«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Μαΐου 1910: Το χθεσινόν Σιδηροδρομικόν δυστύχημα

«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Μαΐου 1910: Το χθεσινόν Σιδηροδρομικόν δυστύχημα

Τραγικώτατον δυστύχημα Σιδηροδρομικόν έλαβε χώραν χθες. Δυστυχώς από τοιαύτα δυστυχήματα η Εταιρεία των ΣΠΑΠ μας έχει προ πολλού συνηθίσει, ώστε ημείς τουλάχιστον δεν εκπληττόμεθα με το χθεσινόν. Η Εταιρεία γνωρίζει να φορολογή αμειλίκτως τους επιβάτας και έχει εις βαθμόν απίστευτον υπερτιμήσει τα κόμιστρα και τα εισιτήρια, αλλά δεν είναι ικανή ή δεν θέλει να προλαμβάνη τα δυστυχήματα.

Αναγράφοντες ευθύς αμέσως τας φρικιαστικάς λεπτομερείας του χθεσινού συμβάντος αφήνομεν την κοινωνίαν να κρίνη, εάν έχομεν ή όχι δίκαιον, φρονούντες ότι αι υπάλληλοι της Εταιρείας περιφρονούσι την ζωήν των ανθρώπων.

Την 4ην και ημίσειαν π.μ. της χθες, ο εξ Αβραμιού Πέτρος Φραγκισκάκης, η σύζυγός του Παναγιώτα, η θυγάτηρ του Βασίλω, η Ευγενία σύζυγος Αθ. Τσάγκου, η Σταυρούλα συζ. Ν. Λάππα και η Χρηστίτσα συζ. Κ. Καμπέα, επέβησαν ενός αραμπά και κατηυθύνοντο εις την σταφιδάμπελον του Πετρούλια, εις την οποίαν επρόκειτο να εργασθώσι.

Περί την 5ην ώραν π.μ. ο αραμπάς συρόμενος υπό δύο βοών, δια της οδού της αγούσης εξ Αβραμιού προς την σιδηροδρομικήν γραμμήν, έφθασεν ακριβώς εις το χιλόμετρον 285 παρά την γνωστήν σταφιδάμπελον του Γεωργαντάκη.

Αλλά κατά την αυτήν ακριβώς ώραν, η αμαξοστοιχία γαιανθράκων εκκινήσασα εκ του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμών προσήγγιζεν εις το αυτό σημείον της σιδηροδρομικής γραμμής, έχουσα αναπτύξει μεγάλην ταχύτητα.

Η σύγκρουσις
Δεν εξηκριβώθη ακόμη μέχρι της στιγμής ταύτης, εάν η αμαξοστοιχία εσφύριξεν ή όχι καθ’ ην ώραν επρόκειτο να διέλθη το μέρος εκείνο της σιδηροδρομικής γραμμής, ήτις ειρήσθω εν παρόδω καμπυλούται πολύ προς την θέσιν ταύτην.

Ο μηχανοδηγός μετά του θερμαστού διατείνονται, ότι πριν προσεγγίσει η αμαξοστοιχία εις το μέρος τούτο προ της καμπύλης, εσφύριξεν η ατμομηχανή ως συνήθως. Άλλοι όμως ιδία δε οι επιβαίνοντες του αραμπά ισχυρίζονται, ότι δεν ηκούσθη σφύριγμα.

Όπως όμως και αν έχει το πράγμα, καθ’ ην στιγμήν η αμαξοστοιχία γαιανθράκων ολοταχώς βαίνουσα επρόκειτο να διέλθη εκ της θέσεως ταύτης, ταυτοχρόνως σχεδόν ο αραμπάς μετά της δυνατής ταχύτητος οφειλομένης εις την κατωφέρειαν του μέρους εκείνου της οδού, εχώρησε προς την σιδηροδρομικήν γραμμήν, ήτις τέμνεται καθέτως από της οδού, δια να διέλθη ταύτην.

