«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Φεβρουαρίου 1907: Βιασμός κόρης

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Φεβρουαρίου 1907: Βιασμός κόρης

Πώς το κορίτσι συλλαμβάνεται εν μέση οδώ

Βδελυρόν έγκλημα έλαβε χώραν προχθές το βράδυ ολίγον κατωτέρω του σιδηροδρομικού σταθμού, κατά μιας αθώας κορασίδος, η οποία έπεσε θύμα των κτηνωδών ενστίκτων των απαγωγέων της.

Εν τω καταστήματι ετοίμων ενδυμάτων του Τζεφερεμιναίου ειργάζετο μία μόλις δεκαεξαέτις κορασίς, η Ελένη Ευστρ. Στριμενέα. Η κόρη αύτη, θυγάτηρ του εργατικού πατρός, ειργάζετο την ημέρaν εν τω ανωτέρω καταστήματι και την εσπέραν επήγαινε, τας περισσοτέρας σχεδόν φοράς, μόνη εις το σπίτι της, το οποίον κείται κάτωθι του σιδηροδρομικού σταθμού, εγγύς του καταστήματος του Ηλεκτρικού.

Την κόρην αυτήν πολλάκις μόνην μεταβαίνουσαν εις το σπίτι της επείραζεν επ’ οδόν εις ονόματι Δημήτριος Μουραφέτης, ράπτης το επάγγελμα, συνοδευόμενος ενίοτε και από φίλους του.

Πώς αρπάζεται η κόρη
Την προχθεσινήν λοιπόν εσπέραν ο νέος ούτος Μουραφέτης συνοδευόμενος από δεύτερον,  του οποίου δεν εγνώσθη το όνομα, από ενωρίς επήγε προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν όπου ήξευρεν ότι θα διήρχετο η κόρη και ανέμενεν αυτήν. Μόλις ήρχισε να νυκτώνη εφάνη η κόρη αύτη ερχόμενη μόνη. Οι διαφθορείς κρυμμένοι προ του καταστήματος του ηλεκτρικού, όταν είδον πλησιάσαν αυτήν, αμέσως την ήρπασαν και χωρίς να χάσουν καιρόν την σύρουν ολίγον μακράν προς τον ποταμόν επί ερήμου τόπου.

Όπου η κορασίς καταστρέφεται
Εκεί εν ασφαλεία όντες εναπέθεσαν το θύμα των το οποίον δεν ήργησαν να σφαγιάσουν κατά τον κτηνωδέστερον τρόπον. Η δυστυχής κορασίς μετ’ ολίγον αποχωρησάντων των σφαγιαστών της εναπέμεινε μόνη εκεί. Επ’ αυτής κατά την ομολογίαν της ιδίας μετήλθε βίαν μόνον ο Μουραφέτης, του άλλου μη αναμιχθέντος καθολοκληρίαν, εις την εκτέλεσιν της βδελυράς ταύτης πράξεως.

Εις το σπίτι της
Από τον τόπον εκείνον μετ’ ολίγον η κορασίς μόλις αναπνέουσα όταν πλέον είχε παρέλθη η ώρα, και οι οικείοι της ανησύχουν και την ανεζήτουν, έσπευσε προς το σπίτι της κλαίουσα και συντετριμμένη και ανήγγειλε το δυστύχημά της εις τους καταπλήκτους γονείς της.

Εις την Εισαγγελίαν
Χθες δε παρουσιασθείς ο δυστυχής πατήρ μετά της κόρης του ταύτης εις την Εισαγγελία, επέδωκε μήνυσιν κατά του διαφθορέως της κόρης του.

Η Εισαγγελία επιληφθείσα της υποθέσεως ταύτης διέταξε την εξέτασιν της κόρης παραπέμψασα αυτήν εις ιατρόν και την καταδίωξιν των σφαγιαστών της τιμής αυτής.