Οι Οργανώσεις παραγωγών θα βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση της καλλιέργειας συκόδεντρων

Οι Οργανώσεις παραγωγών θα βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση της καλλιέργειας συκόδεντρων

Ερώτηση για το «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας συκόδεντρων» είχε καταθέσει πρόσφατα ο βουλευτής Μεσσηνίας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων του δόθηκε η ακόλουθη απάντηση:

«Η πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 891/2017, (ΕΕ) αριθ. 892/2017 και (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως ισχύουν, Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. 4270/139407/28-12-2017 (Β΄5/5-1- 2018), 397/18235/16-2-2017 (Β΄601/24-2-2017) και 266355/11-02-2009 (Β΄594/1-4-2009), όπως ισχύουν], οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους:

-αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους

-μείωση του κόστους παραγωγής

-προώθηση των προϊόντων τους

-προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά – δωρεάν διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).

Η δραστηριοποίηση των παραγωγών μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών και τη σωστή λειτουργία τους, δύναται να βελτιωθούν σημαντικά η διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών-μελών τους και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Λακωνίας και γενικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

•δεν έχουν αναγνωριστεί Οργανώσεις Παραγωγών με προϊόν το σύκο

•οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με συκιές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΣΔΕ 2020, είναι:

Π.Ε.

Μεσσηνίας & Λακωνίας (στρέμματα)

14.013,00

Περιφέρεια Πελοποννήσου (στρέμματα)  

14.688,60       

Σύνολο Χώρας (στρέμματα)

36.376,80

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, και ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, υπέγραψαν τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την επικράτεια. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας σύκων για νωπή κατανάλωση. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την Επικράτεια, έχουν υποβάλει δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2020 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας σύκων.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία πληρωμών των ποσών που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους συκοπαραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Μεσσηνίας, σημειώνεται ότι, βάσει της αριθ. 296/80724/22-3-2021 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)” στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την Επικράτεια, Βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης, σε παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου και σε παραγωγούς Φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων αρωματικών φυτών σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)» (Β΄1172), τα εν λόγω στοιχεία, ανά προαναφερθείσα ΠΕ, έχουν ως εξής:

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 49 δικαιούχοι, 75.209 ευρώ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: 48 δικαιούχοι, 56.773 ευρώ».