Είχεν ήδη ο αραμπάς κατά τα τρία τέταρτα διέλθη την σιδηροδρομικήν γραμμή, δεν υπελείπετο δε παρά μόνον δευτερόλεπτον ίσως δια να διέλθη όλον το σώμα της βοαμάξης. Πριν όμως προφθάση ο αραμπάς να προσπεράση την γραμμήν, η αμαξοστοιχία μετά ταχύτητος χωρούσα συνεκρούσθη προς αυτόν.

To δυστύχημα
Το αποτέλεσμα της συγκρούσεως υπήρξε τραγικώτατον.
Η Ευγενία Τσάγκου, εις το όπισθεν μέρος του Αραμπά ευρισκομένη, ετινάχθη προς την γραμμήν και διήλθεν επί του σώματός της ολόκληρος η αμαξοστοιχία, ήτις την διεμέλισεν.

Την Βασίλω Φραγκισκάκη είχε την ετοιμότητα ο πατήρ της Πέτρος Φραγκισκάκης, ο οδηγός του αραμπά, να ωθήση προς το μέρος του κτήματος Γεωργαντάκη και ούτω εσώθη αύτη, υποστάσα μόνον ελαφρούς μώλωπας.

Αι άλλαι γυναίκες, τα ονόματα των οποίων προανεφέρομεν, μόλις η αμαξοστοιχία προσέκρουσεν εις τον αραμπάν, ετινάχθησαν ευτυχώς έξωθι της γραμμής.

Ο αραμπάς κατεκομματιάσθη, χωρίς οι βόες να πάθωσι τι, διότι ούτοι είχον προσπεράση.

Ο εκσφενδονισμός των άλλων γυναικών είχεν επίσης τραγικάς συνεπείας.

Η σύζυγος Π. Φραγκισκάκη ετραυματίσθη σοβαρώς εις διάφορα μέρη του σώματός της, ιδία δε εις την οσφυακήν χώραν και εις την χείρα.

Η σύζυγος Κ. Καμπέα ετραυματίσθη εις τους ώμους και εις την κεφαλήν, η δε συζ. Ν. Λάππα ετραυματίσθη εντελώς ακινδύνως.

Η Φραγκισκάκη μετηνέχθη κακώς έχουσα εις την κλινικήν Δούση, όπου τη παρεσχέθησαν αι πρώται βοήθειαι. Καθ’ ας όμως ελάβομεν πληροφορίας ολίγαι ελπίδες διασώσεως υπάρχουν.

Η σύζυγ. Καμπέα μετηνέχθη εις το Αλεξανδράκειο Νοσοκομείον. Και ταύτης η κατάστασις είναι σοβαροτάτη.

Ο οδηγός της βοαμάξης Π. Φραγκισκάκης δεν υπέστη σοβαράν βλάβην. Ελαφρούς μώλωπας υπέστη μόνον.

Η αμαξοστοιχία των γαιανθράκων μετά την σύγκρουσιν ανέστειλε την ταχύτητα και αφού επροχώρησεν επ’ ολίγον επέστρεψεν εις τον τόπον του δυστυχήματος. Μετά πάροδον όμως ολίγων στιγμών εξηκολούθησε την πορείαν της.

Αι ανακρίσεις
Το τραγικόν τούτο δυστύχημα διεδόθη ανά την πόλιν ακαριαίως.

Ο αστυνόμος Γραμματίκας, μόλις έλαβε γνώσιν, έσπευσε μετά του ιατρού Χρυσικοπούλου εις τον τόπον του δυστυχήματος. Ο ιατρός Χρυσικόπουλος ενήργη εν ευθύς νεκροψίαν επί του σώματος της διαμελισθείσης Ευγενίας Τσάγκου, επεσκέφθη δε μετά ταύτα και τας άλλας γυναίκας.

Ο Γραμματίκας επελήφθη ανακρίσεων και έμεινε να εξακριβώση ιδίως, αν η ατμομηχανή πριν ή προσεγγίση εις την ανωτέρω θέσιν του δυστυχήματος εσφύριξεν ή όχι.

Επί της αμαξοστοιχίας ο μηχανοδηγός ήτο ο Παναγιωταράκος, θερμαστής δε ο Π. Ντάβος.

Μέχρι της στιγμής ταύτης δεν εξηκριβώθη το αποτέλεσμα των ενεργουμένων ανακρίσεων.

