Γυναίκα δώρισε 20 κάδους απορριμμάτων στην Κοινότητα Μαραθόπολης

Γυναίκα δώρισε 20 κάδους  απορριμμάτων στην Κοινότητα Μαραθόπολης

«Αποδοχή της δωρεάς της κας Βλεντούση – Kaeser Τίνας – Μαρίας η οποία αφορά στην παραχώρηση είκοσι (20) κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Μαραθόπολης» έγινε ομόφωνα στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΘΦ0ΩΗΕ-ΕΝ9, αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιστ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020, αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Η κα Τίνα – Μαρία Βλεντούση – Kaeser με το από 13/10/2020 αίτημά της εξέφρασε την επιθυμία της να παραχωρήσει είκοσι (20) κάδους απορριμμάτων στην Τ.Κ. Μαραθόπολης, ΔΕ Γαργαλιάνων, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες της Κοινότητας και ζητά την αποδοχή της δωρεάς της.

Προς τούτο, το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας έλαβε την αριθ. 19/2020 απόφασή του, με την οποία εισηγείται θετικά για την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς και την οποία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας προς λήψη σχετικής απόφασης. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε την αποδοχή της δωρεάς».

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τη δωρεά, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου Τριφυλίας προς την κα Τίνα – Μαρία Βλεντούση – Kaeser.