ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα: Επιδότηση έως και 70%, για Τουρισμό, Εστίαση

ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα: Επιδότηση έως και 70%, για Τουρισμό, Εστίαση

«Τρέχει» ένα ακόμα «τοπικό» πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», μια ακόμα πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της Περιοχής Παρέμβασης της ΒΑΑ (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Καλαμάτας».

Επειδή ο κόσμος δεν οφείλει να γνωρίζει τα ακριβή όρια του Ιστορικού Κέντρου, ούτε της Παραλιακής Ζώνης και επειδή είναι πολλά τα σχετικά ερωτήματα από ανθρώπους που ερευνούν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης, επιχειρούμε σήμερα να συγκεκριμενοποιήσουμε τις δύο αυτές περιοχές (βλέπετε και φωτογραφία).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως Περιοχή Παρέμβασης του προγράμματος έχει οριστεί το Ιστορικό Κέντρο και η Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας.

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

ΛΑΘΟΣ Η «ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ
Παραλιακή Ζώνη:
Η Πρόσκληση αναφέρει ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ: «Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελιστρίας, οδ. Νέδοντος, οδ. Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f (;) και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή».

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται (ήδη εκπονείται) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ως εξής:

«Δεκέλι (Ταβέρνα «Νέο Λιμανάκι»-Ξενοδοχείο «Elysian»), Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι «Κόμβο Φωτεινή», «Φιλοξένια», Ναυαρίνου, Ακτογραμμή).

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός από 10.000 έως 50.000 ευρώ και επιδότηση 60%

Β. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός από 10.000 έως 60.000 ευρώ και επιδότηση 70%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 23/06/2021 και ώρα 13.00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία στις 03/09/2021 και ώρα 15:00.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η ενισχυόμενη επένδυση πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή, όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ (έως 65%)

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (έως 80%)

2.1. Μηχανήματα – εξοπλισμός

2.2. Μεταφορικά Μέσα (25% επί του συνολικού Π/Υ και έως 15.000 ευρώ)

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (έως 40%)

3.1. Λογισμικό (10% επί του συνολικού Π/Υ του έργου και έως 5.000 ευρώ)

3.2. Ιστοσελίδα (έως 2.500 ευρώ)

3.3. E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας – έως 4.000 ευρώ)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (30% και έως 5.000 ευρώ /πιστοποιητικό)

5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (10% και έως 5.000 ευρώ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (έως 10%)

6.1. Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (έως 1.000 ευρώ)

6.2. Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού (έως 5.000 ευρώ)

6.3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500 ευρώ)

7. ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έως 40%)

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 10% και έως 5.000 ευρώ)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Θα επιμείνουμε στην Κατηγορία Δαπανών: «Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις & περιβάλλοντα χώρο», γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει:

•Κτηριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης

•Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

•Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, που συνδέονται άπαξ με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.

•Εργασίες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ.

•Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι:

•Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο / αρμόδιους μηχανικό / μηχανικούς και είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου.

•Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

•Η προσκόμιση της απαιτούμενης -σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό- άδειας για τις εκτελούμενες εργασίες.

•Η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών (ή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίου). Η περίοδος της οκταετίας (ή της δεκαπενταετίας) υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Σε κάθε περίπτωση και σε περίπτωση παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 3 έτη μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος