Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Διαχείριση οικιακών  απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση για τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης, με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου, δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια.

Με την εν λόγω πρόσκληση ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να καταθέσουν προτάσεις σχετικών έργων προς ένταξη στο ΠΕΠ, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης, με σκοπό την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η παρέμβαση ενδεικτικά αφορά στην προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιουλίου και λήγει την Παρασκευή 29 του ερχόμενου Οκτωβρίου.