δημοσιεύσεως του καταστατικού. Επηκολούθησαν κατόπιν αι δια των δίσκων εισπράξεις εις τους ναούς και τα γνωστά επεισόδια μεταξύ Νομάρχου τότε Θεοχάρη και των μελών του Αδελφάτου Κανά και Πετρομανιάτη και το οποίον τότε έλαβε χροιάν σοβαράν λάβοντος μέρος του Δικηγορικού Συλλόγου δια των γνωστών αποφάσεων αυτού.

Έως εδώ το πράμα είναι γνωστόν τη κοινωνία Καλαμών και δεν ενδιαφέρεται αυτή να μάθη πλείονα τούτων επί του προκειμένου.

Εκείνο δε το οποίον ενδιαφέρεται να μάθη η κοινωνία των Καλαμών σήμερον, ως έχουσα απόλυτον δικαίωμα επί τούτου και εις το οποίον υποχρεούται να λογοδοτήση δημόσια το Αδελφάτον και δη ο πρόεδρος τούτου είναι τούτο. Η επιτροπή η συσταθείσα εξ εριτίμων κυριών της πόλεώς μας και ήτις ενήργησεν εράνους υπέρ του Βρεφοκομείου συνέλεξεν πολλούς εράνους εις είδη και εις χρήματα. Και τα μεν είδη παρεδόθησαν εις τον πρόεδρον του Αδελφάτου, το δε χρήμα ως έχομεν βεβαιοτάτας πληροφορίας δεν παρεδόθη εις αυτόν, ευρισκόμενον εις χείρας της προέδρου της επιτροπής αξιοτίμου Καπετανάκη.

Επί πλέον δε είμεθα θετικώς πληροφορημένοι ότι η κα Καπετανάκη σκέπτεται να επιστρέψει το χρήμα τούτο εις όσους το προσέφερον και όχι να παραδώση αυτό εις το Αδελφάτον. Επί τούτοις θα παρακαλέσωμεν τον πρόεδρο να μας δηλώση διατί το χρήμα δεν παραδίδεται εις αυτόν; Επί πλέον δε, θα εθεωρούσαμεν εμαυτούς ευτυχείς εάν μας εδίδετο προς δημοσίευσιν ακριβής κατάλογος των εισπραχθέντων ειδών και χρημάτων δια το Βρεφοκομείον, διότι ούτω και η κοινωνία των Καλαμών θα γνωρίση τα κατά το ίδρυμα τούτο και ημείς θα δυνηθώμεν από τότε να είμεθα ένθερμοι θιασώται του παρόντος Αδελφάτου ή όχι.

ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η επιστροφή των χρημάτων
«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Ιουνίου 1901
Όταν το πρώτον εγένετο η ενέργεια προς ίδρυσιν του Βρεφοκομείου, η πρόεδρος της τότε επιτροπής Μαριγούλα Καπετανάκη δι’ ιδίας πρωτοβουλίας προέβη εις την συλλογήν χρηματικών εράνων ανά τους διαφόρους ιδιώτας. Εκ των συνεισφορών δι’ αυτών συνελέγη αρκετόν χρηματικόν ποσόν περί τας πεντακοσίας σχεδόν δραχμάς.

Το ποσόν αυτό η κα Καπετανάκη μετά την δήλωσιν της παραιτήσεώς της δεν παρέδωκε προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, αλλ’ έσπευσε χθες δι’ ενός υπαλλήλου να επιστρέψη κατά ποσά το χρήμα τούτος εις τους προσφερτάς. Εκ της επιστροφής υπελήφθησαν δραχμαί μόνον εξ προερχόμεναι από δύο ανωνύμους αίτινες και κατετέθησαν εις το γραφείον ημών, όθεν δύναται να τας λάβωσιν.

Εις το χρονογραφικόν αυτό διάφορον υπαινίχθησαν δύο ζητήματα. Ο λόγος της παραιτήσεως της κας Καπετανάκη και η μη κατάθεσις των χρημάτων εκ μέρους της κας Καπετανάκη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Επ’ αμφοτέρων των ζητημάτων τούτων θ’ απαντήσωμεν όταν το Διοικητικόν Συμβούλιον ευδοκήση να λογοδοτήση καθ’ α απηγγέλθη.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ο εκεί μικρόκοσμος
«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Νοεμβρίου 1901
Νυν ότε επεραιώθη η υπέρ του Βρεφοκομείου φιλανθρωπική αγορά δεν είναι βεβαίως άσκοπον να μάθη ο κόσμος τους ευεργετηθέντας.

Την υπηρεσίαν ταύτην αναλαμβάνει να προσφέρει το «Θάρρος» κατόπιν μιας χθες επιχειρηθείσης επισκέψεως εις το Βρεφοκομείον.

Ανήλθομεν εις το κατάστημα την δεκάτην π.μ. και εύρομεν εν αυτώ τον διευθυντήν Μιχ. Ασημακόπουλον και πρόεδρον του Αδελφάτου.

Μετά την ανταλλαγή ολίγων λέξεων ήλθε και ο έτερος των ιατρών του Βρεφοκομείου Αλεξάκης.

Απεκαλύψαμεν τον σκοπόν της επισκέψεώς μας. Κατά περιέργον όμως σύμπτωσιν εν τη μεγάλη προθυμία ην αμφότεροι οι ιατροί απέδειξαν, διεκρίναμεν εις μικράν διαστολήν των χειλέων αυτών ελαφρόν μειδίαμα.

Και το μειδίαμα αυτό δεν έμεινε μυστηριώδες. Διότι καθ’ ην στιγμήν ο Ασημακόπουλος ηγούμενος μας ωδήγει εις τα διαμερίσματα, είπεν: Θα οφείλομεν βέβαια την αιφνιδίαν επίσκεψίν Σας εις τας μικροδιαδόσεις εκείνας ότι έχομεν τρία τέσσερα παιδιά και ότι δια τα μάτια των επισκεπτών μαζεύομεν τα παιδιά της γειτονιάς και τις γειτόνισσες.

Δεν είχε συμπέσει να ακούσωμεν τοιαύτας υπούλους και ασεβείς διαδόσεις. Αλλά και αν ηκούσθησαν, ας φιμωθώσι τα στόματα εκ μιας βεβαιώσεως ενός όλως τυχαίου αυτόπτου.

Εις το Βρεφοκομείον εύρομεν δώδεκα εν όλω βρέφη, εν οις τρία απογαλακτισμένα περιπατούντα.

Προς διατροφήν υπάρχουσιν εννέαι τροφοί ήτοι μία δι’ έκαστον των τρεφομένων με γάλα βρεφών. Εκτός των εννέα τροφών υπάρχει και μία παιδονόμος προς διατροφήν και παρίθαλψιν των τριών απογαλακτισμένων βρεφών.

Πληρεστάτη τάξις και καθαριότης επικρατεί εν τω καταστήματι, αρμονία δε και ιεραρχική υποταγή πρωτοφανής.