«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Απριλίου 1905: Νυκτερινή απόπειρα δολοφονίας κατά του Μιχ. Αποστολάκη υπο του υπηρέτου του δημάρχου

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Απριλίου 1905: Νυκτερινή απόπειρα δολοφονίας κατά του Μιχ. Αποστολάκη υπο του υπηρέτου του δημάρχου

Λύσσα και εκδίκησις δια τα αποκαλυφθέντα υπό του «Θάρρους» δημοτικά αίσχη

Στυγερά και ανταξία της ανατροφής και της μαύρης θρασυδείλου και αιμοβόρου ψυχής των ηθικών αυτουργών δολοφονική επίθεσις εγένετο χθες την 9ην και τέταρτον της νυκτός έξωθι του νομαρχιακού καταστήματος κατά του Μιχ. Αποστολάκη, υπαλλήλου της Νομαρχίας και αδελφού του ημετέρου Διευθυντού υπό άθλιου τινός κοινωνικού εκβράσματος κλητήρος και σωματοφύλακος του Δημάρχου Καλαμών, ονόματι Κωνστ. Ηλιοπούλου, υπό τας εξής περιστάσεις.

Ο Μιχ. Αποστολάκης κληθείς την ανωτέρω ώραν εκ της κάτω πλατείας υπό του Νομάρχου εις την Νομαρχίαν δι’ υπηρεσίαν δια του νομαρχιακού κλητήρος απήρχετο μετά του τελευταίου τούτου εις το νομαρχιακόν κατάστημα.

Την στιγμή εκείνην εθεάθη ο Αναστάσιος Βασιλάκης, συγγενής του Δημάρχου, καταδίδων δια του δακτύλου του τον κ. Αποστολάκην εις τον κατ’ επιταγήν αναλαβόντα την εκτέλεσιν της προσχεδιασθείσης δολοφονικής επιθέσεως κλητήρα και υπηρέτην της οικίας του Δημάρχου, Κ. Ηλιόπουλον.

Το βρομερόν τούτο κάθαρμα πειθήνιος εκτελεστής των οδηγιών του αυθέντου του παρηκολούθησεν τον κ. Αποστολάκην τον οποίον καταφθάσας δύο βήματα προ της θύρας της Νομαρχίας κτυπά εξαίφνης εις την κεφαλήν δια της μαγκούρας του την οποίαν έφερε λέγων «δι’ αυτά που γράφετε δια τον Δήμαρχον».

Ο κ. Αποστολάκης αστραπιαίως αντιληφθείς την επίθεσιν προφυλάσσεται υψώνων την χείρα του, ήτις δέχεται εις τον καρπόν το κτύπημα, σωθείς ούτω από τρομερόν τραύμα εις την κεφαλήν το οποίον θα ελάμβανε.

Ο δολοφόνος καταφέρει αμέσως δεύτερον κτύπημα κατά του κ. Αποστολάκη και η μαγκούρα θραύεται. Σύρει τότε ο δολοφόνος το πιστόλιόν του αλλά  πτοηθείς επί τη θέα των προσδραμόντων υπαλλήλων του ταχυδρομείου ετράπη εις φυγήν απειλήσας μεγαλοφώνως ότι τα ίδια θα κάμη και του Οικονόμου, του ημετέρου δηλαδή αρχισυντάκτου και συγγραφέως της σειράς των άρθρων «Δημοτική Κωμωδία».

Τις ο δράστης
Το της ιδιαιτέρας υπηρεσίας και εμπιστοσύνης του Δημάρχου Κουτσομητοπούλου μίσθαρνον τούτο όργανον έχει καταδικασθή εις ενός έτους φυλάκισιν δι’ ομοίαν κατ’ επιταγήν δολοφονικήν επίθεσιν προ ολίγων ετών κατά του εμπόρου Π. Μπουφέα εκληφθέντος ως του εμπόρου Ευστ. Σταθοπούλου καθ’ ου εσκοπείτο η επίθεσις.

Διακρίνεται δια τα κακούργα ένστικτά του τα οποία παρέχει ως πολύτιμον υπηρεσίαν εις τους εκμεταλλευομένους αυτόν δι’ ομοίους σκοπούς ως η κατ’ επιταγήν του δημάρχου Κουτσομητοπούλου εκτελεσθείσα χθεσινή κατά του κ. Αποστολάκη και σκοπουμένη να συνεχισθή και κατά του Π. Οικονόμου δολοφονική επίθεσις.

