«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Μαρτίου 1907: Αποπλάνησις και εξαφανισμός μαθητού

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Μαρτίου 1907: Αποπλάνησις και εξαφανισμός μαθητού

-Σπείρα διαφθορέων

-Ματαία αναζήτησις

-Ανατριχιαστικαί αποκαλύψεις

Όλως αιφνιδίως εξηφανίσθη προχθές το εσπέρας εις μικρός μαθητής του ενταύθα Γυμνασίου εκ της οικίας του. Οι οικείοι του υποπτευθέντες εκ της παρατεινομένης απουσίας του έτρεξαν προς αναζήτησίν του, αλλά αι προσπάθειά των, προς ανεύρεσιν του μικρού, απέβησαν εις μάτην.

Ματαίως ανέμενον καθ’ όλην την νύκτα και δεν παρουσιάσθη ο εξαφανισθείς μικρός

Εις χείρας διαφθορέων
Την επομένην επαυξήσαντες τας ερεύνας αυτών δεν ήργησαν να μάθουν, ότι ούτος είχε πέση εις πλεκτάνην υπόπτου παρέας εργατοπαίδων επιληψίμου διαγωγής, η οποία είχεν εξαπατήση αυτόν, έχουσα προηγουμένως συνάψη σχέσεις μετ’ αυτού, μεταχειρισθείσα προς τούτο διάφορα μέσα.

Οι διαφθορείς ούτοι κατόρθωσαν μάλιστα αποπλανήσαντες τον μικρόν να τον πείσουν να συμπαραλάβη μεθ’ εαυτού και εν ωρολόγιον της τσέπης, το οποίον θα εξεποίουν ούτοι.

Η καταδίωξίς των
Όταν την επομένην της εξαφανίσεως του μικρού οι οικείοι του εκ των ερευνών των κατόρθωσαν να μάθουν τινάς των διαφθορέων, δεν ήργησαν να σπεύσουν προς καταδίωξιν αυτών, πιστεύοντες, ότι δι’ αυτών θα κατώρθουν να εύρισκον τον εξαφανισθέντα μικρόν των.

Οι δύο τούτων Σωτήριος Αδαμάκος και Αντώνιος Πετρόγιαννης έμαθον, ότι ειργάζοντο εν τω εργοστασίω Ζάννου και Ρως, όπου και έσπευσαν προς σύλληψίν των. Κατόρθωσαν δε να συλλάβουν τον πρώτον αυτών, ο οποίος εν αρχή προσεποιείτο τελείαν  άγνοιαν. Όταν δε συλληφθέντος τη υποδείξει αυτού και του ετέρου, εν τη οικία του, εξητάσθησαν κατ’ αντιπαράστασιν, εφανερώθη επακριβώς η πλεκτάνη η αισχρά, εις ην έπεσεν ο μικρός ούτος μαθητής.

Τι κατέθεσαν
Οι συλληφθέντες ούτοι, ως οι κυρίως δράσται του βδελυρού εγκλήματος της αποπλανήσεως του μικρού, προσαχθέντες εν τη Εισαγγελία κατέθεσαν ότι απλάς σχέσεις είχον με τον μαθητήν αυτό. Υπόπτους δε διάφοροι άλλοι. Με τας υπεκφυγάς των όμως αυτάς διετράνωσαν, ότι ούτοι συμμετέχουν της καταπτύστου ταύτης πράξεως και ότι αυτοί εισέτι καλύπτουσι τον μικρόν εις μέρος όπερ δεν είναι εύκολον να ανακαλυφθή.

Ούτοι δε κατ’ ουδένα τρόπον εννοούν να φανερώσουν αυτόν.

Και άλλοι ενεχόμενοι
Εξ όλων δε των ανωτέρω και εξ όσων ημείς εξ ιδιαιτέρων πληροφοριών μανθάνομεν, εις την αισχράν ταύτην πράξιν συμμετέχουν και άλλοι του αυτού φυράματος εργάται του καπνοκοπτηρίου και λοιποί εργατόπαιδες.

Η αιτία δε του να μη κατορθωθή να ανακαλυφθή το κρησφύγετον του μικρού είναι, ότι οι υπολειπόμενοι της παρέας έλαβον τα κατάλληλα μέτρα προς τούτο, ώστε πάσα ενέργεια της αστυνομίας και των ενδιαφερομένων αποβαίνη εις μάτην. Διότι αι ακαταπαύστως ενέργειαι των ανωτέρω επί δύο τώρα ημέρας, ουδέν αποτέλεσμα έφερον.

Πιστεύεται δ’ ότι ούτοι κατόρθωσαν να φυγαδεύσουν τον μικρόν εις Αθήνας ή αλλαχού δια να απομακρύνουν πάσαν ενοχήν αυτών επί του παρόντος.

Αι ενέργειαι των Αρχών- Η εξερεύνησις των οικείων
Το θλιβερόν δε εκ της καταπτύστου ταύτης πράξεως είναι, όχι το ότι αι αρχαί, υπό τα όμματα των οποίων διαπράττονται τοιαύτα τερατώδη, δεν κατόρθωσαν προ καιρού ν’ ανακαλύψουν τοιαύτα λαμβάνοντα χώραν εν μέση πόλει, αλλά να συλλάβουν την σπείραν των αχρείων διαφθορέων, οι οποίοι με όλας τας ακαταπαύστους ενεργείας των οικείων κρατούν εν αληθή αιχμαλωσία τον μικρόν αυτών.

