«ΘΑΡΡΟΣ» 25 Φεβρουαρίου 1910: Εδηλητηριάσθη με σουπλιμέ

«ΘΑΡΡΟΣ» 25 Φεβρουαρίου 1910: Εδηλητηριάσθη με σουπλιμέ

ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΝΙΑ

-Απηγχονίσθη εντός της οικίας του

-Τα αίτια

«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Φεβρουαρίου 1910

Χθες το απόγευμα τραγική αυτοκτονία έλαβε χώραν εν τη πόλει ημών. Ο Π. Πανταζόπουλος ετερμάτισε τον βίον του απαγχονισθείς εντός της οικίας του.

Πώς απηγχονίσθη
Ο απαγχονισθείς περί την 2αν ώραν ευρίσκετο μόνος εν τη οικία του, εν τη οδώ Αριστοδήμου, εγγύς προς τους Στρατώνας, διότι η σύζυγός του είχεν εξέλθη δια εργασίαν και τα παιδιά του ευρίσκοντο εις το σχολείον.

Ούτως μόνος ευρεθείς απεφάσισε να θέση τέρμα εις την ζωήν του, όπερ εμελέτα προ καιρού. Ευρών δε την κατάλληλον ευκαιρίαν απεφάσισε να δραχθή αυτής.

Και όντως ευρίσκει ότι το προκριτώτερον μέσον είναι ν’ απαγχονισθή.

Περνά σχοινίον εις δοκόν της στέγης, διότι το σπίτι ήτο αταβάνωτον και καταλλήλως δια του ετέρου άκρου αυτού περιβάλλει τον λαιμόν αυτού δια θηλιάς. Αφήνει να αιωρισθή το σώμα του και υπό το βάρος αυτού το σχοινίον σφίγγει αυτό και δεν αργεί και τον πνίγει.

Τοιουτοτρόπως επέτυχε την απόφασίν του.

Πώς ευρέθη, τα αίτια
Μετ’ ολίγον από του απαγχονισμού του μεταβάντες οι οικείοι του εύρον το σώμα του κρεμάμενον. Εξερράγησαν εις κραυγάς και θρήνους και προς στιγμήν ανεστατώθη η συνοικία, διότι οι κατοικούντες εκεί δεν ήξευρον τι συμβαίνει.

Μετά ταύτα δε εγνώσθη το πράγμα και έλαβε γνώσιν και η αστυνομία, η οπoία προέβη εις τας σχετικάς αυτής ενεργείας.

Του τραγικού δε τούτου γεγονότος δεν ήργησαν να γνωσθούν τα αίτια.

Εβεβαιώθη ότι ο απηγχονισθείς Πανταζόπουλος εξηναγκάσθη εις το διάβημά του ένεκα οικονομικών δυσχερειών. Έπασχε εκ νευρασθενείας.

Οι οικείοι του δε από πολλού είχον εννοήση τα διαβήματά του και υπωπτεύοντο την ανησυχίαν του.

Ό,τι δε ούτος προ πολλού εσκέπτετο, επραγματοποίησε χθες δια του τραγικωτέρου τρόπου.

Περί του απηγχονισθέντος Πανταζοπούλου ή Ντάβου, η αστυνομία επελήφθη καθ’ εαυτήν και ο αστυίατρος Τζάνες εξετέλεσε την νεκροψίαν επί του πτώματος του απηγχονισθέντος.

Εκ των ενεργειών δε της αστυνομίας εβεβαιώθησαν οι λόγοι οι ωθήσαντες τον Πανταζόπουλο εις το διάβημά του. Ήσαν οικονομικοί. Επιπλέον δ’ ούτος έπασχε τας φρένας.

______________ 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΟΡΗΣ

  • Εδηλητηριάσθη με σουπλιμέ
  • «ΘΑΡΡΟΣ» 25 Φεβρουαρίου 1910: Εδηλητηριάσθη με σουπλιμέ
  • Ο αστυνομικός σταθμάρχης Οιχαλίας ανήγγειλεν εις τας ενταύθα αρχάς, ότι εις το χωρίον Τζεφερεμίνι την προπαρελθούσαν εσπέραν ηυτοκτόνησε η 17έτις Σταυρούλα Αρ. Παπασαραντοπούλου, λαβούσα σουπλιμέ.

Κατά συμπληρωματικάς πληροφορίας, η αυτοκτονήσασα νεάνις ήτο ορφανή πατρός και μητρός.

Ηγόρασε δε το σουπλιμέ από κάποιον εμπορίσκον, εκ των διερχομένων τα χωρία με μικροεμπορεύματα.

Οι λόγοι της αυτοκτονίας της κόρης ταύτης δεν εγνώσθησαν επακριβώς. Διάφοροι τοιούτοι φέρονται, πλην δε υπάρχει βεβαίωσις περί αυτών.

Ο αστυνομικός σταθμάρχης Οιχαλίας Κογιώνης μετέβη επί τόπου προς ενέργειαν ανακρίσεων, εξ ων θα αποκαλυφθή πώς εγένετο η αυτοκτονία και δια τινάς λόγους διατασσομένης και νεκροψίας επί του πτώματος της αυτοκτονησάσης.

