Δήμος Τριφυλίας– 9 ΚΑΤΑ, 7 ΥΠΕΡ τροποποίησης προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος

Δήμος Τριφυλίας– 9 ΚΑΤΑ, 7 ΥΠΕΡ τροποποίησης προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος

Υπάρχει ζήτημα ακυρότητας λόγω μη πρόσκλησης των Εκπροσώπων Κοινοτήτων στη συνεδρίαση;;;

Οι 9 συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης ψήφισαν ΚΑΤΑ στο θέμα «Τροποποίηση Προυπ/σμού και Τ. Προγράμματος έτους 2021 (Έγκρ. της αριθ. 87/2021 ΑΟΕ)» ενώ οι 7 αντιδήμαρχοι-δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής διοίκησης ψήφισαν ΥΠΕΡ στη συνεδρίαση – με τηλεδιάσκεψη – του Δ.Σ. Τριφυλίας την Τετάρτη. Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΤΜΦΩΗΕ-2Μ0, αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι, «Εισάγοντας το 1ο θέμα της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας εισηγείται, με την αριθ.87/2021 απόφασή της, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2021 την οποία θέτω υπόψη σας και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κοροβίλας κατέθεσε ότι ψηφίζει ΚΑΤΑ -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Αλευράς κατέθεσε ότι “ψηφίζω ΚΑΤΑ διότι υπάρχουν κατατμήσεις και στα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν υπάρχουν εισηγήσεις από την Δ/νση Τεχν. υπηρεσίας και από την Δ/νση Οικ. υπηρεσίας (για το ΩΦΕΛΙΜΟΝ) ως επίσης και γνωμάτευση της Νομικής υπηρεσίας (για το ΝΟΜΙΜΟΝ)”. -Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσίβελας-Κατσούλας-Καναλουπίτης κατέθεσαν ότι ψηφίζουν ΚΑΤΑ -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μερκούρης κατέθεσε ότι, ως έχω τοποθετηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή: “Συνάδελφοι τόσο εύκολα ξεχνάτε; Πριν λίγο αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία δικαίωσε οικονομικό φορέα, επικαλούμενοι το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε. Κατατέμνετε τρεις κωδικούς, τους οποίους πριν ένα μήνα ψηφίσατε, για τους οποίους προβλέπονται ανοικτοί ηλεκτρονικοί και συνοπτικοί διαγωνισμοί και τους μετατρέπετε σε κωδικούς προμήθειας με απευθείας αναθέσεις, δηλαδή μηδενικές εκπτώσεις. Σε αυτή σας την τακτική δεν θα σας ακολουθήσω και για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ΚΑΤΑ της πρότασης. Ψηφίζω να παραμείνουν οι κωδικοί εξόδων ως έχουν”. -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσαφαράς κατέθεσε ότι ψηφίζω ΚΑΤΑ -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Ανδρινόπουλος κατέθεσε ότι ψηφίζω ΚΑΤΑ -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαράντος Κουκούμης κατέθεσε ότι ψηφίζει ΚΑΤΑ». Ακολούθως αναγράφεται ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις εισηγήσεις, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: -Την παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019 και ισχύει, στην οποία ορίζεται ότι: “Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας”. Επιπλέον στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 12 παρ.Ι.β. του ν. 4623/2019, ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: “… Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση τη ς οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο”. Τέλος από τα οριζόμενα στην με αριθ.108/2019 εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣ ισχύει ότι: -Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. -Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ(Ασημακόπουλος Γεώργιος-Βλάχος Αντώνιος-Φρούσος ΝικόλαοςΣτριμπάκος Δημήτριος-Αυρηλιώνης Χαράλαμπος -Μπακούρος Σωτήριος-Παναγοπούλου Μαρία)που ψηφίζουν Υπέρ του εν λόγω θέματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν Εγκρίνουν την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ.87/2021 απόφαση της Οικον. Επιτροπής…». Θυμίζεται πως, έντονες διαφωνίες και σφοδρές αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης προκάλεσε η εισήγηση της δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση της Ο.Ε. για τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, στην οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία η 87/2021 απόφαση της Ο.Ε. με καταργήσεις κωδικών προμηθειών για όλο το δήμο με ποσά για διαγωνισμούς και το «σπάσιμο» αυτών με τη δημιουργία νέων κωδικών για απευθείας αναθέσεις. Συγκεκριμένα, με τις θετικές ψήφους των τεσσάρων αντιδημάρχων αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, κατάργηση του Κωδικού για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ. Φωτισμού & Κτιρίων (Νέα Σύμβαση) 80.000 ευρώ και «σπάσιμό» του στα όρια των απευθείας αναθέσεων, κατάργηση του Κωδικού για Προμήθεια οικοδομικών υλικών (νέα) 70.000 ευρώ που ήταν για όλο το Δήμο και «σπάσιμό» του στα όρια των αναθέσεων για 3 μόνο Δημοτικές Ενότητες, κατάργηση του Κωδικού για Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου 30.000 ευρώ για όλο το Δήμο και «σπάσιμό» του σε αναθέσεις για 2 μόνο Δημοτικές Ενότητες, κατάργηση του Κωδικού για Εργασίες Κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων 10.000 ευρώ και δημιουργία Κωδικού για Χρωματισμούς Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας με 10.000 ευρώ. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας την Τετάρτη 9 δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ 7 αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης ψήφισαν ΥΠΕΡ. Η απόφαση αναφέρει ότι οι 7 ενέκριναν την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αριθ.87/2021 Α.Ο.Ε. και στο σκεπτικό αναφέρεται ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση. Όμως εδώ τίθεται και ζήτημα ερμηνείας της διάταξης του νόμου καθώς το “ΚΑΤΑ” σε τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος αυτονοήτως σημαίνει και συνεπάγεται να μείνουν ως έχουν οι κωδικοί και τα ποσά τους, δηλαδή να μην τροποποιηθούν. Επίσης, για τη λήψη απόφασης ψήφισης καθώς και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ο νόμος επιβάλλει να καλούνται στις συνεδριάσεις των Οργάνων των δήμων και οι Εκπρόσωποι Κοινοτήτων με δικαίωμα λόγου και ψήφου σε θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους. Μήπως υπάρχει ζήτημα ακυρότητας αφού από πουθενά, στην απόφαση, δεν προκύπτει πρόσκληση συμμετοχής των Εκπροσώπων Κοινοτήτων στη συνεδρίαση;;;