Η Εισαγγελική Αρχή, πρωτίστως και η Αστυνομία κατόπιν είχον καθήκον αυτοστιγμεί να συλλάβουν από τον τράχηλον τους αγυιόπαιδας και την παρέαν των διαφθορέων και να πατάξουν αυτούς. Είναι φρικώδες εν μέση πόλει να αρπάζωνται από τας αγκάλας των οικογενειών των παίδες και να φέρωνται εις την απώλειαν και την διαφθοράν!

Τοιαύτας αισχρότητας, τοιαύτα αίσχη μόνον εις τους μεσαιωνικούς χρόνους ανευρίσκει τις.

Επιβεβλημένον καθήκον έχει η τε Εισαγγελία και Αστυνομία να διαλευκανθή το κατάπτυστον τούτο ζήτημα της αποπλανήσεως και διαφθοράς του μικρού, διότι πάσα, και η ελαχίστη, αργοπορία δεν παρέχει καλά συστατικά δι’ αυτάς.

Πέπλος και μυστήριον
«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Μαρτίου 1907
Ο εξαφανισθείς από προχθές μικρός μαθητής του ενταύθα Γυμνασίου, δι’ ον εν εκτάσει εγράφομεν χθες, παρ’ όλας τας ερεύνας των οικείων αυτού και της Αστυνομίας δεν κατορθώθη ούτε ίχνος αυτού να ευρεθή. Αστυνομικά όργανα υπό τον Μιχάλον δι’ όλης της νυκτός ανεζήτουν εις ύποπτα μέρη, πλην ματαίως. Οι συλληφθέντες δύο, Πετρόγιαννης και Αδαμάκος, υπεβλήθησαν χθες εις εκτεταμένην ανάκρισιν, από την οποίαν ουδέν διαφωτιστικόν προέκυψε δυστυχώς.

Ούτοι τηρούν τελείαν άγνοιαν αν και φαίνεται, ότι αυτοί κυρίως ενέχονται εις την αποπλάνησιν του μικρού.

Τη υποδείξει δε αυτών χθες συνελήφθη και έτερος της εντίμου παρέας Κατσαρομάλλης ονόματι, ο οποίος είχεν υπόπτους σχέσεις με τον εξαφανισθέντα.

Ούτος σήμερον θα υποβληθή εις ανάκρισιν, ίσως δε καταθέση τι διαφωτιστικόν.

Εν τούτοις ποικίλα όσα διαδίδονται και κυκλοφορούν περί της τύχης του μικρού, τα οποία κρατούν εν συγκινήσει και αδιαπτώτω φόβω τους οικείους αυτού, οι οποίοι αν και εξήντλησαν πάντα μέσα, ουδέν κατόρθωσαν να φέρουν αποτέλεσμα.

Την αισχράν όσον και κακούργον ταύτην υπόθεσιν πέπλος και μυστήριον αληθές καλύπτουσι. Άγνωστον δε αν και πότε θα διαλευκανθή.

Η ανεύρεσις του αποπλανηθέντος μαθητού
«ΘΑΡΡΟΣ» 25 Μαρτίου 1907
Ο από ημερών αναζητούμενος μικρός μαθητής

του ενταύθα Γυμνασίου, δι’ ον επανειλημμένως εγράψαμεν, κατά χθεσινάς ειδήσεις ανευρέθη περιπλανώμενος εν Μεγαλουπόλει και συλληφθείς εκρατήθη υπό της Αστυνομίας.

Αι ειδήσεις αύται προερχόμεναι εξ Αθηνών εκ μέρους των οικείων αυτού δεν αναφέρουν αν ο μικρός θ’ αποσταλή ενταύθα, ή θα ωδηγηθή εις Αθήνας παρά τη οικογενεία του. Όπως και αν γίνη θα ζητηθή η κατάθεσις αυτού, όσον αφορά τους συλληφθέντας και φυλακισθέντας ενταύθα διαφθορείς του, διότι εκ των κατ’ αντιπαράστασιν ανακρίσεών των απεδείχθη, ότι ούτοι και κατά την ημέραν της αποπλανήσεώς του είχον ασελγήση επ’ αυτού, ως πολλάκις δε και προ ταύτης.

Το ουσιώδες όμως έργον της ανακριτικής αρχής δεν πρέπει να περιορισθή εις την των εις χείρας της ενόχων αλλά πρέπει αύτη να εντείνη τας ενεργείας της προς ανακάλυψιν της καταπτύστου σπείρας των διαφθορέων οι οποίοι εξακολουθούν εν μέση πόλει το έργον αυτών αποπλανώντες και διαφθείροντες δια μυρίων μέσων εμπλεκομένους εις την παγίδα των μικρούς μαθητάς και άλλους παίδας.

Είναι τούτο ζήτημα, το οποίον δεν πρέπει να παρέλθη απαρατήρητον. Το ενδιαφέρον της κοινωνίας της ημέρας πόλεως, η οποία μετ’ αγωνίας παρακολουθεί την βδελυράν ταύτην ιστορίαν, απαιτεί την σύντομον ταύτης διαλεύκανσιν, διότι τα αποκαλυφθέντα δικαίως προεκάλεσαν την κατάπληξιν και την αγανάκτησιν συνάμα αυτής.