Παρατάσεις σε δύο προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παρατάσεις σε δύο προγράμματα  της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020», η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 23η/12/2020 (ώρα 15:00).

Αναλυτικές πληροφορίες:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, τηλ. 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr. 

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά: Επιμελητήριο Μεσσηνίας τηλ. 2721062200,email: messinia@diaxeiristiki.gr .

Επίσης, η ίδια Αρχή αποφάσισε την τροποποίηση της προκήρυξης της Δράσης “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ειδικότερα, η παράγραφος: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 08/10/2020 και ώρα 13.00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία στις 11/12/2020 και ώρα 15:00.:» αντικαθίσταται με την εξής: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 8/10/2020 και ώρα 13.00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία στις 8/2/2021 και ώρα 15:00» και αντίστοιχα τροποποιείται η ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων από 11/12/2020 σε 8/2/2021.