Δίκτυο αποχέτευσης σε Καρδαμύλη, Στούπα και Άγιο Νικόλαο Μάνης

Δίκτυο αποχέτευσης σε Καρδαμύλη,  Στούπα και Άγιο Νικόλαο Μάνης

Και νερό σε Τσέρια, Εξωχώρι, Προάστιο

Προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας θα υπογράψει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, προκειμένου να γίνει ωρίμανση μελετών για την υλοποίηση σημαντικών έργων της περιοχής από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Τα έργα για τα οποία θα συντάξει μελέτες η Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι:

-Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας και Αγίου Νικολάου

-Δίκτυο μεταφοράς πόσιμου ύδατος από τη θέση υδροληψίας «Πολύ Ποτάμι» για την ύδρευση των Κοινοτήτων Τσερίων, Εξωχωρίου και Προαστίου

-Μελέτη βελτίωσης οδού Δενδρά-Πηγάδια της Κοινότητας Πηγαδίων της Δ.Ε. Αβίας.

Μάλιστα, γι’ αυτά τα έργα, αλλά και για άλλα που ο Δήμος επιδιώκει να υλοποιηθούν από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο δήμαρχος Δημήτρης Γιαννημάρας είχε χθες συναντήσεις στην Αθήνα και κατέθεσε αρμοδίως τους φακέλους για τη χρηματοδότηση αυτών των μελετών.

Μελέτες
Για τα υπό ένταξη έργα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα μελέτες ωρίμανσης, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και να υπάρχει ετοιμότητα στην προκήρυξή τους, ενώ για τα ενταγμένα έργα να υποστηριχθούν όλες οι ενέργειες υλοποίησής τους.

Για την ωρίμανση των έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών μελετών, καθώς και υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες. Σκοπός όλων αυτών των ενεργειών είναι η προετοιμασία των φακέλων υποβολής των προς χρηματοδότηση προτάσεων.

Λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου και του εξειδικευμένου περιεχομένου αρκετών μελετών είναι δύσκολο για τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουν τις ενέργειες σχεδιασμού των έργων, να εκπονήσουν τις συγκεκριμένες μελέτες και να προετοιμάσουν τους φακέλους χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να χρήζουν συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης. Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης.

Οι μελέτες που θα συνταχθούν είναι: τοπογραφικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, υδραυλικές, στατικές, μελέτες υδραυλικών έργων, συγκοινωνιακές, ηλεκτρομηχανολογικές, χημικοτεχνικές και τεύχη δημοπράτησης.

Ο προϋπολογισμός και για τα τρία έργα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 631.634,92 ευρώ και το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αποχέτευση ακαθάρτων
Το πρώτο και πολύ σημαντικό έργο είναι η αποχέτευση ακαθάρτων των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας και Αγίου Νικολάου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η υδραυλική μελέτη του έργου και θα εξετασθούν τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των τριών αυτών οικισμών.

Οι οικισμοί αυτοί σήμερα εξυπηρετούνται με σηπτικούς ή/και απορροφητικούς βόθρους. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση των έργων, σε τέτοιου είδους οικιστικές περιοχές με απότομη αύξηση των καταλυμάτων λόγω τουριστικών πιέσεων, συναντάμε πλήθος παράνομων παροχετεύσεων των λυμάτων σε ρέματα ή ακόμα και απευθείας στη θάλασσα. Επομένως, το πρόβλημα της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων είναι πολύ έντονο και αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας για την περιοχή. Επιπλέον, η παραλιακή θέση των μελετώμενων οικισμών, σε συνδυασμό με την οικιστική ανάπτυξη από την έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη των κατάλληλων έργων υποδομής, όπως ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης με τις απαιτούμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Με τη μελέτη αυτή θα προσδιοριστούν με οικονομοτεχνικά κριτήρια, με ακρίβεια και πληρότητα, τα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν, έτσι ώστε να προκύπτει βάσιμος προϋπολογισμός της δαπάνης τους, να είναι δυνατή η δημοπράτηση του έργου, καθώς και η απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του.

Αντικείμενο των μελετών θα είναι:

-Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων για κάθε οικισμό, με τα αντλιοστάσια που ενδέχεται να απαιτηθούν ανάλογα με το τοπογραφικό ανάγλυφο

-Αγωγοί μεταφοράς (βαρύτητας ή/και καταθλιπτικοί) προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

-Μία εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για τον οικισμό της Καρδαμύλης

-Μία εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για τους οικισμούς της Στούπας και του Αγίου Νικολάου

-Αγωγοί μεταφοράς από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων προς τον κατάλληλο, με βάση τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αποδέκτη.

Ο σχεδιασμός θα καλύπτει και τις μελλοντικές ανάγκες αποχέτευσης των οικισμών αυτών, σε βάθος 40ετίας. Στη μια από τις δύο προτεινόμενες εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων θα προβλεφθεί και σταθμός βοθρολυμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή τους από άλλους οικισμούς του Δήμου.

Σκοπός είναι το προτεινόμενο σύστημα αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών Στούπας, Καρδαμύλης και Αγίου Νικολάου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, ιδιαιτέρως κατά τη θερινή περίοδο. Τα νέα έργα διαχείρισης των λυμάτων των τριών οικισμών έχουν πρωταρχική σημασία για την αντιμετώπιση των άμεσων δυσμενών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας, περαιτέρω, δε, θα εξασφαλίσουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, που είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αυτής. Έτσι η περιοχή θα αναβαθμιστεί σε ένα σύγχρονο και περιβαλλοντικά ευαίσθητο τουριστικό προορισμό.

Μεταφορά νερού
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο που προωθεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης είναι η κατασκευή δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού για την ύδρευση των Κοινοτήτων Τσερίων, Εξωχωρίου και Προαστίου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης

από τη θέση υδροληψίας «Πόλυ Ποτάμι» έως τις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης των τριών Κοινοτήτων.

Το ύψος της θέσης υδροληψίας είναι περίπου 1.180 μέτρα και η υδροδότηση θα είναι με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, διότι όλες οι δεξαμενές είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Το μήκος του αγωγού έως την Κοινότητα των Τσερίων είναι περίπου 12 χιλιόμετρα, έως την Κοινότητα του Εξωχωρίου 3 χιλιόμετρα και έως την Κοινότητα του Προαστίου 5 χιλιόμετρα. Το συνολικό δίκτυο είναι 20 χιλιόμετρα περίπου.

Με το έργο αυτό θα ενισχυθούν οι δεξαμενές ύδατος των οικισμών, για να μην εμφανίζονται προβλήματα λειψυδρίας κατά τους θερινούς κυρίως μήνες, όπου παρουσιάζεται έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Δρόμος Δενδρά – Πηγάδια
Το τρίτο έργο είναι η μελέτη για τη βελτίωση του δρόμου Δενδρά-Πηγάδια. Ο δρόμος έχει μήκος περίπου 10 χιλιόμετρα και εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες που επιθυμούν να περιηγηθούν στους οικισμούς της Δυτικής Μάνης.

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και η κυκλοφορούμενη επιφάνεια είναι από χαλίκι και χώμα. Το πλάτος της δεν είναι σταθερό, με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία είναι εντονότερη κατά τους χειμερινούς μήνες. διότι είναι η περίοδος για τη συγκομιδή της ελιάς.

Ο δρόμος πρέπει να βελτιωθεί οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Θα πρέπει να αποκτήσει σταθερό ενιαίο κυκλοφορούμενο πλάτος και στις καμπύλες να γίνει διαπλάτυνση του οδοστρώματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Της Βίκυς Βετουλάκη