Δήμος Τριφυλίας: Ματαίωσαν διαγωνισμό έργου αποκατάστασης κατολισθήσεων και αγροτικής οδοποιίας


Χάθηκε η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το 2019;

Κατά πλειοψηφία απόφαση ελήφθη στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για «Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση κατολισθήσεων και Επισκευή αγροτικής οδοποιίας”», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ από το 2019.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΧΥΦΩΗΕ-ΒΗ8, στη συνεδρίαση της Ο.Ε., με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 23 Ιουνίου, ο πρόεδρός της και αντιδήμαρχος, Δημήτριος Στριμπάκος, «εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Με το από 17/6/2021 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας μάς εισηγείται τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου “Αποκατάσταση κατολισθήσεων & επισκευή αγροτικής οδοποιίας” (Α.Μ.38/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.2, εδαφ. α΄ του Ν.4412/2016, καθώς δεν προσκλήθηκαν έγκαιρα οι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία, προκειμένου να παρατείνουν την ισχύ των οικονομικών προσφορών τους (άρθρο 72, παρ.1, εδαφ. α΄ του Ν.4412/2016).

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες», Σταματία Αλεξοπούλου, τόνισε: «Στο έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης Τ.Υ. με Θέμα: Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Έργου “Αποκατάσταση κατολισθήσεων & επισκευή αγροτικής οδοποιίας” – Α.Μ. 38/2019» γράφει: Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε λήψη απόφασης ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. α παράγραφος 2 του άρθρου 106 “Ματαίωση διαδικασίας” του Ν. 4412/2016, διότι δεν προσκλήθηκαν εγκαίρως οι οικονομικοί φορείς για παράταση της ισχύος των προσφορών τους σύμφωνα με το εδαφ. α παράγραφος 1 του άρθρου 72 “Εγγυήσεις” του Ν. 4412/2016.

Μπορεί η Υπηρεσία ή η Διοίκηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε εισήγηση για ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας; Είναι ένα έργο με χρηματοδότηση από το 2019 και πείτε μας γιατί δεν προσκλήθηκαν εγκαίρως οι οικονομικοί φορείς για παράταση ισχύος των προσφορών τους όπως γράφει το έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης. Στην Οικ. Επιτροπή ήρθε το θέμα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο 2020, αν θυμάμαι καλά, και η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά του φερόμενου ως προσωρινού αναδόχου. Τι έγινε επί εννιά μήνες; Πότε διαπιστώθηκε ότι δεν προσκλήθηκαν εγκαίρως οι οικονομικοί φορείς για παράταση ισχύος των προσφορών τους; Τα χρήματα από το υπουργείο Εσωτερικών υπάρχουν διαθέσιμα για νέο διαγωνισμό ή έχει λήξει η ισχύς της απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Τριφυλίας; Ψηφίζω κατά».

