«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Δεκεμβρίου 1908: Καταστροφή του Αντιβραχίονος

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Δεκεμβρίου 1908: Καταστροφή του Αντιβραχίονος

Η πρωτοφανής θύελλα η από της Πέμπτης αρξαμένη δεν παρήλθεν ειμή όταν αφήκεν ίχνη της διαβάσεώς της.

Και ελέγομεν δια την πόλιν ημών και τους έξω Δήμους τα ασήμαντα συμβάντα ενώ εν Παραλία συνετελείτο η μεγαλυτέρα καταστροφή, η σημαντικωτάτη βλάβη του Αντιβραχίονος, η καθ’ αυτό καταστροφή και αι άλλαι ζημίαι.

Η τρικυμία
-Επανάστασις εν τω λιμένι
-Εικών φρίκης
-Φόβος και τρόμος
Εις την Παραλίαν από του Σαββάτου η τρικυμία εξωγκώθη και εξηγριώθη τρομακτικώς. Τα κύματα αγριώτατα ερχόμενα υπερέβαινον τον βραχίονα. Έφθανον εις τον Αντιβραχίονα τον οποίον διέτρεχον όλον και έφθανον μέχρι της σειράς των οικιών άνωθεν αυτού.

Εντός του λιμένος φουσκοθαλασσιά που λέγουν, τρομερά εξηκολούθη. Κίνησις καμμία. Τα διάφορα ιστιοφόρα εν αυτώ και αι λέμβαι έλαβον τα… μέτρα των, διότι όσω παρήρχετο και η θύελλα εμαίνετο και η τρικυμία καθίστατο επιφοβερωτέρα.

Ενύκτωσε και ισχυροτέρα η θύελλα και η τρικυμία. Φόβος ήρχισε να γεννάται. Το μεσονύκτιον εις το φόρτε της η τρικυμία. Επανάστασις εις τα εν τω λιμένι. Ο μικρός «Νικόλαος» διαρκώς εσφύριζε προαγγέλλων τον κίνδυνον, τα ιστιοφόρα, αι φορτηγίδες και οι λέμβοι ανεκινούντο και έτριζον τρομακτικά. Μια τρομερά βοή απαισία ηκούετο και σκότος πυκνώτατον επεκάθητο. Η βροχή δε και ο βορράς αδιάκοπος εξηκολούθει. Οι λεμβούχοι με τρόμον παρακολουθούντες την κατάστασιν δεν ήργησαν να πλεύσουν προς τας λέμβους των δια να σώσουν αυτάς.

Φωναί, πυροφάνια και επικλήσεις καθίστων την όλη εικόνα απαισιωτέραν. Τα εν τω λιμένι δεν ηδύναντο να σταθούν εις την θέσιν των. Λέμβοι μεταξύ των συνεκρούοντο και φορτηγίδες δαιμονιώδεις ανέδιδον τριγμούς.

Εις μανιώδες κύμα η φορτηγίς του Ντουράκου κτυπά εις τον λιμένα και διαρρήγνυται, ετέρα συντρίβεται επίσης. Αι λέμβαι όλαι υφίστανται σπουδαίας ζημίας. Εν καΐκιον παρασύρεται και παρασύρει τας εις αυτό δεδεμένας λέμβους. Το προφθάνουν όμως οι σπεύσαντες λεμβούχοι και προλαμβάνουν την καταστροφήν του.

Αι επί του Αντιβραχίονος λέμβοι προς επιδιόρθωσιν και προς ασφάλισιν μετατοπίζονται υπό του μανιώδους κύματος. Τούτο βρυχάται και ορμητικόν κτυπά τας εις τόσην απόστασιν οικίας.

Τινές σπεύσαντες προς τον Αντιβραχίονα αντιλαμβάνονται αυτόν κατεστραμμένον και φοβούνται να προχωρήσουν. Μεταδίδεται τούτο και αυξάνει τον φόβον.

Σχεδόν δε μέχρι τα εξημερώματα η αυτή κατάστασιν επεκράτει να φωνάζουν οι λεμβούχοι και να μαίνεται η τρικυμία.