Η ενέργεια του Νομάρχου
Ο Νομάρχης Παπαβραμόπουλος όστις αυτοστιγμεί έλαβε γνώσιν των διατρεξάντων υπό του κλητήρος του επιβεβαιωθέντων και υπό του εμφανισθέντος ενώπιόν του κ. Αποστολάκη, απέστειλεν αμέσως έγγραφον εις τον Εισαγγελέα ζητών την σύντονον της δικαιοσύνης ενέργειαν προς ικανοποίησιν αυτού του ιδίου καθ’ ου θεωρεί αντανακλώσαν την δολοφονικήν επίθεσιν κατά του υπαλλήλου του λαβούσαν χώραν εν αυτώ σχεδόν τω νομαρχιακώ καταστήματι. Όμοιον έγγραφον απηύθυνε και προς την Αστυνομίαν.

Κληθείς επίσης ενεφανίσθη ενώπιον του Νομάρχου ο αστυνόμος Δημ. Πληβούρης όστις έλαβεν ομοίας συστάσεις και οδηγίας δια την ταχίστην καταδίωξιν και σύλληψιν του δράστου της δολοφονικής επιθέσεως.

H δολοφονική επίθεσις ήτο προσχεδιασμένη
Ότι η λαβούσα χώραν την νύκτα δολοφονική επίθεσις ήτο λύσσα και εκδίκησις του Δημάρχου Καλαμών δια τας υπό του «Θάρρους» αποκαλύψεις των δημοτικών αισχών δια της σειράς των άρθρων «Δημοτική Κωμωδία» βεβαιούται εκ του γεγονότος, ότι την προηγουμένην ημέραν ο Χρ. Ηλιόπουλος, συγγενής του δράστου, ανήγγειλεν εις ημάς και τον Μ. Αποστολάκην ότι ο καταδότης Αναστ. Βασιλάκης και ο δράστης της δολοφονικής επιθέσεως του έλεγον ότι θα εκτελέσουν ό,τι έλαβε χώραν χθες και μας συνίστα προσοχήν.

Ημείς όμως γελάσαμεν μη λαβόντες υπό σπουδαίαν έποψιν την ανωτέρω σύστασιν θεωρήσαντες αστείον ότι ο Δήμαρχος Κουτσομητόπουλος είναι ικανός δια τοιούτον διάβημα.

Η δολοφονική επίθεσις ήτο αδικαιολόγητος
Αλλ’ ό,τι μας εξέπληξε κυρίως ήτο το άστοχον και το τελείως αδικαιολόγητον της δολοφονικής επιθέσεως κατά του Μ. Αποστολάκη, ανθρώπου εντελώς ξένου προς την υπηρεσίαν του «Θάρρους».

Διότι αυτός είναι μεν αδελφός του ημετέρου διευθυντού αλλά είναι υπάλληλος της Νομαρχίας ουδεμίαν γνώσιν λαμβάνων των δημοσιευομένων εν τω Θάρρει, η σύνταξις και προσωρινή διεύθυνσις του οποίου κατά την ήδη απουσίαν του ημετέρου διευθυντού είναι αποτεθειμένη εις τον αρχισυντάκτην μας Π. Οικονόμου, καθ’ ου και μόνον εδικαιολογείτο η λύσσα και η εκδίκησις του Δημάρχου Καλαμών.

Η ενέργεια της Αστυνομίας
Ασφάλεια η κουμπούρα μας!
Τον αστυνόνομο Πληβούρην είδομεν εν τω νομαρχιακώ καταστήματι, μας συνέστησε δε ότι η καλλιτέρα ασφάλεια από την απειλουμένην συνέχειαν και της καθ’ ημών δολοφονικής επιθέσεως είναι μία δίκαννη πιστόλα δι’ ης να πυροβολήσωμεν ανευθύνως κατά του δράστου της χθεσινής δολοφονικής επιθέσεως μόλις τον αντιληφθώμεν.

Ιδού εις ποίον σημείον εφθάσαμεν να μη δυνάμεθα να εξασφαλισθώμεν παρά από την κουμπούρα μας, ήτις πλέον κατέλαβε την θέσιν της Αστυνομίας.

