Οι επιλέξιμες περιοχές για υποβολή προτάσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Οι επιλέξιμες περιοχές για υποβολή  προτάσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Καλαμάτας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020», ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβε πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να προβάλει τις επιλέξιμες περιοχές σε κατάλληλους χάρτες, ώστε οι πληροφορίες να είναι σαφείς και απόλυτα ευκρινείς αναφορικά με τα όρια των περιοχών αυτών.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι της Δράσης είναι: Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (ΚΑΔ εντός της Πρόσκλησης). Υφιστάμενες, Νέες, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) Καλαμάτας.

Ενισχύονται επενδυτικά: Από 10.000 έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. Από 10.000 έως 60.000 ευρώ για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους

Η ένταση ενίσχυσης: 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 23/06/2021 έως και 03/09/2021. Προϋπολογισμός: 940.000 ευρώ. Διάρκεια υλοποίησης έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. Υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis.

Τελικός στόχος του Προγράμματος «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» είναι μια Καλαμάτα αναγνωρίσιμη, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, εξωστρεφής και δίκαιη, που θα αξιοποιεί αναπτυξιακά και από άποψη ποιότητας ζωής στοιχεία όπως η παράκτια θέση, η ιστορία, και ο πολιτιστικός πλούτος, και θα παίζει σημαντικό ρόλο στον περιφερειακό και ευρύτερο χώρο.