Απέχουν από τους πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας και οι δικηγόροι Καλαμάτας

Απέχουν από τους πλειστηριασμούς 1ης  κατοικίας και οι δικηγόροι Καλαμάτας

O Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, έπειτα από αυτόν της Αθήνας, αποφάσισε να απέχει μέχρι τέλος Ιουλίου από πλειστηριασμούς σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών με επισπεύδοντες τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου συνεδρίασε και έλαβε υπόψη του τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και δη της πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας εν όψει της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά, κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», θα οδηγηθούμε σε σωρεία αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Αποχή δικηγόρων
Η αποχή όλων των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει μέχρι και 31 Ιουλίου από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος αποφάσισε:

-Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στην περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α του ΚΠολΔ

-Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β ́ Κώδικα Δικηγόρων)

-Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

Της Βίκυς Βετουλάκη