Νέες υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Νέες υποτροφίες σε φοιτητές  από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Υποτροφίες ανακοινώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας».

Ειδικότερα, προκηρύσσει σύμφωνα με το ΦΕΚ 113/B/29-1-2009, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τις εξής υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
1. Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα, ως εξής:

Παρασκευή 8/10, 17:00-19:00

Σάββατο 9/10, 10:00-12:00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή, η δε 9η Οκτωβρίου  είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 6937482151

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:taamfimm@yahoo.gr)

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση (να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου

2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

3. Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (Πρωτότυπη)

5. α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος).

και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία ΔΟΥ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο).

7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι δε λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (πρωτότυπη)

8. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ουσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (πρωτότυπη)

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.

10. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α το φοιτητή/ φοιτήτρια.

Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως τη λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

900.000 ευρώ
Να σημειωθεί πως με την προκήρυξη αυτή οι υποτροφίες, που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας αυτά τα δύσκολα έτη για την Ελλάδα, σε απόρους φοιτητές είναι 82, το δε χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2021 ανέρχεται σε 900.000 ευρώ.