«Τοπικό» πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα -Επιδότηση έως και 70%

«Τοπικό» πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα -Επιδότηση έως και 70%

«Τρέχει» ένα ακόμα «τοπικό» πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», μια ακόμα πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας».

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως Περιοχή Παρέμβασης του προγράμματος έχει οριστεί το Ιστορικό Κέντρο και η Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας.

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελιστρίας, οδ. Νέδοντος, οδ. Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 23/06/2021 και ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 03/09/2021 και ώρα 15:00.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η ενισχυόμενη επένδυση πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή, όπου χορηγείται η ενίσχυση, για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά κατηγορία εμφανίζονται στον Πίνακα, που παρατίθεται.

Θα επιμείνουμε στην Κατηγορία Δαπανών: «Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις & περιβάλλοντα χώρο».

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει:

•Κτηριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης

•Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

•Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, που συνδέονται άπαξ με τις κτηριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο

•Εργασίες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ

•Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κτηριακών δαπανών είναι:

•Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο / αρμόδιους μηχανικό / μηχανικούς και είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

•Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες

•Η προσκόμιση της απαιτούμενης -σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό- άδειας για τις εκτελούμενες εργασίες

•Η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών (ή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίου) . Η περίοδος της οκταετίας (ή της δεκαπενταετίας) υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Σε κάθε περίπτωση και σε περίπτωση παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 3 έτη μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου.

Οικονομική στήλη/ Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος