Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας: Συμμαχία δυνάμεων για την προβολή και ανάπτυξή του

Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας: Συμμαχία δυνάμεων για  την προβολή και ανάπτυξή του

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι η “Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» για το «Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας».

Σύμφωνα με την εισήγηση, με την προτεινόμενη προς έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της συμφωνίας αυτής, προκειμένου να ενισχυθεί πιο ουσιαστικά και ολοκληρωμένα η συνέχιση της δραστηριοποίησης του θεσμού «Διεθνές Κέντρο Χορού» (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) Καλαμάτας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι: Η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού «Διεθνές Κέντρο Χορού» (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) που έχει καταστήσει την Καλαμάτα κέντρο στον τομέα αυτό σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Η προβολή, η ανάπτυξη και η προώθηση της χορευτικής τέχνης σε όλα της τα είδη, με άξονες την έρευνα, την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή.

Η προώθηση και προβολή της ελληνικής τέχνης και των Ελλήνων καλλιτεχνών.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η υποστήριξη των δράσεων του θεσμού «Διεθνές Κέντρο Χορού» Καλαμάτας, για την περαιτέρω ανάπτυξή του και την προβολή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. αναλαμβάνει τη δημιουργία θεσμών χορού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων με σκοπό να συνεχίζει να είναι η Καλαμάτα σημείο αναφοράς στον τομέα αυτό σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

1) Οι δραστηριότητές του αναπτύσσονται και καλύπτουν τρία επίπεδα: α) Το ερευνητικό, β) Το εκπαιδευτικό και γ) Το ψυχαγωγικό

2) Οι δραστηριότητές του είναι δυνατόν να επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα ρευμάτων του χορού

3) Με κύριο άξονα το χορό, οι δραστηριότητές του είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις σε τομείς συγγενικούς με το χορό, όπως μουσική, θέατρο, εικαστικά, κ.α., καθώς και παραγωγή πολυθεαμάτων.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. είναι: Να προάγει το διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών στο επίπεδο της ευρωπαϊκής και διεθνούς καλλιτεχνικής δημιουργίας. Να διερευνήσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αντίστοιχων παραγωγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα. Να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς στον ελλαδικό και το διεθνή χώρο. Να αξιοποιήσει τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις της περιοχής. Να προάγει και να προβάλει διεθνώς την ελληνική τέχνη και τους Έλληνες καλλιτέχνες. Να προάγει την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, γεγονός που θα συμβάλλει και στη βιωσιμότητα του θεσμού. Να επιδιώξει τη σύνδεση του θεσμού με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για τη δημιουργία του μελλοντικού δυναμικού που θα στηρίξει και θα αναπτύξει το θεσμό, ενώ θα βελτιώσει την πολιτιστική – καλλιτεχνική παιδεία των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Να αξιοποιήσει τα προγράμματα της Ε.Ε που αφορούν συναφείς πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 630.000 ευρώ ετησίως. Οι πόροι της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.) «Φάρις» για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την ανάπτυξη του θεσμού «Διεθνές Κέντρο Χορού» (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) Καλαμάτας, θα προέρχονται: Από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για την πραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει κάθε χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή χρηματοδότησης στην Κ.Ε. «Φάρις» για το ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ., το ποσό 400.000 ευρώ.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για την πραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει στην Κ.Ε. «Φάρις» για το ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. το ποσό 80.000 ευρώ για κάθε έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής.

Από το Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για την πραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει στην Κ.Ε. «Φάρις» για το ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ., το ποσό των 150.000 ευρώ για κάθε έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής.

Ισχύς και διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της, και η διάρκειά της ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται, με κοινή απόφαση των συμβαλλόμενων μερών, Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: α) Εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ.Α με αναπληρωτή του. β) Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αναπληρωτή του γ) Εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο. δ) Εκπρόσωπο της Κ.Ε «Φάρις» με τον αναπληρωτή του.

Το κάθε μέλος της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκάστου συμβαλλόμενου, η οποία εκδίδεται εντός 15 ημερών από το χρόνο υπογραφής της παρούσης και γνωστοποιείται στους λοιπούς συμβαλλόμενους.