«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Ιανουαρίου 1906: Σύζυγος φονεύει την σύζυγόν του

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Ιανουαρίου 1906: Σύζυγος φονεύει την σύζυγόν του

Χθες την πρωίαν οικογενειακόν δράμα συνεκίνησε τους μόλις αφυπνισθέντες κατοίκους της πόλεώς μας.

Εν τη δυτική συνοικία της παραλίας Καλαμών κατώκει η οικογένεια του μαρμαρογλύπτου Μηνά Διάκου Μηνά. Ο σύζυγος και οικοκύρης, καθ’ α επληροφορήθημεν από της εορτής του Αγίου Νικολάου είχεν αναχωρήση εις Αθήνας δι’ υποθέσεις του, οπόθεν επανήλθε σιδηροδρομικώς προχθές την εσπέραν.

Τα του δράματος κατά διαφόρους φέρονται εκδόσεις. Κατ’ άλλους μετέβη αφ’ εσπέρας εις την οικίαν του και η σύζυγός του δεν του ήνοιξε. Κατ’ άλλους εις την οικίαν του μετέβη την πρωίαν. Οπωσδήποτε είναι βέβαιον, ότι την ογδόην και ημίσειαν πρωινήν ο επανελθών σύζυγος μετέβη εις την οικίαν του όπου εύρε την σύζυγόν του καθ’ ης επετέθη εξαγαγών την μάχαιραν, την οποίαν έφερε μεθ’ εαυτού και εμπήξας αυτήν οκτάκις επί του σώματός της.

Τα τραύματα ήσαν δεινότατα και η δεχθείσα αυτά ανετράπη πλέουσα εις αίματα.

Αι φωναί της πλησσομένης γυναικός και των τέκνων της, τα οποία έγιναν έξαλλα προ του φρικαλέου δράματος, το οποίον ετελείτο προ των οφθαλμών των, ανεστάτωσαν τους γείτονας, οίτινες σπεύσαντες εύρον την ατυχή γυναίκα σφαδάζουσαν.

Ο δράστης μετά το έγκλημα ετράπη εις φυγήν, αλλά καταδιωχθείς υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη και μετήχθη εις το κρατητήριον της αστυνομίας.

Την τραυματισθείσαν εφ’ αμάξης μετέφεραν γείτονες εις την πόλιν όπου εις το φαρμακείον του Χριστοδ. Κουτραφούρη παρεσχέθησαν αυτή αι πρώται βοήθειαι επιδεθέντων των τραυμάτων της υπό των ιατρών Χρ. Δουράκη και Βασιλείου Αλεξάκη.

Η τραυματισθείσα εκτός των άλλων τραυμάτων φέρει τρία διαμπερή τραύματα εκ των πρόσω προς τα όπισθεν. Εις τα δύο τραύματα η φονική μάχαιρα έχει διατρήσει τους πνεύμονας, εις δε το τρίτον το ήπαρ. Εκ των τραυμάτων τούτων η θέσις της γυναικός ταύτης είναι κρισιμοτάτη. Παρά τα σοβαρότατα τραύματα εν τούτοις τα οποία έφερεν, εθαυμάσθη υπό πάντων και υπό αυτών των ιατρών η αντοχή και το θάρρος της χάρις εις τα οποία διετήρησαν ακμαίας τας δυνάμεις της.

Εις το φαρμακείον υπεβλήθη εις πρόχειρον ανάκρισιν υπό του αστυνόμου. Κατ’ αυτήν εβεβαίωσεν ως εμάθομεν, ότι ο σύζυγός της άμα εισελθών και χαιρετήσας αυτήν της επετέθη αμέσως δια μαχαίρας και την ετραυμάτισε.

Αιτία της αιματηράς ταύτης τραγωδίας ήσαν λόγοι τιμής.

Τον δράστην είδομεν εις το αστυνομικόν κρατητήριον ευθύς αμέσως μετά την πράξιν του. Ήτο απαθέστατος και ουδεμίαν εδείκνυε μεταμέλειαν δια το έγκλημα. Κάποιος μάλιστα αστυφύλαξ κατά την στιγμήν της μετ’ αυτού συνομιλίας μας θέλων να τον δοκιμάση του είπεν, ότι η σύζυγός του εξέπνευσεν. Αλήθεια; είπεν ο συζυγοκτόνος. Αν είναι αλήθεια να σου δώσω μία δραχμή να πιής!!!

Εις ερώτησίν μας, διατί προέβη εις το απονενοημένον διάβημα, μας παρέπεμψεν εις τον κόσμον.