Θα λειτουργήσει φέτος η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας

Θα λειτουργήσει φέτος  η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2175/25.5.2021, και αφορά στην ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους για το 2021, ανατίθεται στο Δήμο Καλαμάτας η λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας.

Σε σύνολο 29 κατασκηνώσεων ανά τη χώρα, η κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας είναι μία από αυτές που θα λειτουργήσουν, με πρωτοβουλία και υποστήριξη από το Δήμο Καλαμάτας.

Η ΚΥΑ, στα 16 άρθρα της, ορίζει τον τρόπο διοίκησης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμέτρους λειτουργίας, τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους, τις διαδικασίες συμμετοχής, το αναγκαίο προσωπικό, τα προσόντα των στελεχών και του λοιπού προσωπικού, το κόστος σίτισης, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο λειτουργίας.

Από τις διατάξεις της ΚΥΑ προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το ποσό των 3.410.000 ευρώ. 

Η δαπάνη αυτή – στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων – θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2021, με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις, καθώς και οι Δήμοι που θα προετοιμάσουν τις κατασκηνώσεις για μελλοντική λειτουργία.

Όσον αφορά στο προσωπικό, κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση πλαισιώνεται από: α) ένα συντονιστή, β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά, γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά, δ) ένα γιατρό, ε) ένα νοσοκόμο, στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά, ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά, η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) ένα διαχειριστή, ι) ένα βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα, ιβ) ένα βοηθό μάγειρα, ιγ) έναν αποθηκάριο, ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Το προσωπικό κατανέμεται από το υπουργείο Εργασίας σε κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.