«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1911: Σύστασις μανδολινάτας από τον Όμιλο Φιλομούσων

«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1911: Σύστασις μανδολινάτας από τον Όμιλο Φιλομούσων

Ο εν Αθήναις παρεπιδημών πρόεδρος του Ομίλου των Φιλομούσων Ιωάννης Σιώρης, επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας, ανήγγειλεν ότι έκλεισε συμφωνίαν με το εργοστάσιον Μουρτζίνου προς αγοράν πλήρους ορχήστρας μανδολινάτας εκ 40 περίπου μανδολίνων, μανδολών, βιολοντσέλων κ.λπ.

Ο κ. Σιώρης προσήλθεν εις συνεννοήσεις μετά του Διευθυντού και της Εφορείας της εν Αθήναις Μεγάλης Μανδολινάτας της βραβευθείσης εν Κρεμώνη εις τον παγκόσμιον διαγωνισμόν.

Ο κ. Λάβδας και ο έφορος της Σχολής κ. Μήτσος μετ’ ενθουσιασμού ήκουσαν την ίδρυσιν του Ομίλου Φιλομούσων εν Καλάμαις, όστις τόσον ευγενή σκοπόν έταξε προς πραγματοποίησιν, επεδαψίλευσαν τιμητικάς περιποιήσεις εις τον πρόεδρον κ. Σιώρην και εδήλωσαν ότι η Αθηναϊκή Μανδολινάτα μετά θερμότητος θα ενισχύση το έργον του Ομίλου.

Αυτοί δε και ο γενικός γραμματεύς της Αθηναϊκής Μανδολινάτας κ. Ρόδιος έκαμον την εκλογήν των οργάνων προς επιστημονικήν συγκρότησιν πλήρους μικράς ορχήστρας, ήτις θα αποτελέση την βάσιν εφ’ ης θα οργανωθή τελεία συν τω χρόνω Μανδολινάτα εν Καλάμαις.

Ο εργοστασιάρχης κ. Μούρτζινος, εκ του καταστήματος του οποίου εξελέγησαν τα όργανα, εδήλωσεν ότι παρέχει προς τον Όμιλον πάσαν ευκολίαν όσον αφορά στην πληρωμήν.

Επί τη ευκαιρία ταύτη πρέπει να εξάρωμεν την ευγενή και γενναιόδωρον προθυμίαν του συμπολίτου μεγαλεμπόρου κ. Ιω. Κωστοπούλου, όστις λίαν προφρόνως εδήλωσεν ότι προσφέρεται να διευκολύνη χρηματικώς την αγοράν των οργάνων προς σύστασιν Μανδολινάτας, τηλεγραφικώς δε έθηκεν εις την διάθεσιν του κ. Σιώρη το αναγκαίον ποσόν.

H MAΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΜΑΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1911
Δημοσιεύομεν σήμερον συμπληρωματικάς πληροφορίας περί της συγκροτουμένης από τον «Όμιλον Φιλομούσων» Μανδολινάτας.

Ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Σιώρης έδωκε παραγγελίαν δια τριάκοντα πέντε όργανα, τα οποία θα είναι έτοιμα εντός δεκαπέντε το πολύ ημερών αντί δαπάνης 1.200 περίπου δραχμών.

Η Μανδολινάτα θα αποτελέση το κυριώτατον τμήμα της Σχολής του Ομίλου, όπου ήδη διδάσκεται η φωνητική μουσική εις 150 μαθητάς του Γυμνασίου, του Ελληνικού Σχολείου και των Δημοτικών.

Θεωρούμεν περιττόν να είπωμεν ότι η αναγγελία της συστάσεως Μανδολινάτας ηκούσθη με θερμόν ενθουσιασμόν από την Καλαματιανήν νεολαίαν, πλείστοι δε εδήλωσαν συμμετοχήν προσφερόμενοι να αγοράσουν ιδικά των όργανα.

Η ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1911
Εις το οργανοπωλείον του κ. Δημ. Μουρτζίνου παρηγγέλθη υπό του Προέδρου του Ομίλου Φιλομούσων κ. Σιώρη η Μανδολινάτα του Ομίλου.

Τα αποτελούντα αυτήν όργανα εκλεγέντα υπό των διευθυνόντων την Μανδολινάταν Αθηνών ευρίσκονται εις επιστημονικήν αναλογίαν προς συγκρότησιν πλήρους μικράς ορχήστρας. Είναι δε δεκαέξ μανδολίνα, δύο φλάουτα, δύο μανδόλαι, εν βιολοντσέλο και οκτώ κιθάραι.

Τα όργανα θα παραδοθώσι μέχρι της 20ής Μαΐου, οπότε θα αρχίση λειτουργούσα η Σχολή του Ομίλου προς διδασκαλίαν της οργανικής Μουσικής, με το αυτό υλικόν μαθητών, οι οποίοι διδάσκονται ήδη φωνητικήν τοιαύτην.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουνίου 1911
Παρελήφθη χθες η από δύο μηνών παραγγελθείσα εις το Εργοστάσιον Οργανοποιίας Μουρτζίνου Μανδολινάτα του Ομίλου Φιλομούσων Καλαμών.

Η Μανδολινάτα του Ομίλου αποτελείται από δέκα εξ μανδολίνα, δύο φλάουτα, δύο μανδόλες, εν βιολοντσέλο και οκτώ κιθάραι, ήτοι εν όλων εξ 29 οργάνων συγκροτούντων πλήρη μικράν μανδολινάταν εν αναλογία επιστημονική των διαφόρων οργάνων.

Μέχρι τούδε εις υπερεκατόν μαθητάς του Γυμνασίου και Ελληνικών Σχολείων και των Δημοτικών εδιδάχθη θεωρία της Μουσικής εις τρόπον ώστε να είναι παρασκευασμένοι ούτοι προς διδασκαλίαν φωνητικής ή ενοργάνου τοιαύτης.

Διαρκούντος του μηνός Ιουνίου λόγω των εξετάσεων, η διδασκαλία διεκόπη δια να επαναρχίση τακτικώς και μεθοδική από του αρχομένου Ιουλίου, οπότε θα καταρτισθούν τμήματα των διδασκομένων ενόργανον Μουσικήν δια των ιδίων οργάνων του ομίλου.

Η εν διαστήματι τριμήνου μόλις από της ιδρύσεως του ομίλου σύστασις μανδολινάτας, αποτελεί αναμφισβήτητον απόδειξιν της περαιτέρω δράσεως. Πρέπει δεν να εκφρασθή δημοσία θερμός έπαινος εις τον μεγαλέμπορον Ιωάννην Κωστόπουλον, όστις γενναιοδωρότατα έθηκεν εις την διάθεσιν του Ομίλου τα χρηματικά μέσα της αποκτήσεως Μανδολινάτας.