Αιτήσεις για εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακό Σταθμό και 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης

Αιτήσεις για εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακό Σταθμό και 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς, το Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης.

Από την πλευρά της η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ξεκίνησε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς / Βρεφονηπιακό Σταθμό και του 1ου Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μεσσήνης, για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, περιόδου 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9033/16-7-2021 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Αναλυτικότερα:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και

β) οι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3* και  Δ** του Άρθρου 3 της παρούσας.

*Β3: Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

**Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με Α): Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της.

2.  Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους, καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας, καθώς και του ετέρου μέλους, σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά το χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ής/9/2021.

3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/ εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης https://www.messini.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα αιτούσας και ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 – 31/12/2020)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31η /12/2020

3. Δικαιολογητικά απασχόλησης /ανεργίας

4. Δικαιολογητικά αναπηρίας.

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης του Δήμου στα κάτωθι τηλέφωνα:

•27223 60110 (κα Μαρία Αντωνάκου)

•27220 24324 (κα Σταυρούλα Σκόθου),

καθώς και από τον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Παιδικοί Σταθμοί 2021-2022».