ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. : Απόφαση για διανομή μερίσματος

ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. : Απόφαση για διανομή μερίσματος

Σε τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου  καλούνται οι μέτοχοι της «Καπνοβιομηχανίας Καρέλια Ανώνυμος Εταιρεία».

Όπως αναφέρεται σχετικά: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατόπιν ενημέρωσης των μετόχων από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη χρήση 2020, βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, οι μέτοχοι θα κληθούν να συζητήσουν και να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, για την έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και διανομής μερίσματος.

Επίσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των κ.κ. μετόχων, οι δε κ.κ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν έγγραφα, σε έγχαρτη μορφή, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Αθηνών, Ασπρόχωμα, Καλαμάτα, τηλ: +30-27210-69213, fax: +30-27210-69080)».