Δήμος Τριφυλίας: 100.000 ευρώ για εκδηλώσεις εορτασμού 200 χρόνων από την Επανάσταση του ’21!

Δήμος Τριφυλίας: 100.000 ευρώ για εκδηλώσεις εορτασμού 200 χρόνων από την Επανάσταση του ’21!

Ποσό ύψους 100.000 ευρώ για «Δαπάνες επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση» περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας – Πολιτισμού – Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος  Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.)! Το σύνολο εσόδων καθώς και των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 790.611,51 ευρώ. Η «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021» έγινε με την υπ’ αριθ. 49 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.

Στο Απόσπασμα από τη πρακτικό της συνεδρίασης για την απόφαση έγκρισης, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια χθες το πρωί με ΑΔΑ: ΨΚΜΝΟΚΕΝ-Μ6Β, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 καταρτίσθηκε βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία 31.10.2020 και τα προβλεπόμενα ποσά αναλύονται στην εισηγητική έκθεση, καθώς και σε συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις και αφού παρατίθεται πίνακας εσόδων και εξόδων σημειώνεται: «Τον μήνα Ιανουάριο θα γίνει η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με οικονομικά στοιχεία 31.12.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, με οικονομικά στοιχεία 31.10. ύψους 790.611,51 €. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 81639/26.11.2020 έγγραφο οδηγιών αποτύπωσης των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και παροχής γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021, το σχέδιο του προϋπολογισμού θα αναρτηθεί προς έγκριση στο παρατηρητήριο. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020). Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2020».