Πρόγραμμα Covid-19 Πελοποννήσου- Ανοιχτή η πλατφόρμα ependyseis.gr

Πρόγραμμα Covid-19 Πελοποννήσου- Ανοιχτή η πλατφόρμα ependyseis.gr

Οι επιχειρήσεις μπορούν 

να υποβάλλουν Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης

«Ανοιχτή» η πλατφόρμα ependyseis.gr για τις επιχειρήσεις που κατέθεσαν αίτηση χρηματοδότησης  στο πρόγραμμα ” ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19 ” και εγκρίθηκαν. Η διαδικασία των ενστάσεων είναι ανεξάρτητη. Όσες επιχειρήσεις είναι σε κατάσταση «εγκεκριμένη», μπορούν να καταθέσουν σήμερα κιόλας «αίτημα καταβολής Ενίσχυσης (ελέγχου)».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αιτήματος πληρωμής πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα «ependyseis.gr» (Π.Σ.Κ.Ε. – Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Απαραίτητα προς επισύναψη είναι τα δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος

2. Δικαιολογητικά από τα οποία τεκμαίρεται η ισχύουσα εταιρική/μετοχική σύνθεση και εκπροσώπηση (ανάλογα με τη νομική μορφή)

3. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους. Π.χ.:

-Μαΐου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Ιουνίου του 2021

-Ιουνίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Ιουλίου του 2021

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας στοιχείων κ.τ.λ.

5. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας (ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

6. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει)

7. Φορολογική ενημερότητα

8. Ασφαλιστική ενημερότητα ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

9. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (IBAN)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!

Ένας πολύ κρίσιμος «όρος» (πέραν από τις ενημερότητες – βλέπετε αμέσως παρακάτω) είναι η απασχόληση το μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους (παραπάνω δικαιολογητικό 3).

Τι εννοεί, όμως, ο «ποιητής»; Τι χρειάζεται να τηρεί η επιχείρηση; 

Πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς απασχόληση σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή το ίδιο ακριβώς σταθμισμένο επίπεδο απασχόλησης – μέσο όρο; Ή κρίσιμο ζητούμενο είναι μόνο ο αριθμός («κεφάλια») των εργαζομένων, σύμφωνα με την σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Απασχόλησης); 

ΑΠΛΑ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ («ΚΕΦΑΛΙΑ») ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ!

Για την καταβολή της επιχορήγησης αυτής, κατά την άποψη μου που έχω γράψει από τον προηγούμενο μάλιστα χρόνο,  υποχρεωτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4712/2020.

Δηλαδή (εν κατακλείδι, γιατί η ανάλυση υπερβαίνει το χώρο αυτό) οι επιχορηγήσεις των περιφερειακών προκηρύξεων είναι ακατάσχετες κατά 70%, μπορεί επομένως να κατασχεθεί μόνο το 30%. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν αρκεί, όμως, η ρύθμιση του παραπάνω νόμου. Πρέπει η επιχείρηση με το λογιστή της να συνυποβάλλει σε ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, μαζί με την αίτηση λήψης αποδεικτικού ενημερότητας (έντυπο Α9) και τη σχετική βεβαίωση υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υπενθυμίζοντας και το Ν4712/2020.  

ΠΙΟ ΑΠΛΑ, όταν φθάσει η στιγμή της αίτησης πληρωμής, η επιχείρηση πρέπει να φροντίσει να λάβει και να καταθέσει τις προσήκουσες ενημερότητες, αλλιώς κινδυνεύει να κατασχεθεί ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης – επιδότησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2021

Η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται έως τις 31/12/2021:

1. να λειτουργεί πραγματικά, αυτό εξασφαλίζεται από πρόσφατη εκτύπωση στο taxisnet από όπου προκύπτει ενεργή δραστηριότητα της επιχείρησης στην περιφέρεια σε συνδυασμό με την παρακάτω προϋπόθεση). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

2. να αναλώσει το καταβληθέν ποσό κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του

3. να μην προβεί σε μετεγκατάσταση της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

4. να μην προβεί σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

5. να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης του Κανονισμού 1303/2013.

Για τον έλεγχο των υποχρεώσεων ο δικαιούχος της ενίσχυσης που θα επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία, θα πρέπει να αποστέλλει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ/ΕΦ) όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ΠΣΚΕ από αυτήν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΕΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να αναλώσει το ποσό της ενίσχυσης κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του.

Δηλαδή, για:

-Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)

-Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)

-Παροχές σε εργαζόμενους

-Διάφορα λειτουργικά έξοδα (καθαρό ποσό).

επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος