Δωρεά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών από την ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε

Δωρεά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών από την ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε

Δωρεά 4.000 ευρώ έκανε η ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών και η αποδοχή της έγινε με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριφυλίας.

Στην απόφαση, δε, της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω5ΣΔΟΚΗΤ-Λ9Σ αναγράφεται: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Συμβουλίου ότι η Επιχείρηση ΚΑΡΕΛΙΑ επιχορήγησε το Ειδικό Σχολείο Φιλιατρών με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 4.000,00). Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα: Κάνει δεκτή τη δωρεά του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ που έγινε από την Επιχείρηση ΚΑΡΕΛΙΑ στο Ειδικό Σχολείο Φιλιατρών. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες, αποδίδει τον πρέποντα έπαινο για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των αναγκών των Σχολείων μας και των μαθητών τους στην ευαίσθητη ηλικία που ευρίσκονται και εκφράζει προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης Καρέλια τα συγχαρητήριά του για την ευγενική και γενναία χειρονομία του που αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2020».