______________ 

ΒΔΕΛΥΡΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑΙ
-Ο θείος την ανεψιάν
-Τραγική ιστορική εξέλιξις του γεγονότος
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1910
Προχθές φρικώδες τη αληθεία έγκλημα προήλθεν εις φως εν τω χωρίω Καρτερολίω της Εύας. Τρεις βρεφοκτονίαι διεπράχθησαν καρποί αθεμίτου έρωτος θείου προς ανεψιάν.

Το έγκλημα τούτο εν τη εξελίξει παρουσιάζει λεπτομερείας φρικιαστικάς αληθώς.

Η ορφανή ανεψιά
Εις το χωρίον Σπητάλι της Εύας η Καλλιόπη Γ. Χριστοπούλου έσχε την ατυχίαν από μικράς ηλικίας να μείνη ορφανή.

Εγκαταλειφθείσα η ατυχής κορασίς προσελήφθη εις την οικίαν του εκ μητρός θείου της Χαρ. Ν. Σταθοπούλου εις το χωρίον Καρτερόλι, όπου ανέλαβε την προστασίαν αυτής η μάμμη της Παναγιώτα χα Ν. Σταθοπούλου μετά των θείων της Ελένης και Βασιλικής Σταθοπούλου.

Η μικρά εν τη οικία ταύτη έζη ως μέλος της οικογενείας και υπό την περίθαλψιν αυτής ελησμόνει την απώλειαν των γονέων της, τους οποίους δεν κατόρθωσε να γνωρίση καλά το ατυχές πλάσμα!

Όπου αναφαίνεται ο θείος διαφθορεύς
Έκτοτε περιήλθεν όχι ολίγος χρόνος και η μικρά Καλλιόπη ή Κοκονιά ανεπτύχθη, εμεγάλωσε και δια την δυστυχίαν της ήτο αρκετά εύμορφη.

Εν τω μεταξύ η εκ των θείων της Βασιλική υπανδρεύθη τον εκ Λυκοτράφου Δημήτριον Τσούσην. Η Καλλιόπη εννοείται εξηκολούθει να μένη παρά τη γραία μάμμη της και τη ετέρα θεία της Ελένη.

Η ευμορφιά της Καλλιόπης, η οποία εμεγάλωνε, με την ηλικίαν της εξήγειρε τα… ερωτικά ένστικτα του θείου της πλέον Τσούση, ο οποίος συχνάζων εις το σπίτι χάριν της γυναικός του εύρε καλόν να επεκτείνη τα δικαιώματά του και επί της Καλλιόπης. Και ήρχισε την πολεμικήν τακτικήν.

Μετήρχετο παν μέσον και πάντα τρόπον και τα πάντα εμηχανάτο να κατακτήση την Καλλιόπην, η οποία ανθίστατο εντονότατα εις τους ασελγείς σκοπούς του θείου της.

Και η επίθεσις αύτη εξηκολούθησεν επί μακρόν χρόνον άνευ αποτελέσματος, της Καλλιόπης αποκρουούσης τον θείον, αλλά και μη γνωστοποιούσης το συμβαίνον εις τους λοιπούς οικείους εκ του φόβου μη εκτεθή αυτή και μήπως εξεγείρη την αγανάκτησιν του θείου της, ο οποίος την ηπείλει εάν προέβαινεν εις τοιούτον τι αποκαλυπτικόν.

Η τοιαύτη επίθεσις εξηκολούθει επί έτη ολόκληρα και επί τέλους έπρεπε να έχη αποτέλεσμα.

Και έσχε καταστρεπτικόν δια την ατυχή Καλλιόπην.

Εις τα κτήματα
Η Καλλιόπη μίαν ημέραν – προ πενταετίας – επήγεν εις το Λυκότραφον μετά της θείας της Ελένης εις το σπίτι του γαμβρού των δια να τον βοηθήσουν εις τα κτήματα.

Εις το σπίτι του ο θείος εγένετο επιθετικώτερος. Το θύμα του ήλθεν εις τα χέρια του πλέον και δεν έπρεπε να του διαφύγη.

Εις κατάλληλον ώραν την ευρίσκει μόνην εις τα κτήματα και επιτίθεται αγρίως κατ’ αυτής. Ανθίσταται η ατυχής κόρη, αλλ’ εις μάτην. Ο ασελγής θείος επιτυγχάνει του σκοπού του…

Η Καλλιόπη υπέστη την δοκιμασίαν, έχασεν ό,τι πολύτιμον είχεν χωρίς να είπη τίποτε. Έκρυψε τον πόνον της διότι εσυλλογίζετο και εφοβείτο να το είπη.

Φαίνεται δε ότι ούτως αρξάμενος του έργου του το συνέχισεν ο θείος και η ανεψιά μετ’ ολίγον ηννόησεν ότι ήτο έγκυος.

– Τρία εγκλήματα
-Πάλιν ο θείος
Ο θείος εν τη εγκυμοσύνη της ανεψιάς συναισθανθείς το έγκλημά του απήλθεν εις Αμερικήν.