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ Συνεχίζουμε», Γιάννης Μερκούρης, επισήμανε: «Μονόδρομος η ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και γι’ αυτό ψηφίζω ναι στη ματαίωση και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου. Όμως προκύπτουν πολλά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης: Εξασφαλισμένη πίστωση από τις αρχές του 2019 για να καλύψει επείγουσες ανάγκες που αφορούσαν κατολισθήσεις και μεγάλες φθορές στο δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας και φθάνουμε σήμερα δύο χρόνια μετά, να αποφασίζουμε τη ματαίωση του διαγωνισμού. Αυτό αν δεν είναι μνημείο αναποτελεσματικότητας και ανικανότητας, τι είναι; Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κωλυσιεργία των επιτροπών, η ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη βαρύνει εξ ολοκλήρου τη Δημοτική Αρχή. Αδιάψευστοι μάρτυρες τα στοιχεία που ακολουθούν και αφορούν στην πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την αριθ.198/26-11-2019 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίνονται η αριθ. 38/2019 μελέτη της Τ.Υ., οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας και ορίζεται ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 19η Δεκεμβρίου 2019. Για τεχνικούς λόγους δεν ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση και με την 222/2019 η Ο.Ε. ορίζει νέα ημερομηνία την 8η Ιανουαρίου 2020. Συζητήθηκε μάλιστα το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και πολύ ορθά. Αυτές οι είκοσι ημέρες είναι, κύριε αντιδήμαρχε της Τ.Υ., που καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ισχυριστήκατε σήμερα. Την 12η Μαΐου 2020 η Ο.Ε. με την αριθ.74/2020 απόφασή της επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Γιατί άραγε με τόση καθυστέρηση; Στη συνέχεια καλείται ο ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, τα οποία και, εμπρόθεσμα, υπέβαλε την 4η Ιουνίου 2020. Ύστερα από τον έλεγχο την 1η Ιουλίου, κλήθηκε ο ανάδοχος να υποβάλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα οποία και υπέβαλε, εμπρόθεσμα την 6η Ιουλίου. Δύο ημέρες μετά η Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών, το οποίο και υπέβαλε για έγκριση στην Ο.Ε. για κατακύρωση της δημοπρασίας στον προσωρινό ανάδοχο. Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ήλθε για επικύρωση το πρακτικό στην Ο.Ε. την 8η Σεπτεμβρίου 2020, και τα μέλη της συμπολίτευσης για δικούς λόγους δεν το εγκρίνουν και ζητούν, συμπληρωματικά, και άλλα δικαιολογητικά!

Το θέμα συμπεριλαμβάνεται στην πρόσκληση του προέδρου της Ο.Ε. να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση στη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου. Το θέμα αναβλήθηκε έπειτα από επώνυμη καταγγελία οικονομικού φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό!! Μήπως, τελικά σας υπέδειξε τη σωστή διαδικασία; Έκτοτε το θέμα παρέμεινε στα αζήτητα μέχρι σήμερα, που αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού. Πώς το είχατε συμπεριλάβει στα θέματα της πρόσκλησης όταν ο προσωρινός ανάδοχος δεν είχε δηλώσει παράταση ισχύος της προσφοράς (είχε λήξει στις 13/6/20) και ανανέωση της εγγυητικής επιστολής που, επίσης, είχε λήξει στις 19/10/20.

Η ματαίωση του διαγωνισμού (Ν.4412/16 άρθρα 72 και 97) έπρεπε να είχε γίνει στη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2020 και όχι να αναβληθεί το θέμα. Λειτουργείτε ή όχι ασυντόνιστα και επιπόλαια; Τα λάθη σας και οι παραλείψεις σάς κατατρέχουν και μη βλέπετε φαντάσματα. Τη θέλατε ή όχι τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου; Γιατί όλες αυτές οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις; Είναι συμφέρον για το Δήμο να γίνει κατάτμηση και να προχωρήσετε σε απευθείας αναθέσεις όπως ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. δήλωσε; Τώρα επείγεστε όταν δύο ολόκληρα χρόνια το καθυστερούσατε; Μήπως υπήρχε σκοπιμότητα; Ερωτήματα για τα οποία δεν δώσατε απαντήσεις».

Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

«1. Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Αποκατάσταση κατολισθήσεων και Επισκευή αγροτικής οδοποιίας”

2. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, για τον εν λόγω διαγωνισμό που ματαιώνεται, θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2021. Μειοψηφούντος της κ. Αλεξοπούλου, η οποία ψήφισε κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2021».

Στο Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, δεν αναφέρεται κάτι στην εισήγηση του προέδρου της Ο.Ε. και αντιδημάρχου Οικονομικών για την εξασφαλισμένη από το 2019 χρηματοδότηση 200.000 από τον υπουργό Εσωτερικών. Χάθηκε μήπως, έτσι απλά, η χρηματοδότηση; Γιατί στην απόφαση με θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» της 7ης Ιουνίου 2019, με Α.Π.: 43791, καταληκτικά αναγράφεται επί λέξει: «Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της»…

Του Ηλία Γιαννόπουλου