Αι γυναίκαι ετοιμοθάνατοι
Αι τραυματισθείσαι γυναίκες Καμπέα και Φραγκισκάκη διατρέχουσι σοβαρώτατον κίνδυνον. Σχεδόν δεν υπάρχει ελπίς διασώσεως.

Ο ενεργών τας ανακρίσεις Γραμματίκας, ως εμάθομεν, δεν ηδυνήθη να λάβη ούτε την κατάθεσιν αυτών.

Η Φραγκισκάκη από της κλινικής του Δούση, αφού οι οικείοι της εβεβαιώθησαν ότι δεν υπάρχει ελπίς σωτηρίας, μετηνέχθη εις την οικίαν της.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
-Αι γυναίκες απεβίωσαν
-Μία μόνο διεσώθη
«ΘΑΡΡΟΣ» 13 Μαΐου 1910
Εκ των σοβαρώτατα τραυματισθεισών γυναικών Φραγκισκάκη και Καμπέα η πρώτη απεβίωσε την ιδίαν του ατυχήματος ημέραν και εκηδεύθη χθες και η ετέρα όμως δεν διέφυγε εισέτι τον κίνδυνον.

Άμα ο Εισαγγελεύς έλαβε γνώσιν του φοβερού ατυχήματος, αμέσως έσπευσε να τηλεγραφήση εις Τρίπολιν όπου ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας γαιανθράκων Παύλος Παναγιωταράκος είχε κατευθυνθή και αι αυτόθι αρχαί συλλαβούσαι τον μηχανοδηγόν τούτον απέστειλαν υπό συνοδείαν ενταύθα.

Αι ανακρίσεις
Ο αστυνόμος Γραμματίκας και χθες εξηκολούθησε τας αρξαμένας ανακρίσεις εξετάσας πλην των θυμάτων, ων ηδυνήθη να λάβη την κατάθεσιν, και άλλους πολλούς εκ των ευρεθέντων παρά τον τόπον του δυστυχήματος ή κατοικούντων εις τα πλησίον μέρη. Μέχρι της στιγμής ταύτης αι ανακρίσεις δεν επεραιώθησαν ακόμη.

Ως ηδυνήθημεν να πληροφορηθώμεν αι καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων είναι αντιφατικαί. Άλλοι εκ τούτων καταθέτωσιν ότι η αμαξοστοιχία εσφύριξεν, άλλοι όμως, ιδία δε οι διασωθέντες, βεβαιούν κατηγορηματικώς ότι δεν εσφύριξε.

Ο μηχανοδηγός κρατείται ακόμη
Εφ’ όσον αι ανακρίσεις δεν περαιούνται, ο μηχανοδηγός θα κρατείται εν τω κρατητηρίω της Αστυνομικής Διευθύνσεως. Μετά το πέρας τούτων ο Γραμματίκας θα υποβάλη το πόρισμα εις τον Εισαγγελέα, μετά ταύτα θέλει αποφανθή ο Εισαγγελεύς μετά του Ανακριτού, αν πρέπει να προφυλακισθή ή όχι.

ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Μαΐου 1910
Χθες επεραιώθησαν αι ενεργούμεναι υπό του αστυνόμου Γραμματίκα ανακρίσεις επί του προχθεσινού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Το πόρισμα των ανακρίσεων και η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη χθες το απόγευμα εις τον Εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου παρεπέμφθη και ο συλληφθείς οδηγός της αμαξοστοιχίας Παναγιωταράκος, του οποίου διετάχθη η κράτησις εν τη αστυνομία μέχρι νεωτέρας παραγγελίας.

ΑΦΕΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαΐου 1910
Ο συλληφθείς οδηγός του τραίνου δια το προχθεσινόν σιδηροδρομικόν δυστύχημα, μετά την ανάκρισίν του αφέθη ελεύθερος υπό του Εισαγγελέως, διότι απεδείχθη ότι ουδόλως ούτος υπήρξεν υπαίτιος του συμβάντος δυστυχήματος, αλλά μάλλον ο οδηγός της βοαμάξης, ο οποίος καίτοι αντελήφθη το σφυρίζον τραίνον εξηκολούθη τον δρόμον του.