Δημοπρατείται το έργο επισκευής της προβλήτας στην Καρδαμύλη

Δημοπρατείται το έργο επισκευής  της προβλήτας στην Καρδαμύλη

Δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας το έργο «Επισκευή προβλήτα (Τίκλα) Καρδαμύλης του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων ‘Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών έχει ορισθεί η Παρασκευή 21 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα, 21 Μαΐου, στις 12.30 μ.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.