Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Λιανικό»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Λιανικό»

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, όσον αφορά στη δράση «e-Λιανικό»/ επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη-αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ξεκινά τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Η δράση προβλέπει την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, με συνολική επιχορήγηση ανά ΑΦΜ έως 5.000 ευρώ (100% χρηματοδότηση). Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει e-shop, η επιχορήγηση είναι έως 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του, χωρίς να είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που διαθέτουν τους επιλέξιμους από την Πρόσκληση ΚΑΔ 47, είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

-Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

-Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop / Laptop)

-Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία / αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

-Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών.

-Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ με την υποχρέωση επισύναψης στο σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2 και ώρα 13.00 μέχρι και 24/3 και ώρα 15.00.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 18/3/2020 και έπειτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν: στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τηλ. 2721062200 & e-mail: messinia@diaxeiristiki.gr, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Πάτρα), τηλ. 2610 622711 (Τμήμα e-Λιανικό ( εσωτ. 7), Γραφείο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (εσωτ.4))

-www.messinianchamber.gr, www.diaxeiristiki.gr, www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs=

www.efepae.gr και www.espa.gr.