400 λογιστές και 800 δικηγόροι προς πιστοποίηση για απονομή συντάξεων

400 λογιστές και 800 δικηγόροι προς πιστοποίηση για απονομή συντάξεων

Τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, που αρχίζει 23 Αυγούστου

Ξεπέρασαν τις 3.600 οι αιτήσεις δικηγόρων και λογιστών για να ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ. Στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης – πιστοποίησης θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί, κατ΄ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle), στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα.

Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών από τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο, έπειτα από την επιτυχή πιστοποίησή τους, να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής και να συμβάλουν στην ταχύτερη έκδοση συντάξεων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle), στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος

2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση -βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης)

3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 & του Ν. 4670/2020

4. Δικαιολογητικά

5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών & μηχανογραφικών συστημάτων

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: (α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), (β) σημειώσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απέστειλε στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την εισήγηση για την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Ο σχετικός «τιμοκατάλογος» διαμορφώνεται ως εξής:

– Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

– Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

– Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ.

– Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

– Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.      Εάν από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις, που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίησή του ανακαλείται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και διαγράφεται από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Εάν, κατόπιν αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγγελματία, είτε του ασφαλισμένου, που έχει ασκηθεί κατά των πράξεων μεταρρύθμισης ή ανάκλησης συντάξεων της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, προκύψει ότι δεν είχε χωρήσει σφάλμα του πιστοποιημένου επαγγελματία, η πιστοποίησή του αποκαθίσταται αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παροχή εξηγήσεων από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση που επιδίδεται τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημέρα παροχής των εξηγήσεων. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δικαιούται να καταθέσει, εντός της προθεσμίας αυτής ή μαζί με την εμφάνισή του για παροχή εξηγήσεων, και έγγραφο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων. Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές δεν έχουν παρασχεθεί, μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου επαγγελματία. Το ύψος του προστίμου επιβάλλεται με βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος