Επιτέλους οριστικός ανάδοχος ενεργειακής αναβάθμισης για το κολυμβητήριο Κυπαρισσίας

Επιτέλους οριστικός ανάδοχος  ενεργειακής αναβάθμισης για το κολυμβητήριο Κυπαρισσίας

Επιτέλους, έπειτα από περιπέτειες που πέρασε η «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας», ήρθε η στιγμή ανάδειξης οριστικού αναδόχου! Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας ελήφθη απόφαση για έγκριση του Πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας», θέμα το οποίο τέθηκε ως 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 66ΝΜΩΗΕ-ΓΓΚ, αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με την αριθ. 6019/24-05-2021 πρόσκληση του κ. δημάρχου, ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία SYCHEM A.E. –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ-ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, όπως υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 3.2 της αριθ. 12674/23-09-2020 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. δήμαρχο προς αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα έπρεπε να υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” σε μορφή αρχείων pdf κι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους να προσκομισθούν υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του στις 26/5/2021, ενώ υπέβαλε εμπρόθεσμα και τον αριθ. πρωτ.6307/27-05-2021 φυσικό φάκελο με δικαιολογητικά.

Ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει η αριθ. 12674/23-09-2020 διακήρυξη, οπότε και συνέταξε το από 27-05-2021 Πρακτικό 5 ελέγχου δικαιολογητικών. Το παραπάνω πρακτικό υπεβλήθη προς έλεγχο στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να γίνει και η κατακύρωση της δημοπρασίας στον ανάδοχο. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω υπέρ. Επιτέλους φθάσαμε στην ευχάριστη θέση ένα έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, εμβληματικό για την Κυπαρισσία και το Δήμο, να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά δύο χρόνια αδικαιολόγητης καθυστέρησης».

Ακολούθησε συζήτηση και η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε: «Εγκρίνει το από 27-05-2021 Πρακτικό 5 ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κι ως εκ τούτου κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας”, στην εταιρεία “SYCHEM A.E. –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ-ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (ΑΦΜ 999954035), με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 749.546,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2021».

Του Ηλία Γιαννόπουλου