«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Ιουλίου 1909: Τραγικός φόνος ποιμένος

«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Ιουλίου 1909: Τραγικός φόνος ποιμένος

Περί την πρώτην μεταμεσημβρινήν ώραν της χθες φόνος διεπράχθη έξωθι της Μονής Αγίου Ηλιού και εις θέσιν «Νερούλι» του ορίου Καλαμών επί τινός βράχου.

Ο βόσκων το ποίμνιόν του κρεοπώλου Αγγελέα, Νικήτας Καρράς, κατόπιν λογομαχίας, εφονεύθη υπό του εκ Λεΐκων των Καλαμών καταγομένου Γεωργίου Δ. Πολίτου, βληθείς παρ’ αυτού δια σφαίρας γκρα εγγύς της σπονδυλικής στήλης παρά την νεφρικήν χώραν, της σφαίρας εξελθούσης εκ των έμπροσθεν, εξ ου και ακαριαίως επήλθεν ο θάνατος.

Ο φονεύς μετά την κακούργον ταύτην πράξιν του καταλειπών το θύμα του ετράπη εις φυγήν.

Ολίγον ύστερον του φόνου λαβούσα γνώσιν η Αστυνομία έσπευσεν επί τόπου. Το υπό τον υπενωμοτάρχην Νενέ δε καταδιωκτικόν απόσπασμα εμερίμνησε δια την μεταφορά του πτώματος του ατυχούς ποιμένος εις την εν Αβραμιού οικίαν του.

Εκεί κατέφθασε και ο αστυνόμος Ματσαντώνης ο οποίος επελήφθη της δεούσης προανακρίσεως.

Τα αίτια δεν εξηκριβώθησαν, η βασιμωτέρα όμως πληροφορία είναι ως και ανωτέρω γράφομεν, ότι ο φονεύς περιήλθεν εις λογομαχίαν μετά του θύματος δια κάποιον αμνόν.

Ο υπίατρος Τζάνες παρηγγέλθη υπό της Αστυνομίας να ενεργήση νεκροψίαν επί του πτώματος του φονευθέντος μετά του ιατρού Στυλιανοπούλου.

Αι ανακρίσεις
«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Ιουλίου 1909
Εξηκολούθησαν και χθες οι ανακρίσεις του Αστυνόμου Ματσαντώνη δια τον προχθεσινόν φόνον του εξ Αβραμιού ποιμένος Νικήτα Καρρά, των οποίων το πόρισμα υπεβλήθη την εσπέραν εις τον Εισαγγελέα. Αιτία δε του φόνου φαίνεται πιθανοτέρα η υφ’ ημών αναγραφείσα και χθες, ότι ο φονεύς προέβη εις το έγκλημα εξ επελθούσης σφοδράς μεταξύ αυτού και του θύματος φιλονικίας δια κάποιον αμνόν, κατόπιν της οποίας προέβη εις την εκτέλεσιν του εγκλήματος.

Ο φονεύς εισέτι δεν συνελήφθη παρά τας προς τούτο καταβαλλομένας δραστηρίας υπό της Αστυνομίας ενεργείας.