Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για χορήγηση της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5»

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για χορήγηση της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5»

Έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 «τρέχει» η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή στην πλατφόρμα «MyBusinessSuport» αίτησης για χορήγηση της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5».

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ… ΤΥΦΛΑ
Όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 7/Β/4-01-2021 (Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 – Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή

Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020), μέχρι την Παρασκευή 15/01/2021 μπορεί μια επιχείρηση να κάνει μόνο εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Όλα τα υπόλοιπα θα καθοριστούν μετά (Άρθρο 1 – παράγραφος 9): «Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης».

Μάλιστα, διευκρινίζεται (Άρθρο 1 – παράγραφος 8) ότι «η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δε δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις».

Άρα, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μέχρι 15/01/2021 τα μηνιαία στοιχεία εσόδων τους μέχρι Δεκέμβριο 2020 και περιμένουν…

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020

ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή

γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτηρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα 

δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων

εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Όπως και στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από το  μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 να λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού, όπως, επίσης, να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος