Γαργαλιάνοι: «Εμμονή» Λεβεντάκη, κάθετα αντίθετοι αντιπολίτευση, Τοπικό Συμβούλιο & κοινωνία για την πλατεία

Γαργαλιάνοι: «Εμμονή» Λεβεντάκη, κάθετα αντίθετοι αντιπολίτευση, Τοπικό Συμβούλιο & κοινωνία για την πλατεία

Σφοδρές αντιδράσεις ξανά στην Ο.Ε., καμία ενημέρωση σε κανέναν, για τίποτα και πουθενά…

«Εμμονή» ανεξήγητη, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, επιδεικνύει η δημοτική Αρχή Λεβεντάκη σχετικά με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, παρότι για το θέμα είναι γνωστή από το Φεβρουάριο (που αρχικά επιχειρήθηκε να «περάσει») η δημόσια εκφρασθείσα αντίθεση αιρετών των Γαργαλιάνων, νυν και πρώην, Συμβουλίου Κοινότητας Γαργαλιάνων, φορέων και συλλόγων της πόλης, μηχανικών, κατοίκων, επαγγελματιών, σύσσωμης της κοινωνίας καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. Τριφυλίας με απόφαση του ανώτατου θεσμικού οργάνου του Δήμου.

Εκτός από τα ερωτήματα προκαλούνται και νέες αντιδράσεις, καθώς στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισήχθη ως 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 2/2021 μελέτης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 – Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Προηγουμένως εγκρίθηκε η συζήτησή του με μόνες θετικές ψήφους των αντιδημάρχων Δημητρίου Στριμπάκου, Αντωνίου Βλάχου, Νικολάου Φρούσου και Αλεξάνδρου Κουτρουμπή, ενώ καταψήφισαν και μειοψήφησαν τα μέλη της αντιπολίτευσης, Γιάννης Μερκούρης, Σταματία Αλεξοπούλου και Μαρία Πανουσιοπούλου, που «ζήτησαν να μη συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και ως έκτακτο το εν λόγω θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά να τεθεί προς συζήτηση σε επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού λάβουν γνώση της μελέτης τόσο τα μέλη της επιτροπής όσο και οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά κι αφού ενημερωθεί η τοπική κοινωνία και οι φορείς της πόλης των Γαργαλιάνων».

Στην απόφαση με ΑΔΑ: 6ΛΓΞΩΗΕ-ΥΣΞ αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αντικείμενο του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων” είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων με έμφαση στην προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού των Γαργαλιάνων, την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής σχεδίασης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη βιωσιμότητα, η διατήρηση του μικροκλίματος και η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση…

[…] Από το συνολικό ποσό του έργου που είναι 548.080 ευρώ με ΦΠΑ. 24%, το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού, οπότε για το έργο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων” η χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται σε 328.848 ευρώ.

Το επιπλέον ποσό, πέραν του ποσού ένταξης στο Πράσινο Ταμείο, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Τριφυλίας. Προς τούτο συντάχθηκε η αριθ. 2/2021 μελέτη, η οποία μας υποβλήθηκε προς έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση με την οποία να αποδεχτούμε τους όρους της αριθ. πρωτ. 4410/22-06-2021 Πρόσκλησης, να εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης από πλευράς Δήμου Τριφυλίας για χρηματοδότηση του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων” από το Πράσινο Ταμείο, να εγκρίνουμε την αριθ. 2/2021 Μελέτη και να εξουσιοδοτήσουμε τον κ. δήμαρχο όπως προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Θέτω υπόψη σας όλα τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω κατά. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία οφείλουμε, πρωτίστως και κυρίως εσείς οφείλετε ως Δημοτική Αρχή να σεβαστείτε. Με την αριθ. 25/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία: Να μην υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο και σε κανένα πρόγραμμα. Να αναζητηθεί και να προταθεί για χρηματοδότηση άλλος χώρος στην πόλη των Γαργαλιάνων, ο οποίος θα προκύψει μετά από διαβούλευση και σχετική πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων.

Να συντηρεί και να βελτιώνει την κατάσταση της πλατείας η Δημοτική Αρχή με ίδιους πόρους και να μη διαθέτει για το σκοπό αυτό χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα με τα οποία μπορούν να καλυφτούν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες. Πέραν όμως αυτού, για το θέμα αυτό έχει εκφραστεί η τοπική κοινωνία της πόλης των Γαργαλιάνων, μάλιστα, κατά τρόπο που οφείλουμε να σεβαστούμε την άποψή της και το “θέλω” της. Εισάγετε το θέμα πρόχειρα και βιαστικά και δεν είστε σε θέση να μας ενημερώσετε για το τι καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε. Αποφεύγετε κάποιος να εισηγηθεί το θέμα στα μέλη του οργάνου.