Και το καταπλεύσαν δε εις τον Λιμένα μας ατμόπλοιον της εταιρείας Εμπειρίκου φορτωμένον ανθράκων, ηγκυροβόλημένον παρά τον βραχίονα και μη δυνάμενον να στερεωθή, εκτύπησε προς αυτόν κατ’ επανάληψιν και υπέστη αρκετάς ζημίας, εισρευσάντων και υδάτων εις το κύτος αυτού.

Την πρωίαν ο Αντιβραχίων
Την πρωίαν τρομερόν τι απεκαλύφθη. Ο Αντιβραχίων βυθισμένος εις το μέσον του και ολίγον κατωτέρω εις μήκος 40-50 μέτρων. Τα καθίσματα το πλείστον παρμένα από το κύμα.

Εις διάφορα δε μέρη αυτού διερρηγμένος, κομματιασμένος κυριολεκτικώς. Από του περιπτέρου και κάτω όλος εν καταστροφή. Από τα ρήγματα δ’ αυτού εξεχύνετο προς τα άνω ύδωρ, όπερ δεικνύει, ότι κάτωθι, εσωτερικώς, όλο το μέρος εκείνο είναι κενόν, παρασυρθέντων των υλικών και κρατεί μόνον η επιφάνεια, ο φλοιός ούτως ειπείν.

Εικών όντως τρομερά και θλιβερωτάτη! Ο Αντιβραχίων εις τοιαύτην κατάστασιν!

Πολύς κόσμος την Κυριακήν έσπευδε προς εκεί και όλοι εν συντριβή έβλεπον την καταστροφήν.

Εκτός δ’ αυτού προ των καφενείων εις την αποβάθραν τινές καθιζήσεις παρατηρήθησαν κατά μήκος του Λιμένος και διάφοροι άλλαι μικροζημίαι.

Η θύελλα δε πολλάς σκιάδας και εξώστας ανήρπασε και τινάς δε στέγας απέσπασεν.

Εν γένει εν Παραλία παρουσιάζετο μία θλιβερά εικών. Σχεδόν δι’ άπασα η πόλις με την κρατούσαν βροχήν έσπευσε προς αυτήν.

Οι γηραιότεροι δε δεν ενθυμούνται τοιαύτην τρομεράν τρικυμίαν.

Αι εν γένει ζημίαι του Αντιβραχίονος και άλλαι υπολογίζονται υπερβαίνουσαι τας 50 χιλιάδας δραχμάς.

Εν τη πόλει
Εν τη πόλει δεν έσχομεν ευτυχώς σπουδαία συμβάντα. Ο Νέδων εις όλην αυτήν την κατάστασιν έμεινεν ασυγκίνητος. Έκαμε μόνον όλως ανεπισήμως την εμφάνισίν του και ως εκ τούτου δεν εδώσαμεν καμίαν προσοχήν εις αυτόν!

Η θύελλα μόνον επέφερε μερικάς ζημίας. Κατέρριψε τον τοίχον νεοκτιζομένας οικίας παρά τον στρατώνα, έρριψεν επίσης έτερον οικίσκον, εξερρίζωσε πολλά δένδρα και αυστηρώς απηγόρευσε και αυτήν της πόλεως την συγκοινωνίαν. Όντως δε ήτο αδύνατον το Σάββατον την νύκτα να ελευθεροκοινωνήση τις.

Ωσαύτως κατέρριψε ένα τοίχον του ανεγειρομένου Καταστήματος της Εταιρείας του Τραμ.

Εις τα περιβόλια έκαμε αρκετάς ζημίας. Επελάγωσαν όλα αυτά και πολλά πορτοκάλια και λεμόνια κατέρριψεν.

Εις την Πλεύνα επίσης τα νερά των ρυακίων εισώρμησαν εις τας οικίας και τα υπόγεια και πολλά καταστήματα εν τη πλατεία επλημμύρισαν.

Και το Δ. δε τείχος του Νέδοντος προς τας εκβολάς το ανεγειρόμενον ήδη παρεσύρθη. Όλοι οι δρόμοι εξεγλύφθησαν κυριολεκτικώς και υπέστησαν αρκετάς ζημίας.

Την Κυριακήν δε εγένετο πρόχειρα… αντιπλημμυρικά έργα και… εθαυμάζετο το τρομερόν αποτέλεσμα της θυέλλης.

Ανά την Μεσσηνίαν
Και καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν επεκράτησεν η θύελλα αύτη η οποία επέφερε πολλάς ζημίας ιδία εις την συγκοινωνίαν. Η τηλεγραφική συγκοινωνία είχε διακοπή. Η μεταξύ των δήμων επίσης συγκοινωνία ήτο κατεστραμμένη ένεκα των πλημμυρών.

Ο Πάμισος «εφούσκωσε» που λέγουν και υπερεξεχείλισεν. Επέφερε δε αρκετάς ζημίας. Η Μεσσήνη περιήλθεν εις αποκλεισμόν.

Εις την Κορώνην κατέπεσεν οικία και κατεπλάκωσε τους εν αυτή. Ο εις δ’ αυτών ετραυματίσθη και διατρέχει κίνδυνον.

Εις την Μικρομάνην ο χείμαρρος Ξερύλλας επλημμύρισε.

Και η συγκοινωνία δε η τηλεγραφική μεταξύ των Αθηνών είχε διακοπή.

Και την Κυριακήν εξηκολούθει η βροχή, αλλά ξεθυμασμένη. Χθες δε είχομεν λιακάδαν και δεν απένειμεν ημίν ειμή η τρομερά ανάμνησις της πρωτοφανούς ταύτης θυέλλης και η θλιβερά εικών της εν Παραλία καταστροφής.

Τα βλαβέντα ατμόπλοια εν τω λιμένι
«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Δεκεμβρίου 1908
Καθώς εγράφομεν και χθες, εις τον λιμένα με την προχθεσινήν θύελλαν κατέπλευσαν δύο ατμόπλοια της εταιρείας Εμπειρίκου.

Το εν «Ανδρέας» ονόματι φορτωμένον γαιανθράκων ηγκυροβόλησε παρά την έξοδον του λιμένος, εγγύς του βραχίονος. Με την θαλασσοταραχήν όμως μη δυνάμενον να προσδεθή, να στηριχθή ασφαλώς ανεκινείτο και προσέκρουεν η πρύμνη αυτού επί παλαιάς αγκύρας ευρισκομένης επί του αβαθούς εκείνου μέρους. Εκ της αδιακόπου επ’ αρκετόν συγκρούσεως έπαθε ρήγματα και τα ύδατα εισώρμησαν εις το κύτος. Ευτυχώς κατέπαυσεν η τρικυμία και προελήφθησαν μεγαλύτεραι βλάβαι, αν και αι προσγενηθείσαι είναι αρκετά σοβαραί. Αναμένει δε ήδη ναυαγοσωστικόν.

Το έτερον ατμόπλοιον «Επτάλοφος» φορτωμένον ξυλείαν εις παραλαβήν των Δουκάκη και Παπαδοπούλου εισελθόν εντός του λιμένος και προχωρήσαν προς την Δεξαμενήν ενεσφηνώθη επί αβαθούς σημείου. Εχρειάσθησαν δε αρκεταί ώρα έως ου απομακρυνθή εκείθεν χωρίς να πάθη ζημίας.

Τα αίτια
Αιτία των σοβαρών ζημιών του «Ανδρέα» φέρεται, ότι το ατμόπλοιον τούτο δεν ηγκυροβόλησεν επί καταλλήλου μέρους. Τούτο αποδίδεται εις τον πλοηγόν, ο οποίος μη ων εκ των εμποροπλοιάρχων δεν ήξευρε πού να διευθύνη αυτό. Ως εκ τούτου αμφισβητείται, εάν θα αποζημιωθή εκ της «Ασφαλείας» εις την οποίαν είναι ησφαλισμένον. Και δια το δεύτερον δ’ επίσης η αυτή αιτία φέρεται, διότι το ατμόπλοιον ωδηγήθη εις μέρος αβαθές, αγνοούντος του πλοηγού τούτο.