«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Μαΐου 1908: Περίεργος απαγωγή κόρης

«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Μαΐου 1908: Περίεργος απαγωγή κόρης

-Την έσυρον κοιμωμένην

-Ο απαγωγεύς… άγνωστος

Ο εύπορος χωρικός Γεώργιος Τρίγκας εις τον συνοικισμόν Μαύραινα της Γιαννίτσης είχε μοναχοκόρην ονόματι Χρηστίτσαν.

Ταύτην οι συγχώριοί του νέοι από καιρού υπέβλεπον δια την προίκα της. Οι γονείς της ως εκ τούτου ελάμβανον πάντα τα προφυλακτικά μέτρα, διότι… έβλεπον τον κίνδυνον εγγύς. Συχνά δ’ εμάνθανον, ότι το κορίτσι των θα το κλέψουν.

Την προχθεσινήν λοιπόν νύκτα, οι γονείς της κόρης επήγαν εις τα κτήματα, αφήκαν δε την κόρην των προς μεγαλυτέραν ασφάλειαν εις το σπίτι.

Ο άγνωστος απαγωγεύς
Η κόρη μόνη εκοιμήθη εις το σπίτι χωρίς να υποπτεύεται τίποτε καθώς και οι γονείς της επήγαν στη δουλειά τους δια να επιστρέψουν την επομένην, να εύρουν την μονάκριβή τους κόρη, την πολυαγαπημένην.

Αλλά εις τους συλλογισμούς τους αυτούς δεν έλαβον υπόψιν και τον απαγωγέα. Ούτος έχων προσχεδιασμένην την απαγωγήν, όταν είδεν ότι η κόρη έμεινε μόνη, εύρε την ευκαιρίαν της πραγματοποιήσεως της αποφάσεώς του.

Ακολουθούμενος και από άλλον τινά μετέβη εις το σπίτι της κόρης. Εμβήκε μέσα μετά πάσης προσοχής. Εύρε την κόρην κοιμωμένην και χωρίς να σεβασθή να μη… την εξυπνήση, βιαζόμενος να κατακτήση το χρυσόμαλλον δέρας των ονείρων του, ήρπασεν αυτήν η οποία έκπληκτος και κατατρομαγμένη έριξε διαφόρους κραυγάς απέλπιδας.

Την σύρουν
Η κόρη ηννόησε αμέσως περί τίνος επρόκειτο και ήρχισε ν’ αντιτάσση επίμονον άρνησιν. Εφώναζε και διεμαρτύρετο, αλλά ουδείς ήκουεν αυτήν.

Ο απαγωγεύς και ο έτερος την έφερον έξω εις την αυλή. Εκεί εδοκίμασαν επιμονωτέραν την άρνησιν αυτής. Κατ’ ουδένα τρόπον ηννόει να τους ακολουθήση.

Οι απαγωγείς τότε ήρχισαν να την… σύρουν, έως ου την απεμάκρυναν αρκετά και τότε την έφερον επ’ ώμου και ώχοντο απιόντες.

-Εις αναζήτησίν της
-Ο άγνωστος γνωρίζεται
Την πρωίαν όταν επέστρεψαν οι γονείς της κόρης εζήτησαν την κόρην των και απεγνωσμένοι εζήτουν και ουχ’ εύρισκον αυτήν. Έμαθον ότι απήχθη και έτρεξαν προς ανεύρεσίν της, αλλά πού να υπάγουν, που δεν ήξευραν πού ευρίσκετο και οίος την απήγαγεν.

Ήλθον ενταύθα και διηρεύνησαν αλλ’ εις μάτην. Κατήγγειλον την πράξιν εις τον Εισαγγελέα.

Εις τας ερεύνας των όμως τις είναι ο απαγωγεύς, έμαθον ότι ούτος λέγεται Παπαδέας και κατάγεται εντεύθεν. Ωδηγήθη δε εις την πράξιν του από κάποιον άλλον χωρικόν.

Και οι γονείς κατά… γνωστού πλέον επεδόθησαν προς ανακάλυψιν της κόρης και του απαγωγέως, μέχρις της εσπέρας όμως της χθες δεν είχον κατορθώση τίποτε.

Ανακάλυψις του δράστου
«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Μαΐου 1908
Ο Παπαδέας ο απαγαγών, καθώς γράφομεν χθες, κατά πρωτότυπον τρόπον την εύπορον χωριατοπούλαν Χρηστίτσαν Τρίγκα εκ Μαύραινας της Γιαννίτσης ανεζητήθη χθες υπό του πατρός της κόρης και των αστυνομικών οργάνων, αλλά δεν ευρέθη πουθενά.

Το απόγευμα όμως ο πατήρ της απαχθείσης κατόρθωσε και έμαθεν ότι ο απαγαγών κρύπτεται εις το περιβόλι. Ειδοποίησε τα αστυνομικά όργανα και έσπευσε μετ’ αυτών προς σύλληψιν του απαγωγέως και απηλευθέρωσιν της αιχμαλώτου.

Η εκστρατεία όμως αύτη του πατρός και των αστυνομικών οργάνων δεν εστέφθη υπό επιτυχίας, διότι ο απαγωγεύς το έμαθε φαίνεται και… ήλλαξε θέσιν.

Εν τούτοις πιστεύεται ότι θα ανακαλυφθή το κρησφύγετον του απαγωγέως και θα λάβη δ’ ούτος τον κόπον να στεφανωθή την απαχθείσαν συγκατατεθέντος του πατρός της εις τούτο.

Σύλληψις απαγωγέως
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Ιουνίου 1908
Χθες το εσπέρας συνελήφθη εν Φυτειά υπό των αστυνομικών οργάνων της καταδιώξεως ο απαγαγών την εκ Γιαννίτσης Χρηστίτσαν Τρίγκα.

Ο συλληφθείς ονομάζεται Περ. Ταμπαράκος, θεωρείται δε ο κυρίως δράστης της απαγωγής, καίτοι ούτος διαρρήδην αρνείται διαβεβαιών ότι ούτε καν γνώσιν έχει της πράξεως.

Η Αστυνομία ήδη στρέφει τας ενεργείας της προς ανακάλυψιν του κρησφυγέτου της απαχθείσης, την οποίαν πεποίθησις επικρατεί ότι οι απαγωγείς διεύθυνον προς τα μέρη της Λακωνίας, οπόθεν και κατάγονται.