Επιδότηση 70% σε επενδύσεις μέχρι 75.000 ευρώ στην ΟΧΕ Μάνης

Επιδότηση 70% σε επενδύσεις μέχρι 75.000 ευρώ στην ΟΧΕ Μάνης

Με επιδότηση 70%, για επενδύσεις τουρισμού από 10.000 έως και 75.000 ευρώ, «τρέχει» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

-πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

-ασκούν συγκεκριμένη δραστηριότητα, με βάση τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

-δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης (το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης οι οποίοι ενιαία αποτελούν την περιοχή της Μάνης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επιλέξιμοι φορείς είναι οι αμέσως παρακάτω:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

-Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Δικαίωμα υποβολής έχουν:

α) νομικά πρόσωπα ή

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000 έως 75.000 ευρώ.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 70%, επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κάθε έργο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα προς ενίσχυση (επιδότηση) θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα – προθεσμία 18 μηνών.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Η προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης / μελέτης προς υπαγωγή είναι η 26η Αυγούστου 2021.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ (ΕΩΣ 75%)

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ 90%)

2.1. Μηχανήματα – εξοπλισμός

2.2. Μεταφορικά Μέσα (ΕΩΣ 70% ΚΑΙ ΕΩΣ 20.000 ευρώ)

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΩΣ 50%)

3.1. Λογισμικό (ΕΩΣ 20% ΚΑΙ ΕΩΣ 7.000 ευρώ)

3.2. Ιστοσελίδα (ΕΩΣ 2.400 ευρώ)

3.3. E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας – ΕΩΣ 4.000 ευρώ)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (30% και έως 5.000 ευρώ /πιστοποιητικό)

5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (10% και έως 5.000 ευρώ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΩΣ 10%)

6.1. Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

6.2. Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού

6.3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

7. ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΩΣ 40%)

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (10% και έως 5.000 ευρώ)

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος