Καλαμάτα: Προχωράει η πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας

Καλαμάτα: Προχωράει η πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας

Ένα ακόμα βήμα έγινε χθες όσον αφορά στο έργο «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής, Γεωλογική Μελέτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων, Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας».

Συγκεκριμένα, από την Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» των τεσσάρων (4) υποβληθεισών προσφορών.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Ακολούθως, συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή) προς έγκριση.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπει εν συνεχεία την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους προσφέροντες, ενώ μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.