«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Δεκεμβρίου 1909: Λυσσώδης συμπλοκή – Εις φόνος και 6 τραυματισμοί

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Δεκεμβρίου 1909:  Λυσσώδης συμπλοκή – Εις φόνος και 6 τραυματισμοί

Λυσσώδης αληθώς συμπλοκή έλαβε χώραν προχθές το εσπέρας εις Μελιγαλά, η οποία ως αποτέλεσμα έσχε τον φόνον μιας γυναικός και τον τραυματισμόν εξ άλλων σοβαρώς.

Η συμπλοκή προήλθεν εξ ασημάντου αφορμής μεταξύ των Παν. Μπαλή ή Κωνσταντόπουλον, Γοργώνη Π. Μπαλή ή Κωνσταντόπουλον και Αντ. Μυλώνη.

Κατά την συμπλοκήν ταύτην εφονεύθη δια μαχαίρας υπό των πρώτων η Τασία σύζυγος. Ευστ. Πράπα.

Μετά τον φόνον της γυναικός η συμπλοκή γενικεύεται λαμβανουσών μέρος εις ταύτην και γυναικών.

Υπέρ των φονέων η θυγάτηρ του πρώτου Νικολέττα Π. Μπαλή ή Κωνσταντοπούλου, υπέρ των άλλων δε η Κανέλλα σύζυγος Αντ. Μυλώνη και αι θυγατέρες της Γεωργίτσα και Σοφία και ο Κωνστ. Π. Μυλώνης.

Η συμπλοκή αύτη διεξάγεται μετά πείσματος και αγριότητος. Τίθεται δε εις ενέργειαν παν το προστυχόν, μάχαιραι, ξύλα και λίθοι.

Τα αποτελέσματα της λυσσώδους αυτής συμπλοκής υπήρξαν αιματηρά. Ετραυματίσθησαν ο Αντών. Μυλώνης, η σύζυγός του Κανέλλα και αι θυγατέρες του Καλλιόπη, Γεωργίτσα και Σοφία και ο Κων. Μυλώνης σοβαρώς εις τα διάφορα του σώματός του μέρη.

Οι αντίπαλοι μετά τους θριάμβους των ετράπησαν εις φυγήν, ούτω δε η αστυνομία κατόρθωσε να συλλάβη την φονευθείσαν και τους εξ τραυματίας!

Ο Ειρηνοδίκης Οιχαλίας Παπασταύρου κατά το σύνηθες επελήφθη ανακρίσεων.

Χθες την πρωίαν συνελήφθη ενταύθα υπό των αστυνομικών οργάνων εκ των δραστών ο Παναγ. Μπαλής ή Κωνσταντόπουλος, ο οποίος φέρει και ελαφρόν τραύμα.

Προς καταδίωξιν των δραστών απεστάλη εκ Μελιγαλά ο λοχίας των Ευζώνων Αντωνίου μετά χωροφυλάκων.