«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Αυγούστου 1909: Αποτρόπαιον έγκλημα

«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Αυγούστου 1909: Αποτρόπαιον έγκλημα

Τραγικώτατον και πρωτοφανές έγκλημα διεπράχθη προ ημερών εις το χωρίον Γριβιτσά του Δήμου Μεθώνης, το οποίον μόλις προχθές περιήλθεν εις γνώσιν των αρχών.

Εις το έξωθι του χωρίου Γριβιτσά εις θέσιν «Καπλάνι» φρέαρ ανευρέθη ερριμμένον αρτιγέννητον βρέφος άρρεν, φέρον τραύματα επί της κεφαλής.

Εντός κολοκύνθης
Το ατυχές τούτο βρέφος είχε τεθή εντός κολοκύνθης και ριφθή εις το φρέαρ, ταύτην δε αντιληφθείς επί πλέον εις των διερχομένων έθραυσεν αυτήν δια λίθου, εκ ταύτης δε θρυμματισθείσης ανεκαλύφθη το εντός αυτής βρέφος.

Το γεγονός ανηγγέλθη εις τας αρχάς Μεθώνης, αι οποίαι αμέσως έσπευσαν επί τόπου.

Το βρέφος εξαχθέν του φρέατος παρετηρήθη ότι έφερε τραύματα εις την κεφαλήν εκ κτυπημάτων, είχε δε γεννηθή προ 6-7 ημερών.

Εν των ενεργηθεισών ανακρίσεων απεκαλύφθη ότι το βρέφος έτεκεν η Γιαννούλα θυγάτηρ Κων. Μπάκου εκ του χωρίου Νταουτίου της Μεθώνης, η οποία και συνελήφθη, ως συνένοχος δε συνελήφθη και ο συγχώριός της Δημ. Α. Ψυχάρης.

Αμφότεροι χθες απεστάλησαν ενταύθα και κρατούνται εν τη Αστυνομία.