Η θεία της Καλλιόπης Ελένη λαβούσα γνώσιν του πράγματος απέκρυπτε την εγκυμοσύνην της ανεψιάς δια διαφόρων τρόπων.

Όταν δ’ ήλθεν η ώρα του τοκετού παρέλαβε την ανεψιάν της εις εξοχικήν οικίαν εν θέσει «Παναγίτσα» όπου έτεκεν η Καλλιόπη θήλυ, το οποίον η θεία ενεταφίασε μετά πάσης προσοχής καλύψασα το έγκλημα υπό την γην!

Μετά παρέλευσιν διετίας ο θείος επέστρεψεν εξ Αμερικής και απεφάσισε να συνεχίσει το διακοπέν έργον του!

Η αυτή τακτική εν χρήσει και το αποτέλεσμα επήλθε. Η ανεψιά πάλιν εις τας οράξεις του θείου και πάλιν έγκυος!

Ο θείος όμως τώρα δεν φοβήθη δια τον καρπόν του έρωτός του.

Δια καταλλήλων φαρμάκων επέτυχε την έκτρωσιν εις την αυτήν εξοχικήν οικίαν με την διαφοράν, ότι το νεογνόν ήτο άρρεν, το οποίον ενεταφιάσθη παρά τη αδελφή του!

Η συνέχεια πλέον ήτο αδιάκοπος. Ο θείος εξηκολούθει την τακτικήν του σχεδόν συζών μετά της ανεψιάς υπό πάσαν…. εχεμύθειαν.

Πώς ανακαλύπτεται
Προ ολίγου πάλιν τα αυτά τοις αυτοίς. Η ανεψιά καταστάσα έγκυος έτεκεν… αισίως θήλυ.

Η θεία παρέλαβεν αυτό και το έφερον την παρελθούσαν Δευτέραν εις την αυτήν εξοχικήν οικίαν όπου το έθαψε μετ’ επιμελείας, αφού πρώτον το εστραγγάλισεν!

Αλλά ήλθεν η στιγμή να πληρωθούν οι δράσται δια το έργον των. Η αστυνομία Μεσσήνης είχε πληροφορηθεί ότι η Καλλιόπη ήτο έγκυος εκ κλεψιγαμίας.

Παρακολουθούσα μετ’ ενδιαφέροντος την ενδιαφέρουσαν κατάστασίν της ανεκάλυψε το έγκλημα το τελευταίον.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Φρυγανάς μετέβη επί τόπου και μετά μακράν ανάκρισιν δεν ανεκάλυψε μόνον το τελευταίον έγκλημα αλλά και τα δύο πρώτα.

Συνέλαβε λοιπόν τους τρεις δράστας Δημ. Τσούσην, την ανεψιάν Καλλιόπην και την θείαν την χρέη μαίας και κατασπαράσσουσαν τα τέκνα της ανεψιάς Ελένην Σταθοπούλου και χθες τους απέστειλεν εις την ενταύθα Εισαγγελίαν.

Ο ανακριτής επελήφθη των ανακρίσεων των κατηγορουμένων. Η Καλλιόπη όμως ηρνήθη τα πάντα, αλλά εννοείται δεν την απαλλάσσει του να παρουσιάζεται ως ηρωίς και θύμα συγχρόνως του φρικώδους δράματος της τριπλής παιδοκτονίας.

___________________

ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΒΟΥΦΡΑΔΙ
Τι απεδείχθη
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1910
Εις το χωρίον Χανδρινού του Δήμου Πυλίων και εις μικράν απ’ αυτού απόστασιν, ανευρέθη νεκρόν αρτιγέννητον βρέφος υπό διερχομένου χωρικού. Το βρέφος εξετασθέν υπό του χωρικού έφερεν επί του σώματος διάφορα τραύματα, προερχόμενα εκ κτυπημάτων, εξ ου τεκμαίρεται, ότι πρόκειται περί εγκλήματος, τις οίδε υπό τινών διαπραχθέν, προς απόκρυψιν τοκετού προσελθόντος εκ κλεψιγαμίας.

Το γεγονός ανηγγέλθη υπό του χωρικού εις την υποδιεύθυνσιν της Αστυνομίας Πύλου, ανεχώρησε δε αμέσως μεταβαίνων επί τόπου ο Υποδιευθυντής Μπουντούρης, προς εξακρίβωσιν του εγκλήματος και ανακάλυψιν των δραστών αυτού.

Νεώτεραι όμως πληροφορίαι βεβαιούν, ότι γενομένης νεκροψίας, τη παραγγελία του Αστυνομικού Υποδιευθυντού Μπουντούρη, απεδείχθη ότι το βρέφος εγεννήθη νεκρόν και ότι η κλεψίγαμος διήγε τον έβδομον ή όγδοον μήνα της εγκυμοσύνης της. Τούτο ωμολόγησε και η μήτηρ του βρέφους, ήτις ειρήσθω εν παρόδω είναι και ανισόρροπος.

Κατόπιν των ανωτέρω η κλεψίγαμος μήτηρ εξετασθείσα αφέθη ελεύθερος.