ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Παραλαβή και έγκριση μελέτης και συνοδευτικών για Βιολογικό Γαργαλιάνων

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Παραλαβή και έγκριση μελέτης και συνοδευτικών για Βιολογικό Γαργαλιάνων

Απόφαση για «Παραλαβή και έγκριση της Μελέτης “Αξιολόγηση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων του Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων” και των συνοδευτικών της Σχεδίων και Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης με τίτλο “Αναμόρφωση κόστους του υπό κατασκευή βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων”» έλαβε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. 

Στο απόσπασμα από το πρακτικό 8/2021 (απόφαση αριθμ. 50/12-04-2021), που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465ΘΠ4-4ΞΨ, αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ, κα Ψιλογαλάνη Παναγιώτα, διαβάζει την εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΤ και το οποίο έρχεται ως 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης “Αξιολόγηση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων του Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων” και των συνοδευτικών της Σχεδίων και Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης με τίτλο “Αναμόρφωση κόστους του υπό κατασκευή Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων” και είπε: Σας ενημερώνουμε σχετικά με: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3582/18-11-2020 σύμβαση με τίτλο “Αξιολόγηση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων του Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων Τριφυλίας”

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3583/18-11-2020 σύμβαση με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αναμόρφωση κόστους του υπό κατασκευή βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων”

3. Το υπ’ αριθμ. 186/2020/30-11-2020 διαβιβαστικό της εταιρείας BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε η Τεχνική Έκθεση με τίτλο “Αξιολόγηση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων του Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων Τριφυλίας”

4. Το υπ’ αριθμ. 187/2020/01-12-2020 διαβιβαστικό της εταιρείας BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε η Τεχνική Έκθεση με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αναμόρφωση κόστους του υπό κατασκευή Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων” 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 264/25-11-2020 απόφαση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω σχετικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας καλείται να παραλάβει και να εγκρίνει τα Παραδοτέα με τίτλο “Αξιολόγηση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων του Βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων Τριφυλίας” και “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αναμόρφωση κόστους του υπό κατασκευή βιολογικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων”, τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων (1) και (2) και έχουν παραδοθεί από την εταιρεία BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας, σύμφωνα με τα σχετικά (3) και (4). 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μελέτες έχουν κατατεθεί για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με κωδικό MIS 5086619 και η σχετική απόφαση έγκρισης – παραλαβής των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξή του προς χρηματοδότηση. 

Συμπληρωματικά, απαιτείται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: Δίκτυα Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”. 

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑ Τριφυλίας κα Ψιλογαλάνη Παναγιώτα για τη θεώρηση και υπογραφή των ανωτέρω Μελετών, Σχεδίων και Τευχών Δημοπράτησης. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση και παραλαβή των ανωτέρω σχετικών». 

Το δε Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα για όλα.

Η όλη απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2021.