Η εντύπωσις παρά τη κοινωνία
Το μισαρόν έγκλημα γνωσθέν ανά την πόλιν κατάπληξιν επροξένησε εις την κοινωνίαν διότι ήσαν κατάφωρος η αιτία και οι ηθικοί ένοχοι εκείνου καθ’ ων μετά βδελυγμίας εκφράζεται.

Από πρωίας πάσης τάξεως πολίται επισκέπτονται ημάς εις τα γραφεία σφίγγοντες την χείρα μας μετά ειλικρινών εκδηλώσεων συμπαθείας εκτοξεύοντες αράς και αναθέματα κατά των ελεεινών, οίτινες εμίαναν την πόλιν ημών, πλείστα δε επισκεπτήρια λαμβάνομεν με τας θερμοτέρας εκφράσεις.

Ο ηθικός αυτουργός

Φιλότιμε Λαέ των Καλαμών
Δεν πρόκειται σήμερον περί του αθλίου εκείνου εκβράσματος του Κων. Ηλιοπούλου, διότι εκείνο ετεροκίνητον ον τίθεται εκτός της συζητήσεως και του υποστάντος την δολοφονικήν απόπειραν του κ. Μ. Αποστολάκη.

Πρόκειται περί του δημάρχου Καλαμών Κουτσομητοπούλου και του Τύπου.

Κόμματα ισχυρά υπέρ ων εθυσιάσθησαν εκατοντάδες μάρτυρες και ποταμοί εχύθησαν αιμάτων υφιστάμενα σφοδρότερον τον δημοσιογραφικόν έλεγχον ουδέ ως αστραπήν εκ του νοός αυτών διενοήθησαν τοιαύτην μισαράν αντεκδίκησιν, διότι πάντοτε εσεβάσθησαν την ιεράν και μεγάλην ιδέαν, την ελευθερίαν του Τύπου.

Ο δήμαρχος Κουτσομητόπουλος λυσσών και φρύττων ύψωσε το άγνωστον χθες ανάστημά του υπέρ τον αντιπρόσωπον της κοινωνίας καταλύων δια του αίματος τον έλεγχον των δημοσίων πράξεών του.

Ουτιδανοί δολοφόνοι.

Υψώσατε την μαγγούρα σας και επροτείνατε το  πιστόλιόν σας καθ’ ενός αθώου.

Καθ’ ημών και μόνον προσέλθετε ίνα ίδητε πόσον είναι προσφορώτερον έδαφος, η ιδική μας κεφαλή ή το δικόν σας πρόσωπον το οποίον θα ρίπτωμεν και θα εμπνεύσωμεν εν μέση πλατεία εις καταισχύνην και βδελυγμίαν ήτις μόνη πλέον σας απέμεινε.

Έκαστος δύναται να φαντασθή οποία αιματηρά τραγωδία θα περιεβάλλε την εν τη δημοσιότητι εμφάνισίν του αν δεν εστερείτο ανθρώπων και δεν ήτο γυμνός κομματικής ισχύος.

Δεν ηδίκησε πλέον ημάς, ησέβησε και προσέβαλλεν ολόκληρον την κοινωνίαν ήτις πλέον μετά βδελυγμίας θ’ αποστρέφει το πρόσωπον από την απαίσιον εκείνου θέαν.

Φιλότιμε Λαέ των Καλαμών.

Δημοτικόν Συμβούλιον Καλαμών ως αντιπρόσωποι του Δήμου.

Δικαιοσύνη της πατρίδος μας, ήτις μόνη έμεινες εις την Ελλάδα αμόλυντος επισύρουσα επί πάσαν ημών την ελπίδα μετά της ευλαβούς εμπιστοσύνης και απείρου σεβασμού και υπολήψεώς μας.

Προς πάντας υμάς διαμαρτυρόμεθα και ζητώμεν ικανοποίησιν δια την τιμήν και υπόληψιν του υβρισθέντος υπό του Δημάρχου τόπου μας.

Πράξατε έκαστος εν τω κύκλω της ενεργείας σας το καθ’ υμάς, όχι πλέον κατά του Δημάρχου Καλαμών, διότι αυτός από χθες έθαψεν εαυτόν, αλλά κατά του συμπολίτου σας Γεωργίου Κουτσομητοπούλου.