Παρεμβάσεις βελτίωσης στην ύδρευση από τη ΔΕΥΑΜ

Παρεμβάσεις βελτίωσης στην ύδρευση από τη ΔΕΥΑΜ

Αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μεσσήνης», στην πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υπέβαλε η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, σε συνεργασία με το Δήμο. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και συγκεκριμένα:

-Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) αντλητικών συγκροτημάτων στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. του Δήμου Μεσσήνης

-Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) Ρυθμιστών Στροφών και Ομαλών Εκκινητών και εβδομήντα έξι (76) Μετρητών Ενέργειας στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. του Δήμου Μεσσήνης

-Την προμήθεια και εγκατάσταση καρτών I/O για τη σύνδεση των μετρητών ενέργειας, των Ρυθμιστών Στροφών και των Ομαλών Εκκινητών με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας

-Την προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων σε Προεπιλεγμένη Πύλη για την επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και τη συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών σε βάση δεδομένων

-Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας

-Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ενεργειακών στοιχείων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων

-Τον εκσυγχρονισμό/ανακαίνιση του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης της Τ.Κ. Μεσσήνης. Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ μέσω της αντικατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων, η αντικατάσταση των ρυθμιστών στροφών, ομαλών εκκινητών και των παρελκόμενων, αλλά και η εγκατάσταση ευφυών λογισμικών διαχείρισης ενέργειας.