Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ζωγραφικής και μουσικής

Δωρεάν διαδικτυακά  μαθήματα ζωγραφικής και μουσικής

Απόφαση για παράδοση δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων ζωγραφικής και μουσικής έλαβε το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τριφυλίας σε συνεδρίασή του την Τετάρτη. Όπως αναγράφεται στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 61ΤΠΟΚΕΝ-ΗΚΚ: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα ακόλουθα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Οι περισσότερες οικογένειες συμπολιτών μας αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Τα καλλιτεχνικά τμήματα προσφέρουν μαθήματα και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους και διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που απευθύνονται σ’ όλο τον πληθυσμό του Δήμου. Σε όλο δε το Δήμο Τριφυλίας δεν υπάρχει άλλος δημόσιος (ούτε ιδιωτικός) φορέας με ίδια δραστηριότητα, που να προσφέρει ανάλογη παιδεία για την αξιοποίηση του εξωσχολικού χρόνου των παιδιών και εφήβων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης της Κοιν. Επιχείρησης 1366/τεύχος Β/16.06.2011 και το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30.06.2006), το ν.π. δεν έχει εμπορικό – κερδοσκοπικό σκοπό. Η τέχνη δε, είναι έκφραση πολιτισμού και η λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων συνδέει τον πολιτισμό με την παιδεία, τομείς δραστηριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης , σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β & Γ του ως άνω ΦΕΚ σύστασης του ν.π. Οι συνδρομές δεν αποτελούν ανταποδοτικό έσοδο της λειτουργίας των καλλιτεχνικών τμημάτων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ν.π. Από τη λειτουργία τους το έτος 2018 εισπράχθηκαν 4.841,25 ευρώ και το έτος 2019 εισπράχθηκαν 3.130,00 ευρώ, ενώ το έτος 2020 δεν υπάρχει αντίστοιχο έσοδο, γιατί δε λειτούργησαν τα τμήματα λόγω covid. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το ύψος της απώλειας του εσόδου δεν καθορίζει την οικονομική λειτουργία του ν.π. στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Αποτελεί δε ποσοστό επί των εσόδων των εκτελεσμένων πρ/σμών 1,31% και 0,88%, σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμών ετών 2018 και 2019 αντίστοιχα (Σύνολο Εσόδων 2018: 367.952,42 ευρώ & Σύνολο Εσόδων 2019: 355.492,16).

Με δεδομένο ότι τα καλλιτεχνικά τμήματα δεν πρόκειται άμεσα να λειτουργήσουν με φυσική παρουσία, λόγω των περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον covid 19, προτείνεται η παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων ζωγραφικής και μουσικής δωρεάν, μέχρι την επαναφορά της κατάστασης στην κανονικότητά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων αποφασίζει ομόφωνα: Κάνει δεκτή την εισήγηση του προέδρου ως έχει. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2021».