Τι να υποθέσω; Ότι ούτε εσείς γνωρίζετε το θέμα; Έχετε κάνει αλλαγές στην αρχική μελέτη ή απλά συμμορφωθήκατε με τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών και τις γνωμοδοτήσεις (Εφορεία Αρχαιοτήτων); Ενημερώσατε την τοπική κοινωνία για αυτές τις αλλαγές; Λειτουργείτε αγνοώντας και περιφρονώντας την τοπική κοινωνία. Καταστρατηγώντας, μάλιστα την απόφαση του Ανώτατου Οργάνου του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πόλη των Γαργαλιάνων έχει πλατεία»!

Η Σταματία Αλεξοπούλου τόνισε: «Δε συμφωνώ να συζητηθεί το θέμα αυτό σήμερα εκτός ημερήσιας διάταξης. Αλλά αφού αποφασίσατε την συζήτησή του, σας υπενθυμίζω ότι για το θέμα αυτό έπειτα από αίτηση 19 δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας λάβαμε, στις 23/02/2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθ. 25/2021 απόφαση:

“1. Να μην υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο και σε κανένα πρόγραμμα.

2. Να ανακληθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Να αναζητηθεί και να προταθεί για χρηματοδότηση άλλος χώρος στη πόλη των Γαργαλιάνων (περιβάλλων χώρος Τουριστικού Ξενώνα, περιοχή κέντρου πλην πλατείας, κ.λπ.), ο οποίος θα προκύψει έπειτα από διαβούλευση και σχετική πρόταση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.

4. Να συντηρεί και να βελτιώνει την κατάσταση της πλατείας η Δημοτική Αρχή, με Ιδίους Πόρους και να μη διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό, χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα με τα οποία μπορούν να καλυφθούν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες”.

Για ποιο λόγο φέρατε σήμερα εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα αυτό, όπως είχατε κάνει και στην Οικονομική Επιτροπή στις 19/02/2021, πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας που πήραμε την απόφαση; Για ποιο λόγο φέρατε σήμερα το θέμα αυτό για το οποίο έχουν εκφραστεί αρνητικά και είναι κάθετα αντίθετοι το Τοπικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από Γαργαλιάνους, oι πρώην δήμαρχοι Γαργαλιάνων, επιστήμονες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες και κάτοικοι, η κοινωνία και οι φορείς των Γαργαλιάνων;

Επαναλαμβάνω ότι, οι Γαργαλιανιώτες ζουν εκεί, αγαπούν τον τόπο τους, απολαμβάνουν την πλατεία με το χαρακτήρα που έχει και με τη σημερινή της μορφή και χρήση. Είναι αντίθετοι με το σχέδιο που προτείνετε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα και τη γνώμη τους οφείλουμε όλοι να αφουγκραζόμαστε και να σεβόμαστε. Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ερήμην της τοπικής κοινωνίας των Γαργαλιάνων.

Η Δημοτική αρχή δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ερήμην της τοπικής κοινωνίας των Γαργαλιάνων και με δεδομένη την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος. Για ακόμα μια φορά σημειώνω, όπως και στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/02/2021 ότι, ως παράταξη ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σεβόμαστε απόλυτα την ομόθυμη βούληση της κοινωνίας των Γαργαλιάνων, όπως εκφράζεται από το Τοπικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων και τους Συλλόγους των Γαργαλιάνων, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφίζω κατά».

Η Μαρία Πανουσιοπούλου επισήμανε: «Κύριε πρόεδρε, δε συμφωνώ να εισαχθεί ένα τέτοιο σοβαρό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην ανάπλαση της πλατείας των Γαργαλιάνων, όταν οι τοπικοί φορείς είναι αντίθετοι με την εν λόγω ανάπλαση. Το θέμα δε αυτό έχει απασχολήσει και το Δ.Σ. το οποίο στην πλειοψηφία του συντάσσεται με την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Κρίνω, λοιπόν, την κίνηση αυτή από πλευράς σας επιπόλαιη και παρακαλώ να αποσυρθεί το θέμα για να έρθει σε τακτική συνεδρίαση. Εάν πάλι επιμένετε να εισαχθεί, ψηφίζω κατά, σύμφωνα με τη τοποθέτησή μου στην υπ’ αριθ. 25/2021 απόφαση του Δ.Σ.».

Τελικά, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι αποφάσισαν την έγκριση του θέματος, μειοψηφούντων των τριών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 166/2021.