Διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας Αϊ-Λαγούδη

Διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας Αϊ-Λαγούδη

Η Παρασκευή 23 Απριλίου, ώρα 11.00 π.μ., αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2021», για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, προϋπολογισμού 47.012,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), όσον αφορά στην παραλία Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα Κυπαρισσίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία (1ος όροφος).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός, για οποιονδήποτε λόγο, δε διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα επαναληφθεί την 27η Απριλίου, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες της αριθ. 5/2021 μελέτης. Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε καθορισμός όρων του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με την 67/2021 Α.Ο.Ε. που δημοσιεύθηκε χθες το πρωί στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΗΖ6ΩΗΕ-7ΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη και πρωτοκολλημένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Τριφυλίας (κα Αλεξανδροπούλου Σοφία, τηλ. 2761360730) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, έντυπο ΤΕΥΔ, κ.λπ.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας, στην ηλεκτρονική: διεύθυνση www.dimostrifylias.gr.