Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή ΒΑΑ της Καλαμάτας

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή ΒΑΑ της Καλαμάτας

Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) Καλαμάτας αφορά η πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014 – 2020, που θα δημοσιοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την υπογραφή της από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Η πρόσκληση για την εν λόγω δράση, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της οποίας ανέρχεται σε 940.000 ευρώ, αφορά την υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις πιο πάνω επιχειρήσεις, με σκοπό να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από την Τετάρτη 23 Ιουνίου (στη 1 μ.μ.) έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου (στις 3 μ.μ.).

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 01 “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεως), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας”.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους επένδυσης: α) από 10.000 έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. β) από 10.000 έως 60.000 ευρώ για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε α) 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

β) 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δύο υποπεριοχές, το Ιστορικό Κέντρο (ΙΚ) της Καλαμάτας και την Παραλιακή Ζώνη (ΠΖ). Τα όρια τους προσδιορίζονται ως εξής:

α) Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89) και β) Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδοί Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.